Bachelor of Science in de informatica

Iedere student die het secundair onderwijs verlaat, kwam op een of andere manier in contact met informatica. Alle sectoren van het maatschappelijke en economische leven zijn geïnformatiseerd, van bankverrichtingen tot entertainment. Binnen die evolutie neemt de informaticus een centrale plaats in.

De snelle popularisering van de informatica ligt aan de basis van heel wat misverstanden en overgesimplificeerde denkbeelden. Informatica is meer dan het handig gebruik maken van bestaande programma’s; het is ook meer dan het neerschrijven of aanpassen van die programma’s. Informatica is de wetenschap die zich bezighoudt met de praktische en theoretische aspecten van de verwerking van gegevens tot informatie met behulp van computers. De computer is daarbij niet alleen gereedschap bij het onderzoek, maar is zelf ook het onderwerp van dit onderzoek.
De informaticus moet in dit proces een allrounder zijn. De hoofdopdracht van de academisch gevormde informaticus is het bieden van reële, computergestuurde oplossingen voor concrete problemen in onze samenleving. Aan de informaticus worden bijgevolg hoge eisen gesteld op het gebied van creativiteit en technische kennis. Daarvoor is een stevige basisopleiding meer dan welkom.

Voor wie?

Een goed wiskundig inzicht en belangstelling voor de uitdagende wereld van de informatica is een goede uitgangspositie. Je beseft echter best dat de opleiding de basis legt om op het hoogste niveau mee te draaien in de softwarewereld en in de diverse informaticatoepassingen. De wiskundige basis vormt daarvoor het fundament maar ook de diverse informaticavakken gaan op zoek naar de diepere achtergronden en gaan de ‘waarom’-vragen zeker niet uit de weg. Die fundamentele en wetenschappelijke benadering is nodig om telkens weer op een abstracter niveau te kunnen meedenken over vernieuwingen en gevorderde toepassingen, zowel op vlak van de theorie als in de praktijk.

Opbouw

Bachelor

De bacheloropleiding staat borg voor een stevige basis wiskunde en informatica. Het wiskundeprogramma biedt de fundamentele kennis om informatieverwerkende systemen te kunnen analyseren, beschrijven en modelleren. Maar ook binnen de informaticavakken is het belangrijk om abstract en exact te kunnen denken. Het programma van de Bachelor in de Informatica omvat een reeks programmeervakken waar in eerste instantie de nadruk wordt gelegd op de principes en de kunde van het programmeren, en in tweede instantie op kennis van en ervaring met bepaalde talen, gereedschappen en omgevingen. Dit betekent dat nadruk wordt gelegd op algoritmiek en taalconcepten.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan specificatie versus implementatie en aan documentatie. In de bacheloropleiding heb je keuze uit twee minors. De minor Elektrotechniek en telecommunicatie faciliteert de doorstroom van naar de Master in de Computerwetenschappen / Master in Computer Science Engineering. Studenten die willen doorstromen naar de Master in de Informatica kunnen kiezen tussen beide minors, maar door de keuze voor de minor Beveiliging en parallelle systemen kunnen ze zoveel mogelijk kennis en vaardigheden over beide core topics in de informatica tijdens hun bacheloropleiding verwerven en zijn ze daardoor optimaal voorbereid op de master in de informatica (faculteit Wetenschappen). De bacheloropleiding wordt verder afgesloten met een vakoverschrijdend project, waarbij je de gelegenheid krijgt om de opgedane vaardigheden aan de praktijk te toetsen.
  • Master

Na de driejarige bachelor kan je kiezen voor de Master in de informatica (faculteit Wetenschappen) of voor de rechtstreeks aansluitende master uit de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Master in Computer Science Engineering. De master in de informatica beklemtoont de wetenschappelijke en algoritmische aspecten van de informatica. Daarbij gaat het om de software en de fundamenten van software en niet om de hardware. De Master in Computer Science Engineering is zo opgebouwd dat studenten maximaal uiting kunnen geven aan hun opleidingsambitie. Slechts de helft van het studieprogramma ligt vast. De rest is in te vullen door de student. Aan het einde van de rit krijg je ingenieurs die op creatieve en professionele wijze informatietechnologie kunnen inzetten in een brede waaier van maatschappelijk relevante toepassingen. Daarnaast is er nog een derde master rechtstreeks toegankelijk. Het gaat om de interfacultaire Master of Science in Bioinformatics: Engineering. Hier staat het trainen van ‘software engineers’ centraal. Je wordt getraind om nieuwe algoritmes en complexe software implementaties te kunnen ontwikkelen.

Waarheen?

De vraag naar hooggeschoolde informatici is groot en overtreft in veel sectoren het aanbod van afgestudeerden. De beroepsuitwegen voor universitair gediplomeerden in de informatica zijn volop in ontwikkeling. Informatici vindt men terug in het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek, de industrie, het bedrijfsbeheer en de boekhouding, het bank- en verzekeringswezen, transportondernemingen, studiediensten, gewestelijke centra voor informatieverwerking en andere overheidsdiensten. De opdrachten die informatici toevertrouwd krijgen, verschillen onderling sterk en zijn nog steeds aan het evolueren. Van informatici wordt een flinke dosis aanpassingsvermogen verwacht. Permanente vorming en herscholing behoren onlosmakelijk tot de job.