Bachelor of Arts in de archeologie

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Motivatie: met onze vierjarige opleiding mikken we op studenten met een kritische en wetenschappelijke attitude. Een sterke interesse in materiële cultuur en in de interactie tussen mens en landschap doorheen de geschiedenis is aangewezen.
 2. Multidisciplinariteit en multiperspectivisme: we leiden onze studenten op tot kritische en professionele archeologen die kunnen werken in teamverband. We brengen onze studenten de nodige vaardigheden bij om creatief en probleemoplossend te werk te gaan.
 3. Bruggen slaan: de studie van de archeologie bevindt zich op het kruispunt van materiële cultuurstudies, landschapsstudies en de studie van de geschiedenis van de mensheid. Deze fascinerende interactie is de focus van ons programma. Daarnaast leren we onze studenten analytische methodes en theoretische concepten toepassen. Op die manier slaat onze opleiding een brug tussen menswetenschappen en exacte wetenschappen.
 4. Talentontwikkeling: als student krijg je een zekere keuzevrijheid in het samenstellen van je studieprogramma naargelang van je eigen interesses.
 5. Brede inzetbaarheid: onze afgestudeerden beschikken niet alleen over geavanceerde archeologische kennis maar zijn door hun stevige methodologische basis ook inzetbaar in andere domeinen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Gemotiveerd lesgeversteam: al onze docenten zijn gemotiveerde lesgevers die onderwijs combineren met internationaal toonaangevend onderzoek.
 2. Internationalisering: als opleiding stimuleren we onze studenten en docenten om internationale ervaringen op te doen. We nemen deel aan internationale veldwerkprojecten en bouwen korte buitenlandse studieverblijven structureel in ons programma in.
 3. Multidisciplinariteit: de combinatie van archeologische en basiswetenschappelijke vakken maakt onze opleiding aantrekkelijk voor kandidaat-studenten uit verschillende vooropleidingen.
 4. Integratie met het werkveld: als opleiding houden we de vinger aan de pols dankzij onze nauwe banden met het lokale en internationale werkveld.
 5. Na de studies: ons studieprogramma focust op het begrijpen en kunnen toepassen van de principes van de landschapsarcheologie en materiële cultuurstudies. Daardoor ben je na afstuderen goed voorbereid op nationale en internationale jobs in de publieke en in de private sector.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Aandacht voor kwaliteit: we streven naar kwaliteitsvol onderwijs en willen onze studenten en alumni daarbij nauwer betrekken. We willen dit doen aan de hand van volgende actiepunten:
  • (toekomstige) studenten op een structurele manier in contact brengen met onze alumni;
  • onze studenten blijven aanmoedigen om in te gaan op de verschillende feedbackmogelijkheden en deel te nemen aan de bevragingen bij studenten over de kwaliteit van het onderwijs;
  • het specifieke profiel van onze opleiding beter in de verf zetten met aandacht voor de gewenste voorkennis
 2. Studielast: we willen verder inzetten op een duidelijke communicatie: wat verwachten wij van onze studenten en wat mogen onze studenten van ons verwachten? We willen onze (kandidaat-)studenten:
  • wijzen op de gewenste basisvoorkennis op vlak van wetenschappen en vreemde talen;
  • informeren over en ondersteunen in het ontwikkelen van goede studiemethodes (het leren spreiden van de werklast)

   Als opleiding plaatsen wij daartegenover:
  • het inlassen van vaste feedbackmomenten tijdens het schrijven van eindwerken;

  • een voortdurend engagement om het programma continue te evalueren en bij te sturen waar nodig, bijvoorbeeld door het omzetten van semestervakken naar jaarvakken.
 3. Studie-efficiëntie: we stellen vast dat studenten vaak hun masterproef uitstellen naar de tweede zittijd of zelfs later. Dit is een werkpunt waarmee we samen met de studenten aan de slag willen gaan door:
  • onze masterstudenten op gezette tijdstippen samen te brengen in integratieseminaries zodat ze van elkaar kunnen leren;
  • het belang van de masterproef blijvend in de verf te zetten;
  • onze masterstudenten aan te moedigen om tijdig aan de masterproef te beginnen.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.