Master of Science in Political Science (International Politics)

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Diverse thematiek: onze opleiding zoomt in op een brede waaier van politieke verschijnselen, zowel op lokaal, Belgisch, Europees als internationaal niveau.
 2. Maatschappelijk betrokkenheid: er is veel aandacht voor maatschappelijke relevantie en actualiteit, waarbij docenten van de opleiding ook actief deelnemen aan het maatschappelijk debat.
 3. Historische invalshoek: actuele politieke gebeurtenissen worden nadrukkelijk geschetst in een breder historisch kader.
 4. Specialisatie: vanaf het derde jaar krijgen studenten de mogelijkheid zich meer te specialiseren in hetzij Belgische, Europese of internationale politiek.
 5. Multidisciplinair: naast verdiepende kennis over de politiek, geraken onze studenten vertrouwd met ander disciplines zoals publiek recht en economie.

 

Quality assurance: strengths

 1. Betrokken docentenkorps: de opleiding politieke wetenschappen beschikt over een toegewijd docentenkorps dat erg aanspreekbaar is en samen met studenten de opleiding wil vormgeven. Docenten zijn ook betrokken bij kwaliteitszorg op het niveau van de Faculteit en Opleiding.
 2. Contact met werkveld: via gastlessen, lezingen en alumni-activiteiten komen onze studenten permanent in aanraking met het werkveld.
 3. Verwevenheid onderwijs-onderzoek: via seminaries, keuzevakken en de Masterproef komen de studenten in aanraking met het onderzoek van de docenten. Beiden profiteren van de wisselwerking onderwijs-onderzoek.
 4. Kritisch leren: doorheen de vakken leren onze studenten een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de politiek. Via peer-feedback dragen ze ook bij aan de leeromgeving door te leren reflecteren op het eigen en andermans werk.
 5. Permanente actualisering: de inhoud van de opleiding wordt continu bijgeschaafd met het oog op nieuwe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen in de politiek. Zo hebben de leerlijnen ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘politieke economie’ een belangrijke plaats ingenomen doorheen het programma.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Meer actieve onderwijsvormen: in het bachelorprogramma blijft het een uitdaging om met grote groepen studenten in te zetten op meer actieve werkvormen. De opleiding zal hier extra inspanningen voor doen.
 2. Betere communicatie over de overgang naar de arbeidsmarkt: hoewel onze studenten zeer gewaardeerd worden op de arbeidsmark, weten ze zelf niet altijd goed in welke soort jobs ze kunnen terechtkomen. De opleiding wilt daarom verder blijven werken aan een nog sterkere integratie van de opleiding en de arbeidsmarkt.
 3. Meer samenwerking: de studenten kunnen in de opleiding nog meer worden gestimuleerd om met elkaar samen te werken via onder meer groepswerken.