Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts

 1. Rechtstreeks:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Master in de tandheelkunde
  2. opleidingen oude structuur:
   • Tandarts


Extra info toelatingsvoorwaarden
Om het stagejaar te kunnen starten moeten kandidaten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Houder zijn van het wettelijk diploma van Master in de Tandheelkunde of een erkenning bezitten van gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma met het Vlaams diploma van Master in de Tandheelkunde uitgereikt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • Ingeschreven zijn aan een Vlaamse Universiteit in de Postgraduaat Opleiding Algemeen Tandarts;
 • In het bezit zijn van een visum geleverd door de Provinciaal Geneeskundige Commissie. Dit visum wordt u door FOD Volksgezondheid aangetekend opgestuurd en houdt in dat uw diploma dan automatisch geviseerd is.
 • In het bezit zijn van een identificatiecode als stagiair Algemeen Tandarts bij het RIZIV (= RIZIV-nummer als stagiair). Dit nummer wordt automatisch verkregen na goedkeuring van het stageplan Algemeen Tandarts door de Erkenningscommissie Algemeen Tandarts van de FOD Volksgezondheid.
 • In het bezit zijn van een ondernemingsnummer. Dit kan u aanvragen bij KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen). Alle info is beschikbaar op http://www.eunomia.be/nl/starter/vrij-beroep-tandarts.aspx
 • In het bezit zijn van een vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose (aan te vragen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; FANC). De procedure hiervoor is voorgeschreven in de artikelen 50 en 53 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralen. Alle tandheelkundigen die gebruik maken van ioniserende straling voor tandheelkundige diagnose moeten vergund zijn, en dit vanaf ze als Master in de Tandheelkunde zijn gediplomeerd. Deze verplichting geldt dus ongeacht de specialisaties die men erna wilt volgen. Alle vergunningen worden kosteloos afgeleverd, en zijn dus niet meer onderhevig aan een retributie. Meer info op www.fanc.fgov.be (Tandheelkunde - Verbruikersvergunning) of rechtstreekse site http://www.fanc.fgov.be/nl/page/tandheelkunde/946.aspx.

Inschrijven kan aan elke partneruniversiteit.

Voor deze postgraduaatsopleiding kunnen studenten zich enkel voltijds inschrijven, tenzij de bevoegde erkenningscommissie uitzonderlijk en op grond van een met redenen omkleed advies een gedeeltelijke afwijking van deze regel toestaat, waarbij echter de totale duur van de opleiding niet mag ingekort worden.