Master of Arts in de vergelijkende moderne letterkunde

De opleiding speelt in op een aantal culturele ontwikkelingen die de plaats van de literatuur in de hedendaagse maatschappij beïnvloeden. Niet alleen die maatschappelijke ontwikkelingen zijn onderwerp van studie, ook het wetenschappelijk onderzoek van literaire teksten wordt uitgediept.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De Master in de vergelijkende moderne letterkunde is een van de vier masters die volgen op de Bachelor in de taal- en letterkunde: twee talen, maar staat ook open voor andere afgestudeerde bachelorstudenten met interesse voor moderne literatuur. Heb je tijdens je bacheloropleiding een vakkenpakket letterkunde gevolgd, dan ben je welkom.

De Master in de vergelijkende moderne letterkunde speelt in op een aantal culturele ontwikkelingen die de plaats van de literatuur in de hedendaagse maatschappij grondig hebben bepaald. Elk jaar opnieuw verschijnen er meer nieuwe boeken. Uitgevers doen in een concurrentiële en snel veranderende omgeving moeite om het literaire erfgoed op de markt te houden. Kranten, tijdschriften en andere media besteden in meer of mindere mate aandacht aan literatuur. Een groeiend aantal professionele organisaties houdt zich bezig met de promotie van literatuur en neemt initiatieven om literaire teksten en hun makers bij een breder publiek te brengen. Ook de overheid laat zich hierin niet onbetuigd. In de Master in de vergelijkende moderne letterkunde richt je je niet alleen op die maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de wetenschappelijke studie van literaire teksten, diep je verder uit.

VML-studenten worden aangespoord om zowel hun kennis van de literatuur(wetenschap) verder uit te diepen als vaardigheden te ontwikkelen die van pas komen in de latere beroepscarrière. Ook het aannemen van de juiste attitude is voor een VML-student van groot belang: nieuwsgierig zijn, proactief te werk gaan en ondernemerschap tonen worden in deze opleiding sterk aangemoedigd. Dat gebeurt zowel in methodologische vakken als in vakken waarin een specifieke literaire traditie centraal staat. Mede door de stage die je in deze opleiding volgt, zul je tegen het einde van deze opleiding zelfstandig en creatief initiatieven kunnen nemen in alle domeinen van de samenleving waarbinnen de literatuurstudie een meerwaarde biedt: het literaire bedrijf, de culturele sector, het onderwijs, de journalistiek en het wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn meteen ook de domeinen waarin de meeste oud-studenten terechtkomen.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de master twee finaliteiten heeft: een academische en een professionele. De opbouw van het programma is drieledig: vakken (35 sp), stage (10 sp) en masterproef (15 sp).

Vakken (35 sp)

Een eerste luik bestaat uit een algemeen opleidingsonderdeel / plichtvak (Literatuur in het culturele veld) en vier keuzevakken waaruit je er drie kiest (in het totaal komt dit op 20 sp). Deze vakken zijn methodologisch van opzet en benaderen literatuurwetenschappelijke problemen in algemene en vergelijkende termen.

