Master of Science in de psychologie (klinische psychologie)

Psychologie is de wetenschap die de gevolgen en oorzaken van menselijk gedrag bestudeert en hoe die kennis inzichten oplevert voor hulpverlening en begeleiding. De masteropleiding leidt tot de beroepsuitoefening als psycholoog. De afstudeerrichtingen hebben elk een eigen opbouw en finaliteit en in elke afstudeerrichting is er ruim plaats gemaakt voor de stage.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Binnen de afstudeerrichting Klinische psychologie kan je kiezen voor een major Klinische psychologie of voor een major Klinische neuropsychologie. Waar de major Klinische psychologie inzet op een breed overzicht van de psychologische modellen en hun aanpak van psychopathologie, benadrukt de major Klinische neuropsychologie de biologische basis van gedrag en de aanpak van cognitieve en gedragsproblemen na aangeboren en verworven hersenbeschadiging.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Klinisch psychologen hebben als eerste belangrijke tewerkstellingssector de gezondheidszorg. In psychiatrische ziekenhuizen zijn psychologen verantwoordelijk voor diagnostiek, psychotherapie, en meer en meer ook voor de begeleiding en opleiding van verpleegkundigen, ergotherapeuten en andere paramedici. In de algemene ziekenhuizen zijn psychologen werkzaam op tal van afdelingen. Ze staan in voor patiëntenbegeleiding en revalidatie. Ook in de geestelijke gezondheidszorg buiten het ziekenhuis zijn psychologen het aanspreekpunt voor allerlei problemen van persoonlijke aard. Psychologen zijn eveneens tewerkgesteld op de eerste lijn en in het welzijnswerk, in de forensische sector, de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg, de revalidatiecentra en de medisch-pedagogische instituten. In de Centra voor Leerlingenbegeleiding staan psychologen in voor schoolloopbaanbegeleiding (het leerproces, de keuzemomenten, sociaal-emotionele aspecten …). Ten slotte vind je psychologen ook als zelfstandige: voltijds of deeltijds, vaak in een associatie met deskundigen uit andere disciplines (bv. huisartsen, psychiaters).

Bekijk ook eens deze getuigenissen over de beroepsmogelijkheden.

De wet van 10 juli 2016 regelt de erkenning van de klinisch psycholoog en de klinisch orthopedagoog. Deze wet bepaalt, onder meer, dat studenten die afstuderen in de klinische psychologie in de loop van academiejaar 2023-2024 of later voor het behalen van deze erkenning een jaar gesuperviseerde praktijk dienen te volgen. De gesuperviseerde praktijk staat los van de masteropleiding en dient in een erkende stagedienst, onder supervisie van een erkend stagemeester, te worden uitgevoerd. Op de facultaire website lees je meer over de gesuperviseerde professionele stage.