Master of Science in de psychologie (klinische psychologie)

Psychologie is de wetenschap die de gevolgen en oorzaken van menselijk gedrag bestudeert en hoe die kennis inzichten oplevert voor hulpverlening en begeleiding. De masteropleiding leidt tot de beroepsuitoefening als psycholoog. De afstudeerrichtingen hebben elk een eigen opbouw en finaliteit en in elke afstudeerrichting is er ruim plaats gemaakt voor de stage.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De afstudeerrichting Klinische psychologie onderzoekt de relatie tussen gedrag, cognitie en emotie enerzijds, en ziekte en gezondheid anderzijds. Veel voorkomende problemen bij kinderen, jeugdigen of volwassenen zoals ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, delinquentie, eetstoornissen, verslaving, relatieproblemen en/of seksuele problemen zijn het onderwerp van studie. Bij de gezondheidspsychologie vormen gezondheidspromotie en psychologische interventie bij tal van lichamelijke aandoeningen (kanker, diabetes, astma, chronische pijn …) de kern. Gespreksvaardigheden, methoden van gezondheidspromotie, en methoden van hulpverlening bij kinderen, jeugdigen en volwassenen staan centraal.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Klinisch psychologen hebben als eerste belangrijke tewerkstellingssector de gezondheidszorg. In psychiatrische ziekenhuizen zijn psychologen verantwoordelijk voor diagnostiek, psychotherapie, en meer en meer ook voor de begeleiding en opleiding van verpleegkundigen, ergotherapeuten en andere paramedici. In de algemene ziekenhuizen zijn psychologen werkzaam op tal van afdelingen. Ze staan in voor patiëntenbegeleiding en revalidatie. Ook in de geestelijke gezondheidszorg buiten het ziekenhuis zijn psychologen het aanspreekpunt voor allerlei problemen van persoonlijke aard. Psychologen zijn eveneens tewerkgesteld op de eerste lijn en in het welzijnswerk, in de forensische sector, de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg, de revalidatiecentra en de medisch-pedagogische instituten. In de Centra voor Leerlingenbegeleiding staan psychologen in voor schoolloopbaanbegeleiding (het leerproces, de keuzemomenten, sociaal-emotionele aspecten …). Ten slotte vind je psychologen ook als zelfstandige: voltijds of deeltijds, vaak in een associatie met deskundigen uit andere disciplines (bv. huisartsen, psychiaters).

Een nieuwe wet voorziet in de erkenning van het statuut voor klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog. Uiteraard is het een belangrijke stap voor die disciplines. De opleidingen zijn recent grondig hervormd en helemaal in lijn met de vereisten beschreven in de nieuwe wet. De wet impliceert ook dat in een aantal gevallen gevraagd zal worden een zesde jaar gesuperviseerde praktijk te doen. Dat is met name van toepassing voor psychologen die autonoom in het domein van de gezondheidszorg zullen functioneren of zich als zelfstandige willen vestigen. De details en de implicaties hiervan worden momenteel door de minister van Volksgezondheid verfijnd op advies van de Federale Raad voor de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. Verschillende professoren van de faculteit zetelen in de raad en houden zo de vinger aan de pols.