Master of Science in Public Administration and Management

Course content

De master in de bestuurskunde en het publiek management is ontstaan uit de samenvloeiing van de master in de bestuurskunde en het publiek management en de master in de bedrijfseconomie: management van overheidsorganisaties. De opleiding bestuurskunde en publiek management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke en social profitsector een modern bestuur te garanderen. Efficiënte leiding berust op een juiste dosering van kennis en vaardigheden. Het kunnen omspringen met juridische regels, de structuur en de werking van de politiek beheersen, inzicht hebben in de bedrijfseconomische en financiële werking van publieke en social profitinstellingen, een organisatie kunnen managen, zijn slechts enkele aspecten die in de opleiding aan bod komen.

Naast de bachelors in de bestuurskunde en het publiek management, richt de master in de bestuurskunde en het publiek management zich tot een ruime groep van studenten die reeds een bachelordiploma hebben, zoals economisten, politicologen, juristen, criminologen, sociologen, sociaal werkers, ...
Deze veelzijdige instroom aan deelnemers met onder andere ook werkstudenten, garandeert een boeiende omgeving waarin studenten het management en het beleid van de overheid in al hun aspecten leren kennen.
De masteropleiding biedt een combinatie van wetenschappelijke en praktische vorming. De student krijgt een grondig wetenschappelijk inzicht in de studie van de bestuurskunde en overheidsmanagement. Daarbij hoort een gedegen studie van de specifieke aspecten van het publiek en social profitmanagement: werken met politici, met belanghebbenden, met managers, met toezichthouders en auditors. Daarnaast wordt de student vertrouwd gemaakt met de praktische kant van het beleid en met het management van overheidsinstellingen, overheidsbedrijven en social profitorganisaties. Hierbij komen onder meer aan bod: hoe en waarom dergelijke organisaties ontstaan, hoe ze gefinancierd worden, hoe ze zich administratief organiseren, hoe ze diensten produceren en verstrekken aan de maatschappij, hoe ze omgaan met personeel en hoe het management al die activiteiten stuurt en coördineert.
Behalve het verwerven van een grondig inzicht in de structuur en de werking van organisaties, wordt van de student ook verwacht dat hij/zij wetenschappelijke competenties ontwikkelt , zoals het analyseren van problemen, het motiveren van medewerkers, het efficiënt communiceren …

Course structure

De opleiding streeft naar een evenwichtige mix van theorie en praktijk.
Voor alle studenten staan zowel bestuurs- als managementopleidingsonderdelen én onderzoeksmethodologie op het programma en via een aantal keuzevakken kan het programma op eigen maat ingevuld worden. Zo zijn er sessies waarin men leert hoe beleidsprocessen worden opgezet, gestuurd en gecontroleerd.

Andere praktijkgeöriënteerde opleidingsonderdelen zijn personeels- en organisatiemanagement, financieel management en change management. Via de keuzeclusters kan de student zich verdiepen in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit. Om de dimensies van bestuur, bedrijfseconomie en management te begrijpen, is voor de instroom anders dan voor de bachelors bestuurskunde en publiek management een aangepaste voorbereiding noodzakelijk. Vandaar dat in de opleiding, naast de verschillende specifieke vakken, ook basis- en inleidende bestuurs- en economische vakken zijn opgenomen in het voorbereidingsprogramma.
Het sluitstuk van de opleiding is de masterproef. Die heeft tot doel te peilen naar het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven uitwerking. De student kan ervoor opteren om, na overleg met de promotor, een onderwerp af te bakenen dat meer aansluit bij een bestuurskundige of economische problematiek of voor een eerder managementgerichte of bedrijfseconomische uitdieping van een aspect uit de vooropleiding.

Career perspectives

Bij overheidsorganisaties en social profitinstellingen is er steeds meer vraag naar bekwame, hoogopgeleide medewerkers die een open kijk en ruime inzichten weten te combineren met vaardigheden in leidinggevende en ondersteunende functies.
Meer dan 75 % van de afgestudeerden komt terecht in lokale overheden, overheidsinstellingen, toezichthoudende overheden, internationale organisaties, de social profitsector (verzorgingsinstellingen, onderwijsinstellingen, politie, rechtbanken, overheidsbedrijven, welzijns- culturele organisaties …).

+++/---
Functies met veel verantwoordelijkheid vormen de uitdaging: cultuurbeleidscoördinator bij een stadsbestuur, HRM-manager in de personeelsdienst van een federale overheidsdienst of een woonzorgcentrum, stafmedewerker van een NGO, financieel beheerder in een lokaal bestuur of politiezone, kabinetsmedewerker, leraar, interne of externe auditor, controller, redacteur van overheidspublicaties, medewerker Rekenhof, researcher ...
Ook de ondernemingssector waardeert sterk de veelzijdigheid van de opleiding. Je kunt aan de slag in een revirsoren- of consultantskantoor, een financiële instelling, interimkantoor, autonoom gemeentebedrijf ...