Master of Science in Movement and Sports Sciences (Sports Training and Coaching)

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Gedrevenheid en enthousiasme: de drijfveer van onze opleiding is een hecht team van docenten, (doctor-)assistenten en ondersteunend personeel met een grote onderlinge collegialiteit en met een intrinsieke interesse en motivering om jonge mensen op te leiden.
 2. Programma: naar aanleiding van de overgang van een eenjarige naar een tweejarige masteropleiding hebben wij ons programma grondig hervormd. In het nieuwe programma is er meer tijd uitgetrokken voor de masterproef en voor stages, zijn de 4 afstudeerrichtingen grondiger uitgewerkt, en is er meer ruimte voor internationale uitwisseling.
 3. Onderzoek en onderwijs: studenten die kiezen voor onze opleiding, kiezen voor een studieprogramma dat de sportpraktijk combineert met een degelijke wetenschappelijke basis. Vanaf het eerste jaar bereiden wij onze studenten stapsgewijs voor op het zelfstandig opzetten en uitvoeren van onderzoeksopdrachten met als sluitstuk de masterproef, die wordt uitgewerkt in het vierde en vijfde jaar.
 4. Omkadering: ter ondersteuning van ons onderwijs kunnen onze studenten rekenen op een uitstekende infrastructuur. Naast onze eigen sportaccommodaties en het state-of-the-art Sports Science Laboratory Jacques Rogge, kunnen studenten ook terecht bij onze partners (de topsporthal van Sport Vlaanderen, klimzaal Bleau).
 5. Talentontwikkeling: als opleiding staan wij voor een duidelijke communicatie naar onze toekomstige studenten over wie wij zijn en wat wij doen. We bieden een zeer uitgebreid pakket van ondersteunings- en begeleidingsinitiatieven, zowel om studenten met moeilijkheden als studenten die op zoek zijn naar meer uitdaging te stimuleren.

   

Quality assurance: strengths

 1. Gedrevenheid en enthousiasme: studenten komen terecht in een opleiding die wordt gedragen door een hechte groep van gedreven en enthousiaste lesgevers met een hart voor onderwijs.
 2. Onderwijs en onderzoek: studenten die kiezen voor onze opleiding, kiezen voor kwaliteitsvol onderwijs dat gebaseerd is op toonaangevend wetenschappelijk onderzoek. Ons vakkenaanbod sluit bovendien nauw aan bij de onderzoeksexpertise van onze docenten.
 3. Inspraak en participatie: als opleiding zetten we in op de inspraak van al onze belanghebbenden. Studenten spelen daarin uiteraard een belangrijke rol. Maar ook afgestudeerden en toekomstige werkgevers hebben een stem. Daarnaast laten wij ons als opleiding in ons dagelijks bestuur bijstaan door (facultaire) adviescommissies.
 4. Toetsing: onze opleiding staat voor een manier van toetsing op basis van heldere en betrouwbare (toets)afspraken zodat je als student op voorhand duidelijk weet waaraan je je kan verwachten.
 5. Kwaliteitszorg: de kwaliteit van ons onderwijs staat bij onze opleiding centraal. We hebben een lange traditie van interne kwaliteitszorg, waarop we de dag van vandaag nog steeds kunnen voortbouwen.

   

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Internationalisering: relatief weinig studenten doen in het kader van hun studies een internationale ervaring op. Als opleiding zetten we er dan ook maximaal op in om de stap naar een studieverblijf in het buitenland zo laagdrempelig mogelijk te houden. Langdurige buitenlandverblijven zijn mogelijk via de gekende Erasmusbeurzen. Daarnaast stellen wij als opleiding ook eigen middelen ter beschikking voor kortdurende buitenlandverblijven. Momenteel bekijken we bovendien de mogelijkheden om een deel van onze masteropleiding in het Engels aan te bieden.
 2. Feedback en aanspreekbaarheid: we vinden het belangrijk dat studenten optimaal betrokken zijn bij het onderwijs dat ze krijgen. Daarom zetten we in op twee pistes: enerzijds moedigen we al onze docenten aan om voldoende (inhoudelijke) feedback te geven bij (schrijf-)werkstukken, zowel tijdens het schrijfproces als erna. Anderzijds willen we onze studenten meer aansporen om in te gaan op de verschillende vaste feedbackmomenten, en hen wijzen op de aanspreekbaarheid van al onze docenten.
 3. Toekomstperspectief: de misvatting dat je met onze opleiding uitsluitend aan de slag kan als leraar LO, is iets wat we samen met de andere Vlaamse opleidingen LO en Bewegingswetenschappen willen aanpakken. Onze opleiding biedt een academische vorming waarin de sportpraktijk wordt onderbouwd met een degelijke basiswetenschappelijke component. Met een masterdiploma in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen op zak zijn er inmiddels tal van beroepsuitwegen, zowel in de bedrijfswereld (fitness, management, toerisme) als in de openbare sector (Sport Vlaanderen, gemeentelijke en provinciale sportdiensten).

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.