Bachelor of Science in de politieke wetenschappen

Politiek wordt doorgaans geassocieerd met verkiezingen en allerlei partijpolitieke strubbelingen of ruzies in de regering. Politiek houdt evenwel veel meer in. Politiek beïnvloedt het dagelijkse leven en houdt verband met de sociale ordening, met de manier waarop de samenleving is georganiseerd. Het is als het ware de verkeerstoren van die samenleving. Het sleutelwoord daarbij is macht. Het streven naar macht, het behouden, het legitimeren en het verdelen van die macht is de motor van het politieke gebeuren, op alle niveaus. Wie de beslissingen neemt en hoe die tot stand komen, is bijgevolg één van de belangrijkste studieobjecten van de politieke wetenschappen. Daarbij gaan we ook in op de vraag waarom die beslissing op die wijze genomen werd.

Wie heeft welke belangen? Hoe belangrijk zijn ideologie of politieke principes in dat verhaal? Hoe wordt de politieke agenda bepaald? ... De politicologie probeert op een wetenschappelijk verantwoorde manier die en andere vragen te beantwoorden en bv. de mechanismen te ontdekken die de besluitvorming bepalen. Op nationaal vlak bestudeert de politicoloog onder meer de invloed van partijen, drukkingsgroepen en de media, of het functioneren van de regering in het licht van de strategieën van de politieke partijen. Naast aandacht voor Belgische politiek is er uiteraard ook aandacht voor internationale politiek. Het grensoverschrijdende karakter van een stijgend aantal aspecten van het maatschappelijk leven impliceert dat de binnen- en buitenlandse politiek steeds inniger met elkaar verbonden raken, waardoor de hedendaagse wereldorde zeer complex geworden is. De studieonderwerpen van de politicoloog worden telkens vanuit verschillende invalshoeken benaderd: historisch, juridisch, psychologisch, demografisch, sociologisch, economisch …

Voor wie?

Cruciaal is dat je interesse hebt om het politieke gebeuren grondig en systematisch te bestuderen. Dat impliceert dat je sterk geïnteresseerd bent in politiek en samenleving, een ruime en kritische blik hebt, de actualiteit opvolgt, zelf wilt uitzoeken hoe politiekwetenschappelijke kennis tot stand kan komen, een open en analytische geest hebt. Verschillende verklaringsmodellen en theorieën vergelijken en kritisch afwegen schrikt jou zeker niet af. Je hebt geen specifieke voorkennis nodig. Een werkbare taalvaardigheid (Nederlands, Engels en Frans) is wel van belang, zowel om teksten goed en snel te kunnen analyseren als om zelf presentaties te maken, problemen te formuleren enz.

Opbouw

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen organiseert drie bacheloropleidingen, met name Politieke Wetenschappen, Communicatiewetenschappen en Sociologie. Je kiest vanaf het eerste jaar voor één van de drie richtingen.

  • Bachelor

De Bachelor in de politieke wetenschappen biedt je een brede maatschappelijke vorming vanuit en met reflectie op het politieke gebeuren. Bedoeling is kennis en competenties, eigen aan de politieke wetenschappen, te verwerven. Je wordt ook vertrouwd gemaakt met het politiekwetenschappelijk onderzoek dat je ook kritisch leert benaderen. Je kunt eigen accenten leggen in je opleidingsprogramma aan de hand van de keuzevakken en de minor in het tweede jaar. Dat komt ook tot uiting in de optiestructuur in het derde jaar. Je kiest ofwel voor de major Nationale Politiek, ofwel voor de major Europese en Wereldpolitiek. Tot slot is er in de bachelor ook ruimte voorzien voor internationale uitwisseling.

  • Master

Een master is een wetenschappelijke opleiding waar de student zich verdiept in het gekozen vakgebied. De verworven kennis, vaardigheden en attitudes moeten bewezen worden in een masterproef, een zelfstandig wetenschappelijk werkstuk. Het bachelordiploma in de politieke wetenschappen geeft rechtstreekse toegang tot twee masters: de Master in de politieke wetenschappen (met twee afstudeerrichtingen: Internationale Politiek en Nationale Politiek) en de Master in EU-studies.

Waarheen?

Als politieke wetenschapper bestudeer je het politieke leven in de breedste zin van het woord. Dat heeft duidelijk een weerslag op de tewerkstelling, want de mogelijke jobs zijn niet onder één noemer te plaatsen. Zo vind je afgestudeerden terug in het parlement, politieke partijen of internationale organisaties. Er zijn ook afgestudeerden die in de journalistiek terechtkomen en er zijn er die als lobbyist gaan werken, voor grote bedrijven of vaak ook voor milieubewegingen, de derde wereldbeweging of andere sociale organisaties. Anderen wijken uit naar het buitenland en vinden daar een geschikte baan, bijvoorbeeld als diplomaat. Politieke wetenschappers weten hoe de politiek in elkaar zit en hoe ze het beleid moeten maken en beïnvloeden, maar ze hebben ook een brede maatschappelijke basiskennis, ze zijn kritisch en creatief, wat door de arbeidsmarkt geapprecieerd wordt.