Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Dit is een brede ingenieursopleiding die verschillende aspecten combineert die in een bedrijfscontext van belang zijn, met name wetenschappelijke, technologische, economische, organisatorische en menselijke factoren. Ingenieurs uit deze master zijn ideaal voorbereid om concrete uitdagingen aan te gaan, problemen op te lossen, en het voortouw te nemen bij het streven naar "operational excellence" van bedrijven en organisaties.
 2. Dit ingenieursprofiel is zeer gegeerd in de bedrijfswereld en biedt veel jobopportuniteiten in zeer uiteenlopende bedrijven en sectoren. De opleiding wordt ook door de studenten zelf sterk gewaardeerd.
 3. Er is een goed evenwicht tussen academische, onderzoeksgerelateerde vaardigheden en professionele, praktijkgerichte vaardigheden. De meeste lesgevers hebben goede contacten met de bedrijfswereld. In de lessen en opdrachten delen ze zowel hun praktijkervaring als hun relevante onderzoeksresultaten.
 4. Studenten krijgen een zekere keuzevrijheid in het samenstellen van hun programma naargelang hun interesses. Dit kan door het opnemen van een mix van technische, bedrijfskundige en maatschappelijke keuzevakken; door het kiezen van een masterproefonderwerp; en door het opnemen van een (internationale) stage.
 5. De studentenkring ORLean brengt de studenten samen in verschillende extracurriculaire activiteiten zoals lezingen, bedrijfsbezoeken, meet-and-greet met alumni, etc., en helpt de studenten zo hun netwerk op te bouwen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. In vele vakken worden opdrachten en groepswerken aangeboden waarin de theorie afgetoetst en toegepast dient te worden in praktijkgevallen, wat de studenten meteen ook relevante bedrijfservaring bijbrengt.
 2. De opleiding gaat voluit mee in de ontwikkeling van nieuwe, activerende lesvormen waarbij klassieke hoorcolleges plaats maken voor methodes waarbij het initiatief meer bij de studenten zelf ligt. Verschillende vakken maken de transitie naar vormen van blended learning en online studeren gecombineerd met Q&A, zelfstandig projectwerk en feedbacksessies.
 3. Studenten worden vertrouwd gemaakt met state-of-the-art softwaretools en -pakketten voor verschillende toepassingen zoals gegevensverwerking en -beheer, optimalisatie, statistiek, simulatie, automatisering en bedrijfsvoering (ERP).
 4. Behalve de formele vertegenwoordiging van de studenten in de opleidingscommissie wordt er geregeld ook informeel overlegd met de studenten om de vinger aan de pols te houden. Op die manier is er een korte lijn tussen de studenten en lesgevers waarin eventuele problemen snel en open besproken worden.
 5. De uitbouw en invulling van de opleiding wordt afgetoetst bij de bedrijfswereld via de daarvoor opgerichte adviesraad, waarin o.a. bedrijfsleiders en alumni zetelen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Er wordt werk gemaakt van een betere spreiding van het projectwerk over de verschillende vakken in de opleiding heen, om te vermijden dat er te veel deadlines samenvallen of dat voor bepaalde vakken (zonder projectwerk) geen tijd meer overblijft.
 2. Veel studenten voeren hun masterproef uit in een bedrijfscontext en doen zo al een eerste praktijkervaring op. Dat is op zich een goede zaak, maar in sommige gevallen gaat dit ten koste van de wetenschappelijke, academische kwaliteit van het geleverde werk. Daar wordt in de opvolging en evaluatie strenger op toegezien.
 3. Doordat de master vooralsnog geen speciek voortraject in de bachelor heeft, is het programma vaak onvoldoende gekend. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan de prolering en naamsbekendheid van de opleiding bij zowel studenten als de bedrijven door prominente aanwezigheid op verscheidene infosessies en afstudeerbeurzen. Daarnaast wordt er ook voor geijverd om op termijn een eigen bachelorprogramma te kunnen inrichten.