Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (sportmanagement)

De masteropleiding in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen bouwt voort op de wetenschappelijke basis uit de bachelor en diept de onderzoeks- en beroepscompetenties uit.
De onderzoekservaring mondt uit in een masterproef. Beroepscompetenties verwerf je via de stage. Naast de algemene vakken in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen is specialisatie mogelijk via één van de vier aangeboden afstudeerrichtingen: Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, Sportmanagement, Sporttraining en coaching, en Bewegingsonderwijs.

> Algemene vakken
Binnen het pakket dat door iedereen gevolgd wordt, krijg je enerzijds een aantal onderzoeksmethodologische vakken en anderzijds enkele specifiek theoretische vakken van lichamelijke opvoeding en sport.
Parallel wordt het onderwijs in bewegingsvorming voortgezet en krijg je enkele nieuwe sportdisciplines voorgeschoteld.
De klemtoon ligt nu ook meer op een methodisch-didactische vorming.

> Afstudeerrichtingen en stage
De vier afstudeerrichtingen onderscheiden zich van elkaar door een aantal specifieke vakken en een stagegedeelte dat eigen is aan elk van de vier richtingen.
– In Sporttraining en coaching bestaat de mogelijkheid om je enerzijds te specialiseren in één sporttak en anderzijds de competenties te bereiken van een algemene sportcoach. Om in die discipline een zo hoog mogelijke graad als erkend trainer te bereiken, is een bepaald instapniveau vereist, zowel op praktisch als op theoretisch gebied.
– De richting Sportmanagement bereidt je voor op een functie in het beleid en het beheer van sportorganisaties, zoals sportfederaties en -clubs, gemeentelijke en privésportcentra.
– Als de recente tendens om meer aandacht te besteden aan fysieke activiteit en fitheid in het kader van gezondheid jou aanspreekt, dan is de richting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid iets voor jou. Begeleiding van specifieke doelgroepen in bewegingsactiviteiten, en fitnessbegeleiding - al dan niet uitgevoerd in fitnesscentra - staan voorop.
– Als je meer voelt voor een job in het onderwijs kies je beter voor de afstudeerrichting Bewegingsonderwijs.
Ze bereidt je voor op het lesgeven, maar niet alleen in lichamelijke opvoeding. Dank zij een brede basis van biomedische wetenschappen geven veel afgestudeerden ook les in theoretische vakken als biologie, scheikunde, fysica en gezondheidsopvoeding. Deze afstudeerrichting bevat een belangrijk deel van de specifieke lerarenopleiding.

> Minors
Tijdens de masteropleiding kun je binnen de afstudeerrichtingen kiezen voor een minor van 23 tot 30 studiepunten. Die minor is ofwel een deel van de specifieke lerarenopleiding ofwel een wetenschappelijke en professionele verdieping in de afstudeerrichting.

> Masterproef
Naast de specifieke professionele voorbereiding krijg je in de master een aantal onderzoeksmethodologische vakken die je in staat stellen je masterproef te maken. De masterproef bestaat uit een onderzoek dat je opmaakt, uitvoert en rapporteert in overleg met je promotor.

Arbeidsmarkt

De sterke uitbouw van de specifieke afstudeerrichtingen in de masteropleiding zorgt ervoor dat je als afgestudeerde beter voorbereid op de arbeidsmarkt terechtkomt.

+++/---
> onderwijs
Een opleiding in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen kan uitmonden in een job als leraar lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs of in het hoger professioneel (pedagogisch) onderwijs. Je geeft dan vakken als sport, gezondheidsopvoeding, biologie en fysiologie.

> vrijetijdsbesteding en sport
De laatste jaren is er een heel gamma van functies ontstaan die eigen zijn aan de huidige tendens van vrijetijdsbesteding en sport:
- sportfunctionaris, verantwoordelijk voor de uitwerking van het gemeentelijke sportbeleid;
- beheerder van sport- en recreatiecentra, verantwoordelijk voor het management;
- lesgever-animator in vakantiecentra of grote bedrijven;
- trainer in clubs of verenigingen;
- gemengde opdracht als leraar in het onderwijs in combinatie met een trainersfunctie in een club;
- gespecialiseerde trainer in fitnesscentra, culturele verenigingen etc. of in functie van specifieke doelgroepen zoals bejaarden, gehandicapten en obesen.

> bedrijfsleven
De afgestudeerden vinden ook vlot hun weg naar het bedrijfsleven. Zo kreeg ergonomie de jongste jaren meer aandacht. Tevens heeft de handelsbedrijvigheid rond de sport de jongste jaren een enorme vlucht genomen. Bepaalde commerciële functies veronderstellen een grondige kennis van sport, fitness en ontspanning, materialenkennis, wetgeving ... Ook andere, minder evidente, functies binnen het bedrijfsleven worden vaak ingenomen. Het profiel van ‘doorzetter, sociaal vaardig en flexibel’ wordt in vele sectoren geapprecieerd.

> onderzoek
De laatste jaren is het wetenschappelijk onderzoek rond sport, bewegen en gezondheid in opmars. Een toenemend aantal afgestudeerden kiest voor een dergelijk traject, dat meestal uitmondt in een doctoraat. Een doctoraat betekent een duidelijke meerwaarde voor bepaalde functies binnen een bedrijf, universiteit of hogeschool.