Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde

De masteropleiding Geneeskunde heeft aan alle Vlaamse universiteiten vanaf 2015-2016 een omvang van 180 i.p.v. 240 studiepunten. De totale opleidingsduur van de basisopleiding Geneeskunde bedraagt dus zes jaar (drie bachelorjaren en drie masterjaren). De master-na-masteropleiding in de huisartsgeneeskunde die daarop volgt vanaf 2018-2019 zal er anders uitzien. Onderstaande tekst beschrijft de huidige opleiding.

In het vierde masterjaar van de opleiding Master in de geneeskunde volgen toekomstige huisartsen, ziekenhuisartsen en studenten maatschappelijke gezondheidszorg een apart traject.

Wie kiest voor het traject huisarts behaalt na het vierde masterjaar het diploma Master in de geneeskunde: afstudeerrichting huisarts. Daarna volgt nog een master-na-masteropleiding van twee jaar die leidt tot een Master in de huisartsgeneeskunde.

Tijdens de opleiding tot huisarts volg je een programma bestaande uit stages bij een huisarts en eventueel in huisartsrelevante ziekenhuisdiensten.

Het betreft voltijdse begeleide en bezoldigde praktijkuitoefening bij een aangestelde praktijkopleider (hiervan kan maximaal één jaar bij een erkende ziekenhuisopleider gelopen worden).
Daarnaast is tijdens die twee jaar deelname aan groepsbijeenkomsten geprogrammeerd, seminaries die worden begeleid door een stagemeester-coördinator, thematische opleidingssessies en vormen van afstandsleren (via internet).
Als afronding van de opleiding wordt een masterproef afgelegd bestaande uit een wetenschappelijk onderbouwd praktijkproject als scriptie en een portfolio.
Voor de organisatie van de opleiding werken de vier Vlaamse universitaire huisartsencentra samen.

Arbeidsmarkt

Wie kiest voor huisartsgeneeskunde zoekt een vestiging meestal in functie van de regionale spreiding; de laatste tijd meer en meer in associatie met andere huisartsen of paramedici. De meeste huisartsen werken onder het statuut van zelfstandige.

De taken van de huisarts zijn breder dan die van de specialist. Voor de meeste patiënten is de huisarts de eerste contactpersoon en meestal ook de vertrouwensfiguur, die via het Globaal Medisch Dossier de zorgverlening in overleg met de patiënt coördineert en zorgt voor continuïteit. Een huisarts maakt kennis met alle mogelijke ziektebeelden waaronder ook psychosociale klachten.

+++/---
Aangezien de huisarts een centrale plaats bekleedt in de eerste lijn, is hij vaak ook betrokken in samenwerkingsverbanden bv. met specialisten, klinieken, OCMW, diensten voor thuisverzorging, centra voor geestelijke gezondheidszorg ... Daarnaast heeft de huisarts uiteraard ook een preventieve taak.
Door de veroudering van de bevolking en een dalend aantal huisartsen is er een stijgende vraag naar huisartsen. Huisartsenwachtposten tijdens het weekend en georganiseerde weekwachten maken de laatste jaren opgang wat de combinatie werk-privé grondig vergemakkelijkt.