Master of Science in de economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een brede opleiding die de werking van de globale economie bestudeert. Alle economische actoren en hun onderlinge interactie komen aan bod: gezinnen, bedrijven, financiële instellingen, overheid en buitenland. In essentie bestudeert de opleiding Economische wetenschappen hoe die actoren economische keuzes maken (consumeren, produceren,arbeid verrichten, investeren en beleggen, invoeren, uitvoeren …), wat de gevolgen daarvan zijn voor de samenleving en hoe problemen in dat verband het best kunnen worden opgelost. De topics die aan bod komen zijn maatschappelijk dan ook zeer relevant: economische groei, welvaart, inkomensvorming, inkomensverdeling, geld, inflatie, monetair beleid, tewerkstelling en werkloosheid, efficiënt overheidsbeleid, sociale zekerheid, belastingen en overheidsschuld, internationale economische relaties, globalisering, problematiek van de ontwikkelingslanden, milieuvervuiling, armoede ... De opleiding Economische Wetenschappen is gericht op de macro-economische analyse, in tegenstelling tot de opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelswetenschappen die eerder de functionele domeinen van ondernemingen bestuderen. De analyses in de EW hebben betrekking op de gedragingen en interacties tussen consumenten, ondernemingen, financiële instellingen en de overheid, uiteraard in een internationaal kader.

Opbouw

In de masteropleiding Economische wetenschappen zijn er, naast een gemeenschappelijk deel, vier majors die beantwoorden aan de interesses van de belangrijkste groepen studenten die traditioneel voor een opleiding Economische wetenschappen kiezen. De studenten kiezen drie vakken uit één major, en hebben daarnaast nog een vrij keuzevak, dat kan (maar niet moet) gekozen worden binnen dezelfde major.

In het gemeenschappelijke deel wordt de kennis inzake micro-economie, macro-economie en econometrie verdiept via drie voortgezette cursussen, respectievelijk Beslissingstheorie, Conjunctuur, innovatie en groei, en Tijdreeksanalyse.

De major Globalisering omvat een reeks opleidingsonderdelen waarin de internationale aspecten centraal staan (zowel de economische, de financiële, de institutionele, als de politieke en de milieuaspecten). Het gaat om de vakken Institutionele economie, Moderne handelstheorie, Milieu- en energiebeleid, Ontwikkelingseconomie, Internationaal bankieren, en Langetermijnontwikkelingen in de wereldpolitiek. Deze major richt zich uiteraard tot studenten die een beroep op het oog hebben in het internationaal-economisch werkveld.

De major Financiële instellingen en markten is expliciet georiënteerd op studenten die een beroep op het oog hebben in de financiële sector. De volgende opleidingsonderdelen komen aan bod: Beleggingsleer, Economische analyse van banken, Economische analyse van financiële markten, Monetair beleid, en Internationaal bankieren.

In de major Economisch beleid komen diverse beleidsgeoriënteerde vakken aan bod: Sociaaleconomisch beleid, Publieke economie, Begrotingsbeleid, Monetair beleid, Milieu- en energiebeleid, en Strategisch management en beleid. Deze major richt zich tot studenten die een beroep op het oog hebben in het economisch beleidsveld, in de zeer brede betekenis van het woord (niet enkel overheid, maar ook sociale partners, centrale bank, internationale instellingen, financiële instellingen … ).

De major Research ten slotte richt zich in het bijzonder naar diegenen die later willen doorgaan in het wetenschappelijke economisch onderzoek (aan de universiteit (doctoraat), in diverse studiediensten of aan andere onderzoeksinstellingen), en legt nog meer de klemtoon op gevorderde micro- en macro-economische theorie en gevorderde econometrie: Evenwicht en dynamiek (macro-economie), Speltheorie en asymmetrische informatie (micro-economie), en Niet-lineaire technieken (econometrie). Studenten die deze major volgen, moeten hun vrij keuzevak kiezen uit een andere major, of kunnen het Onderzoeksseminarie volgen.

De masteropleiding wordt afgesloten met de masterproef en vormt het sluitstuk van de studies.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden uit de opleiding Economische Wetenschappen (EW) komen in belangrijke mate terecht in de macro-economische omgeving waar nood is aan experten met sociaal-financieel-internationaal-economische inzichten. In de financiële sector (banken, verzekeringsmaatschappijen en centrale banken) vinden we economen terug in studiediensten, het management, de kredietanalyse, conjunctuuranalyse, vermogensbeheer, etc. Daarnaast zijn veel EW-afgestudeerden ook terug te vinden bij de overheid, in internationale instellingen, bij sociale partners (vakbonden en werkgeversverenigingen), in onderwijs en onderzoek. Bij de overheid bekleden ze tal van functies die te maken hebben met de voorbereiding, uitvoering, controle en evaluatie van de vele aspecten van het economische en sociaaleconomisch beleid. Enkele concrete jobs waarin afgestudeerden terecht komen: analist overheidsopdrachten, hoofdeconoom van een bank, conjunctuuranalist bij de Nationale Bank, beleidsmedewerker economie Vlaamse Overheid, beleggingsspecialist en milieu-econoom bij een ngo.