Master of Science in het toerisme

Het studiedomein van de Master in het toerisme verschilt van vele andere door de complexiteit van toerisme als maatschappelijk fenomeen, als beleidsdomein en als economische activiteit. Vanuit de bedrijfskunde wordt de toeristische sector bestudeerd als een ‘keten van producten en diensten’. Het accent ligt op sectorspecifieke marketingstudies, inclusief concurrentieanalyses. Naast het economische zijn er echter nog vele aspecten die vooral gericht zijn op het gedragspatroon en de impacten op ruimte en samenleving. Het betekent dat ook de sociale, geografische en culturele disciplines het aanbod komen verrijken in een coherent programma dat het multidimensionele karakter van toerisme ten volle aan bod laat komen en het aspect duurzaamheid voorop stelt.

Opbouw

Het opleidingsprogramma tracht te zijn wat toerisme zelf is: een geïntegreerd geheel van de aspecten people-place-product-policy waarvan kennis en benadering per definitie interdisciplinair zijn. De opleiding is vernieuwend door de gemengde instroom van professionele en academische bachelors. Ontegensprekelijk is dat op zich al een vorm van interdisciplinaire integratie die je leeromgeving alleen maar kan verrijken. De veelheid aan actieve werkvormen en begeleide zelfstudie bewijst dat wij geloven in creativiteit en inzet. Heel wat opleidingsonderdelen worden gedoceerd in het Engels waardoor je in contact komt met buitenlandse studenten, o.a. van de Erasmus Mundus Master in Sustainable Territorial Development. Ga je niet naar het buitenland dan komt het buitenland naar jou.
Het masterprogramma is modulair opgebouwd rond 6 verplichte modules:
–– Toerisme marketing
–– Bedrijfseconomische aspecten in toerisme
–– Destination development
–– Cultural dimension of tourism
–– Toegepast toerisme
–– Masterproef

Je voert een geïntegreerde casestudie uit waarbij je, in groep en individueel, leert omgaan met bronnen, een onderzoeksschema leert opstellen, ervaring opdoet met het toepassen van technieken en waarbij je kritisch leert omgaan met de geboekte resultaten. Er wordt veel verantwoordelijkheidszin en creativiteit van jou verwacht maar daartegenover staan de talrijke bakens die je voor hulp kan inroepen. Daarom wordt ook een bereidheid verondersteld om in groep samen te werken, om te communiceren, om de eigen zienswijze of oplossingsstrategie aan de kritische evaluatie van de medestudenten te onderwerpen en om, via begeleide zelfstudie, het eigen leerproces op een creatieve manier mee te helpen opbouwen. Zoals elke universitaire opleiding is ook de master in het toerisme begaan met onderzoeksvaardigheden: ‘minds on’ naast ‘hands on’. De juiste beslissingen voor morgen zijn immers gebaseerd op afgetoetste en diepgaande inzichten vandaag. Het masterprogramma voorafgegaan door een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma vormt één geheel en dus één academische opleiding.

Arbeidsmarkt

De masteropleiding in toerisme voorziet in een uitstroom in de richting van het toeristische werkveld en naar het onderzoek in het studiedomein van toerisme. Over een onderzoeksbasis beschikken is belangrijk want binnen jouw functie zal jou allicht gevraagd worden om een visie te ontwikkelen, een project te implementeren of een oplossingstraject voor een probleem voor te stellen. Het gaat om opdrachten in verband met strategisch management in toerisme, met marketing en marktonderzoek in toerisme, met beheersing van omgevingseffecten door en voor toerisme, met toerismebeleid in overheidsorganisaties… gesteund op gespecialiseerde operationele kennis en vaardigheden. De opleiding speelt in op de snelle veranderingen in de sector. Hierbij staan het analyseren van trends, oorzaken en gevolgen van recente ontwikkelingen en het ontwikkelen van strategieën voor de toekomst centraal. Het toeristische veld heeft namelijk nood aan meer professionalisme, gesteund op gespecialiseerde kennis, flexibiliteit en vooruitziend denken. Dit brengt je na de nodige ervaring bij midden- en hogere kaderfuncties in de toeristische bedrijfswereld, sectororganisaties of overheidsorganisatie (van Europees tot lokaal niveau).