  1. Literatuur in het culturele veld (verplicht op te nemen vak) laat je op een interactieve manier kennis maken met de verschillende actoren die in het (Vlaamse) literaire landschap actief zijn. Door theoretisch onderbouwde debatten met professionals uit het beroepenveld verwerf je inzicht in het functioneren van de instellingen waar je tijdens je stage en latere loopbaan aan de slag gaat.
  2. Literatuur en maatschappij gaat na hoe de moderne literatuur zich verhoudt tot de samenleving. Wat leert de literatuur ons over de samenleving? En welke sociale, economische en politieke factoren bepalen de literatuur?
  3. Literatuur en kritiek leert je een schrijfpraktijk ontwikkelen die je toegang kan bieden tot de wereld van de professionele literatuur- en cultuurkritiek. Dit vak neemt de vorm aan van een 'writing clinic', waarin studenten niet alleen vaardigheden ontwikkelen om eigen teksten beter te maken, maar ook die van medestudenten (en andere auteurs) constructief van feedback te voorzien.
  4. Literatuur en Interdisciplinariteit gaat dieper in op enkele debatten over de plaats en functie van de literatuur in de cultuur(geschiedenis). De relatie tussen het menselijke brein en literatuur, de relatie tussen filmbeelden en literaire beelden en het recente onderzoeksveld van de ‘Digital Humanities’ vormen de zwaartepunten.
  5. In Wereldliteraturen en globalisering ligt de focus op literaire werken van nu, die ingaan op maatschappelijk relevante thema’s zoals identiteit, postcoloniale realiteiten, vaderland/moedertaal, ecokritiek en sociale rechtvaardigheid, dit vanuit een diversiteit aan perspectieven. Er wordt stilgestaan bij hybride identiteiten, ‘in-betweenness’ die voortvloeit uit globalisering, en de literaire expressie hiervan.

Daarnaast kies je voor vijftien studiepunten keuzevakken:

  1. In de keuzelijst vind je gespecialiseerde vakken zoals Literatuur en zorg, Comics and graphic novels en Belgische letterkunde. In het eerste vak gaan we dieper in op het gebruik van literatuur in allerlei zorgcontexten (medische, geriatrische …), terwijl in het tweede aandacht wordt besteed aan de relatie tussen literatuur en beeld in stripverhalen en beeldromans. In Belgische letterkunde worden literaire teksten bestudeerd van auteurs die zowel in het Nederlands als het Frans schrijven.
  2. Daarnaast kan je – mede op grond van eerder gekozen specialisaties in de bacheloropleiding en in het licht van de masterproef – kiezen uit o.a. een brede waaier van ‘letterkundige’ vakken uit de masteropleidingen Taal- en letterkunde en Talen en culturen (bv. Engelse letterkunde, Hispano-Amerikaanse letterkunde, Russische letterkunde …).

Stage en masterproef (10+15 sp)

Tijdens de opleiding moet je een stage volgen en een masterproef schrijven. Eventueel sluiten stage en masterproef qua onderwerp bij elkaar aan. Wil je een academisch zwaartepunt in je opleiding inbouwen, dan krijg je de mogelijkheid stage te lopen bij een van de lopende wetenschappelijke projecten van universitaire onderzoeksgroepen die actief zijn in het vakgebied (participatie in wetenschappelijk onderzoek, organisatie van lezingen en congressen, voorbereiden van publicaties ...). Wie andere professionele ervaring wenst op te doen, loopt stage bij een van de meer dan 50 organisaties uit het literaire en culturele veld waarmee de opleiding samenwerkt. Dat zijn onder andere literatuur- en cultuurhuizen (Vooruit), beleidsinstellingen (Literatuur Vlaanderen), literaire organisaties (Passa Porta, Behoud de Begeerte), literaire erfgoedinstellingen (Letterenhuis, KANTL), theatergezelschappen (NTGent, Campo) en uitgeverijen (De Bezige Bij, Borgerhoff & Lamberigts).

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De masteropleiding opent dezelfde mogelijkheden op de arbeidsmarkt als andere masters in de taal- en letterkunde. De stage opent nieuwe mogelijkheden binnen het literaire bedrijf en het bredere culturele veld. Je kunt aan de slag in de culturele sector (musea, uitgeverijen, theatergezelschappen, literaire organisaties, archieven, pers, bibliotheken en culturele centra). Voor wie een bijzondere belangstelling voor de literatuurwetenschap heeft, biedt de opleiding ook aantrekkelijke perspectieven in het wetenschappelijk onderzoek. VDAB-cijfers tonen aan dat wie een diploma in de Master vergelijkende moderne letterkunde op zak heeft, een goede kans heeft om binnen het jaar aan de slag te kunnen.