Master of Arts in gender en diversiteit

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Gender en diversiteit: de focus op zowel gender als diversiteit is vernieuwend.
 2. Gelijkheid en ongelijkheid: de opleiding legt onzichtbare structuren en machtsverhoudingen bloot via een intersectioneel perspectief.
 3. Intersectionaliteit: gender en diversiteit worden in de opleiding nooit als losstaande gegevens bekeken, maar steeds benaderd vanuit verschillende perspectieven en in relatie tot andere aspecten van identiteit en sociale positie, zoals bijvoorbeeld etniciteit, klasse, leeftijd, religie, seksualiteit.
 4. Interdisciplinair: deze veelheid aan perspectieven zien we ook terug bij lesgevers en studenten. Zowel lesgevers als studenten zijn afkomstig uit de vijf Vlaamse universiteiten met verschillende disciplinaire achtergronden Dit levert uitdagende en vruchtbare discussies op, die horizon-verbredend zijn voor iedereen.
 5. Kritische blik: deze interdisciplinaire context is meteen ook een ideale omgeving om met een kritische blik te leren kijken naar verschillende domeinen van onze samenleving en hun samenhang.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Gemotiveerd, geëngageerd en interuniversitair lesgeversteam: de opleiding wordt gedragen door gemotiveerde en geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines en universiteiten die gepassioneerd zijn door hun studiegebied. Door de interuniversitaire context kom je in aanraking met alle gender- en diversiteitsexperts die er in Vlaanderen te vinden zijn.
 2. Combinatie theorie en praktijk: vertrekkend vanuit een sterke theoretische basis word je via de stage gestimuleerd om te proeven van de praktijk. Ook tijdens de lessen wordt onder andere via gastlessen en praktijkvoorbeelden de praktijk binnengebracht.
 3. Maatschappelijke relevantie en engagement: de opleiding biedt de noodzakelijke kaders om maatschappelijke en actuele debatten en problemen te duiden en te analyseren.
 4. Keuzevrijheid: het programma laat je toe om eigen accenten te leggen en je te verdiepen in topics naar eigen keuze. 
 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Onderzoeksmethoden: als academische opleiding willen we studenten ten volle ondersteunen in het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Door de diverse instroom merken we dat de opleiding nog meer moet inzetten op het aanscherpen van methodologische vaardigheden.
 2. Breder spectrum gender en diversiteit: doorheen het programma en in de lesinhoud wensen we nog meer dimensies en perspectieven binnen het studiegebied van gender en diversiteit te integreren.
 3. Intensieve opleiding: gender en diversiteit is een heel interessant maar ook ruim studiegebied. Je verdiepen in dit interdisciplinair studiegebied in één masterjaar, zorgt er dus wel voor dat het een intensief masterjaar is.
 4. Internationalisering: deze eenjarige context zorgt ook voor praktische belemmeringen om buitenlandse ervaringen te integreren in de opleiding, maar we willen de mogelijkheden tot internationalisering optimaler benutten.