Bachelor of Science in de economische wetenschappen

De opleiding Economische Wetenschappen is een brede opleiding die de werking van de globale economie bestudeert. Alle economische actoren en hun onderlinge interactie komen aan bod: gezinnen, bedrijven, financiële instellingen, overheid en buitenland.

In essentie bestudeert de opleiding hoe die actoren economische keuzes maken (consumeren, produceren, arbeid verrichten, investeren en beleggen, invoeren, uitvoeren ...), wat de gevolgen daarvan zijn voor de samenleving, en hoe problemen in dat verband het best kunnen worden opgelost. De topics die aan bod komen, zijn maatschappelijk dan ook zeer relevant: economische groei, welvaart, inkomensvorming, inkomensverdeling, geld, inflatie, monetair beleid, tewerkstelling en werkloosheid, efficiënt overheidsbeleid, sociale zekerheid, belastingen en overheidsschuld, internationale economische relaties, globalisering, problematiek van de ontwikkelingslanden, milieuvervuiling, armoede, enz.

De opleiding Economische Wetenschappen is gericht op de macro-economische analyse, in tegenstelling tot de opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelswetenschappen die veeleer de functionele domeinen van ondernemingen bestuderen. De analyses in de EW hebben betrekking op de gedragingen en interacties tussen consumenten, ondernemingen, financiële instellingen en de overheid, uiteraard in een internationaal kader.

Voor wie?

Heb je een brede maatschappelijk-economische interesse? Ben je gebeten om te weten hoe de financiële crisis veroorzaakt werd en hoe de internationale regulering is aangescherpt? Wil je inzicht verwerven in hoe het gedrag van de centrale banken en de financiële markten invloed hebben op de rendementen van beleggingen? Wil je meewerken aan het opstellen van de overheidsbegroting of heb je ambitie om het energiebeleid mee vorm te geven? Vraag je je af welke economische toekomst Europa heeft in een geglobaliseerde wereld? Kies dan voor Economische Wetenschappen! Een vooropleiding van minimum vijf à zes uur wiskunde per week is aangeraden. Specifieke voorkennis voor de economische vakken is niet vereist.

Opbouw

  • Bachelor
Vanaf het eerste jaar krijg je een grondige opleiding in de (bedrijfs) economische vaardigheden en inzichten. De economie doet ook beroep op een reeks hulpwetenschappen zoals Wiskunde, Statistiek en Informatica. Je maakt ook kennis met de interne werking van een bedrijf en de eerste managementtechnieken worden aangereikt. Er staat ook een stevig pakket talen op het programma: Economisch Frans en Economisch Engels. Daarbij kies je nog een extra derde taal: Economisch Duits of Economisch Spaans. Vanaf het tweede jaar volgt een bredere bestudering van de functionele domeinen fiscaliteit, commercieel beleid, finance en risicomanagement, informatiemanagement en personeelsbeleid en hun onderlinge samenhang. Het accent ligt op management, ondernemerschap en het juridisch kader, en je bouwt voort aan je taalkundige basis. De bachelor wordt enerzijds afgesloten met het opstellen van een ondernemersplan, en anderzijds dien je ook een bachelorproef te schrijven. Je bent dan in staat om onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen en er adequaat over te communiceren.

 

  • Master
  • In de master Handelswetenschappen kies je voor één van de vijf afstudeerrichtingen: Commercieel beleid, Finance en risicomanagement, Fiscaliteit, Management en informatica, Personeels- en Organisatiemanagement. In het tweede semester loop je (verplicht) stage gedurende 12 weken in een onderneming van jouw keuze waarbij je al jouw opgedane kennis creatief zal moeten toepassen. Hierdoor train je jouw professionele attitude en leer je omgaan met uitdagingen in een dynamische bedrijfsomgeving. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef.

    Waarheen?

    Afgestudeerden uit de opleiding Economische Wetenschappen (EW) komen in belangrijke mate terecht in de macro-economische omgeving waar nood is aan experten met sociaal-financieel-internationaal-economische inzichten. In de financiële sector (banken, verzekeringsmaatschappijen en centrale banken) vinden we economen terug in studiediensten, het management, de kredietanalyse, conjunctuuranalyse, vermogensbeheer, etc. Daarnaast zijn veel EW-afgestudeerden ook terug te vinden bij de overheid, in internationale instellingen, bij sociale partners (vakbonden en werkgeversverenigingen), in onderwijs en onderzoek. Bij de overheid bekleden ze tal van functies die te maken hebben met de voorbereiding, uitvoering, controle en evaluatie van de vele aspecten van het economische en sociaaleconomisch beleid. Enkele concrete jobs waarin afgestudeerden EW terecht komen: analist overheidsopdrachten, hoofdeconoom van een bank, conjunctuuranalist bij de Nationale Bank, beleidsmedewerker economie Vlaamse Overheid, beleggingsspecialist en milieu-econoom bij een ngo.