Master of Science in Speech Language and Hearing Sciences (Logopaedics)

Course content

De opleiding tot Master in de logopedische en audiologische wetenschappen heeft twee afstudeerrichtingen.

De afstudeerrichting Logopedie biedt een wetenschappelijke vorming voor de preventie, diagnostiek en behandeling van stoornissen op het gebied van stem, spraak en taal en slikken met aandacht voor management en onderwijs. De stoornissen die aangeboren of verworven zijn, kunnen voorkomen zowel op het vlak van de gesproken taal als op het vlak van de geschreven taal. Zodoende kom je in aanraking met alle leeftijdsgroepen.

De afstudeerrichting Audiologie biedt een wetenschappelijke vorming voor de preventie, diagnostiek en behandeling van gehoor- en evenwichtsstoornissen bij alle leeftijdsgroepen. De stoornissen kunnen aangeboren of verworven zijn en kunnen kaderen binnen diverse pathologieën. Binnen de verschillende behandelings­methoden komen de aanpassing van hoortoestellen en cochleaire implantaten uitgebreid aan bod. Kenmerkend voor beide vakgebieden is de multidisciplinaire samenwerking. Niet alleen in de praktijk, maar ook op vlak van wetenschappelijk onderzoek wordt samengewerkt met specialisten uit verschillende vakgebieden (exacte wetenschappen, geneeskunde, taalkunde, psychologie, pedagogie, management, onderzoek, onderwijs enz.) waarmee je in de loop van je opleiding zult kennismaken.

Course structure

De opleiding logopedische en audiologische wetenschappen is uitgebreid naar een vijfjarige opleiding bestaande uit drie bachelorjaren en twee masterjaren.

Het eerste jaar van de bacheloropleiding is gemeenschappelijk voor alle studenten. In het tweede jaar kies je voor de afstudeerrichting Logopedie of de afstudeerrichting Audiologie (en die zet je voort in de masteropleiding).

In het masterprogramma worden 90 studiepunten voorbehouden voor vakinhoudelijke vorming. Dit wordt opgesplitst in algemene opleidingsonderdelen, te volgen door beide afstudeerrichtingen, en afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen. Hierbij gaat veel aandacht naar de wetenschappelijke vorming via een aantal te kiezen masterclasses. Daarnaast ligt het accent op de verdere klinische training door middel van stages. Onder leiding van ervaren therapeuten wordt jouw vergaarde kennis over de verschillende aspecten van diagnose en behandeling van patiënten met communicatiestoornissen omgezet in de praktijk. Je komt in contact met zoveel mogelijk patiënten, met de grootst mogelijke variatie aan communicatiestoornissen, op zoveel mogelijk werkterreinen: privépraktijk, hoorcentrum, ziekenhuis, revalidatiecentrum, school ...

De stage bestaat in het totaal uit 720 uren (120 uren in het derde jaar bachelor, 600 uren in het masterjaar). Overeenstemmend met de vooropleiding is de masterstage verspreid over de 2 jaren (voor academische bachelors) of wordt die al vervangen door capita select vakken in het eerste masterjaar (voor professionele bachelors). Aan de stage wordt ook een internationale dimensie toegevoegd, waarbij gestreefd wordt om elke student op internationale uitwisseling te sturen of te laten meewerken aan een internationaal project.

De masterproef vormt een belangrijk onderdeel van de Master in de logopedische en audiologische wetenschappen. Studenten voeren op een begeleid-zelfstandige wijze een (onderdeel van een) wetenschappelijk onderzoek uit, en rapporteren hier ook over. Het masterproeftraject is gespreid over beide masterjaren waarbij de nadruk in de eerste master ligt op literatuur en het opstellen van een onderzoeksprotocol, en in de tweede master op het uitvoeren van onderzoek en het verwerken van de resultaten.

Voor de overige 30 studiepunten kan gekozen worden tussen de minor “management en onderzoek” of de minor “onderwijs”, waarbij een beginnende kennis van die topics verworven wordt.

Career perspectives

Afgestudeerden ontvangen het diploma van Master in de logopedische en audiologische wetenschappen met vermelding van de gekozen afstudeerrichting. Hoewel het beroepsdomein van beide specialisaties door elkaar kan lopen, leiden beide afstudeerrichtingen naar een uniek beroepsprofiel. Na het succesvol beëindigen van de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen kun je een erkenning/RIZIV-nummer voor logopedist, audioloog én voor audiciën aanvragen.

+++/---
>> logopedist
Het beroep van logopedist is vrij bekend. Als logopedist hou je je bezig met communicatie en -stoornissen. Je bent verantwoordelijk voor de preventie, diagnose en behandeling van stem-, spraak- en taal- en slikstoornissen bij zowel kleuters, schoolkinderen, tieners als volwassenen. Daarnaast sta je ook in voor het verbeteren van de stem- en spraakvaardigheden van professionele stemgebruikers.

>> audioloog
De audioloog is minder bekend bij het grote publiek. Sinds de bescherming van het audiologische beroep in 2004 is er meer werk voor audiologen, zowel op klinisch vlak als in de prothetische sector. Als klinische audioloog sta je in voor alle technische onderzoeken ter evaluatie van de gehoor- en evenwichtsfuncties. Op die manier kun je, in overleg met de neus-keel-oorarts, een diagnose stellen en mogelijke behandelingsmethodes voorstellen. Binnen de prothetische sector sta je als audioloog in voor de keuze en de aanpassing van de diverse hoorprothesen en hoorhulp­middelen om het horen te verbeteren. Daarnaast kunnen audiologen participeren in het domein van de sonometrie. Daar houdt men zich bezig met het meten van geluidsbronnen, het ijken van apparatuur, het bepalen van schadelijkheidsdrempels, het uitwerken van normen en het zoeken naar hulpmiddelen die een effectieve bescherming bieden tegen storend en schadelijk lawaai.

>> sectoren
De meeste jobs zijn te vinden binnen de gezondheidssector en de pedagogische sector. Je kunt starten in een zelfstandige praktijk (enkel voor logopedisten), maar er zijn ook allerlei beroepsmogelijkheden in dienstverband. Logopedisten en audiologen vinden we terug in ziekenhuizen, revalidatiecentra, hoorcentra, kleuter- en lager onderwijs, buitengewoon onderwijs, CLB-centra, instellingen voor doven en gehoorgestoorden, medisch-pedagogische instituten, ziekenfondsen ... Nieuwe mogelijkheden zijn er in het kader van theater- en zangopleidingen en gehoorpreventie in de industrie. Ook de arbeidsgeneeskunde of een associatie binnen een artsengroeps­praktijk behoort tot de mogelijkheden.

>> universitair
Een universitair diploma biedt makkelijker toegang tot kaderfuncties. Dat heeft niet alleen te maken met de waarde van het diploma maar vooral met de brede en diepgaande vorming die de universiteit biedt. Daarom zijn in het programma o.a. een aantal opleidingsonderdelen m.b.t. juridische aspecten en managementsbeheer opgenomen. Met een universitair diploma heb je bovendien de mogelijkheid om een wetenschappelijke loopbaan uit te bouwen en om je verder te bekwamen in binnen- en buitenland. Volg je de bijkomende specifieke lerarenopleiding, dan ben je tevens voorbereid op een functie als docent o.a. in het hoger onderwijs.