Master of Science in Physics and Astronomy

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Vanaf het eerste jaar leert de student gradueel diverse wetenschappelijke methodologieën in de fysica en sterrenkunde kennen vanuit een kritische, multidisciplinaire en wetenschappelijk integere hoek.
 2. Stapsgewijs en via gevarieerde en innovatieve werkvormen en evaluatievormen leert de student zich (inter)actief te verdiepen in actuele thema’s (bijvoorbeeld waarom bestaat het universum vooral uit materie en niet uit anti-materie?) en probleemstellingen (bijvoorbeeld waar komen tijd en ruimte vandaan?).
 3. Er is laagdrempelige begeleiding van de student op maat met veel tussentijdse feedback, oefenmomenten en practica tijdens het academiejaar.
 4. Er is een vlotte doorstroom en flexibele inzetbaarheid van afgestudeerden door de sterke methodologische achtergrond naar een zeer uiteenlopend werkveld of een doctoraat. De gouden driehoek van de fysica (namelijk theoretisch model, experiment-data en computermodellering) combineert de technische vaardigheden voor de job van de toekomst.
 5. Het gemotiveerd en multidisciplinair team van lesgevers is sterk onderwijskundig geprofessionaliseerd en als expert actief in internationale onderzoeksnetwerken in de fysica en de sterrenkunde.

 

Quality assurance: strengths

 1. De student wordt optimaal ondersteund en getraind in zelfstandigheid (bv. studenten dienen zelf een (internationale) stageplaats te zoeken).
 2. Bij het maken van de bachelorproef en de masterproef kan de student rekenen op excellente begeleiding.
 3. De evaluatiecriteria worden transparant gecommuniceerd (bv. hoe de eindscore berekend wordt staat op de ECTS-fiches vermeld en wordt expliciet meegedeeld aan de start van elk semester en via richtlijnen).
 4. De opleiding kan beroep doen op zeer betrokken studenten in overlegorganen, studentenverenigingen, alumniverenigingen, enzovoort.
 5. Formele en informele feedback van alle studenten wordt steeds ter harte genomen en direct gestructureerd en geremedieerd.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Alhoewel er al heel veel initiatieven worden genomen kan de opleiding Fysica en Sterrenkunde nog verder inzetten op een bredere communicatie betreffende de eind- en opleidingscompetenties en tewerkstellingsmogelijkheden na de bachelor- en masteropleiding.
 2. De uitgaande studentenmobiliteit kan verder gestimuleerd worden o.a. via internationalisering@home (bv. internationale literatuur, via betrokkenheid lesgevers in internationale netwerken, edm.) en door verdere optimalisering en bekendmaking van de stagemogelijkheden en mogelijkheden om op Erasmus te gaan.
 3. De opleiding zal verder inzetten op de UGent-pijlers: duurzaamheid, ondernemerschap en maatschappelijk engagement, bijvoorbeeld door een thematische lezingenreeks rond ‘energie’ of door de studenten een STEM-project te laten uitwerken.