Master of Arts in de Afrikaanse talen en culturen

De Master in de Afrikaanse talen en culturen is opgevat als een opleiding die een ‘area-specialisatie’ aanbiedt aan bachelors uit de humane en sociale wetenschappen. De specialisatie heeft betrekking op de linguïstische, culturele en sociale verscheidenheid en dynamieken die zich niet enkel voordoen op het continent Afrika maar tevens in de Afrikaanse diaspora in (vooral) Amerika en Europa. Bovendien benadert de masteropleiding ‘Afrika’ ook als object van verbeelding en geheugen binnen en buiten het eigen continent. Meer dan ooit krijgt ‘Afrika’ immers vorm in een veelheid aan officiële en informele discours-types: in literatuur, media en populaire cultuur, in eigentijds toerisme en koloniale herinnering, in geopolitiek en diplomatiek overleg. Afrika vormt tevens het centrum van inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, conflictresolutie, voedselvoorziening en gezondheidszorg. Op al die vlakken is kennis van taal en cultuur onontbeerlijk. Samengevat slaat de masteropleiding Afrikaanse talen en culturen rond het geografische gegeven ‘Afrika’ een brug tussen de cultuur- en gedragswetenschappen met als inzet een diepgaand begrip van ‘Afrika’ als een complex van linguïstisch-culturele, sociopolitieke en discursieve fenomenen.

Opbouw

De masteropleiding Afrikaanse talen en culturen is opgebouwd uit vier algemene opleidingsonderdelen, een onderzoeksseminarie, drie keuzevakken en de masterproef.

Afrika in taal, cultuur en geschiedenis
Een eerste algemeen vak legt het accent op de veelheid aan linguïstische fenomenen in Afrika, gekoppeld aan een geavanceerd begrip van de manier waarop ze worden bestudeerd. Een tweede algemeen vak ontrafelt de bewogen maar voor de meesten onbekende geschiedenis van het Afrikaanse continent. De linguïstische antropologie benadert sociale en historische processen in Afrika en de diaspora vanuit het belangrijkste medium taalgebruik. De medische antropologie is de interdisciplinaire studie bij uitstek. Zij gaat nader in op de culturele en sociaal-politieke wortels van welzijn en ontwikkeling, gezondheid en ziekte, zowel in Afrika als in de diaspora.

Onderzoeksseminarie
In het onderzoeksseminarie worden de onderzoekslijnen uitgediept in functie van de masterproef. Het biedt je een ruimte waarbinnen je, in dialoog met medestudenten en onder begeleiding van één of meerdere lesgevers, je onderzoeks­competenties kunt verdiepen en je wetenschappelijk inzicht kunt aanscherpen.

Keuzevakken
In de keuzevakken wordt kennis vervolledigd. De volgende twee themagroepen worden aanbevolen: de studie van cultuurproducten uit Afrika en de rest van de wereld, en de studie van Afrika in relatie tot globale maatschappelijke processen.

  • Afrika materieel
    Naast literatuur, bestudeerd in de bachelor, is het continent rijk aan materiële cultuur die de wereld mee vormgeeft en innovatief onderzoek inspireert in het vakgebied van de postkoloniale studies. De architectuur in Afrikaanse steden, de muziek, godsdiensten zoals de islam, en de verscheidene visuele culturen zijn invloedrijke expressievormen. Ze maken deel uit van de postkoloniale omwenteling die volop gaande is.
  • Afrika mondiaal
    Antropologie, linguïstiek en geschiedenis vormen de drietand om culturele fenomenen te doorgronden, zowel in hun lokale als in hun globale dimensie. In deze keuzevakken verruimen we de waaier aan sociaalwetenschappelijke instrumenten om culturele fenomenen te relateren aan mondiale processen. Sleuteltermen hierbij zijn racisme, socio-politieke en economische wereld­systemen en globalisering.
Masterproef
Eén derde van de studiepunten van de masteropleiding is toe­­­gekend aan de masterproef. Daarin lever je het bewijs van een grondige kennis van een specifiek empirisch gegeven en van het beheersen van een relevant theoretisch en methodologisch kader. Het onderwerp, het theoretische kader, alsook de methode (veldwerk-, literatuur- of archiefgebaseerd) kies je zelf, uiteraard in samenspraak met je begeleider(s). Dit onderzoek is vaak gebaseerd op veldwerk in Afrika.

Arbeidsmarkt

Het diploma Afrikaanse Talen en Culturen biedt toegang tot al de beroepen waar een masterdiploma gevraagd wordt. Terwijl een beperkt aantal afgestudeerden verder gaat in wetenschappelijk onderzoek, komt het merendeel terecht in de ngo-sector, noord-zuidbeleid, overheidsdiensten, de journalistiek en de socioculturele sector – zowel in België als in Afrika en andere continenten. In een veelheid aan instellingen en organisaties kunnen houders van een master in de Afrikaanse talen en culturen hun wetenschappelijke competenties valoriseren en hun capaciteiten ontplooien om zelfstandig en kritisch dossiers te onderzoeken, projecten op te zetten en ze te begeleiden.
Gezien de aanhoudende (economische, politieke en culturele) subalterniteit van Afrika en Afrikanen (in Afrika en de wereldwijde diaspora), komen afgestudeerden vaak terecht in activiteiten die te maken hebben met de problematiek van kansengroepen (ontwikkeling, vluchtelingen- en asielbeleid, zorg, emancipatie, mensenrechten, sociale bewegingen, antidiscriminatie, integratie, diversiteitsbeleid e.d.).