Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Wie kiest voor de opleiding criminologie, kiest voor een uitdagende theoretische opleiding, geen politieopleiding of training tot 'Crime Scene Investigator'. Je leert nadenken over criminologische fenomenen op beleidsniveau. Daarbij ga je multidisciplinair te werk: je bekijkt misdadig en sociaal afwijkend gedrag vanuit de sociologie, strafrecht, historische kritiek en psychologie.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Recht en Criminologie
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Je kan geen krant openslaan, geen nieuwsfeed doorscrollen of je wordt geconfronteerd met een vorm van ‘crimineel’ gedrag. Dat gedrag en de processen die eraan vooraf gaan of erop volgen, vormen het onderwerp van de opleiding criminologische wetenschappen.

Als criminoloog bestudeer je allerlei vormen van grensoverschrijdend en sociaal afwijkend gedrag, van georganiseerde misdaad tot en met minder zichtbare vormen van criminaliteit zoals economische, fiscale en milieumisdrijven.

Daarbij richt de criminologie haar schijnwerpers niet meer alleen op de daders van strafbare handelingen. Ze richt haar aandacht ook op de maatschappelijke reacties, het lot van de slachtoffers, de sociale oorsprong van strafwetten, alsook op de werking van politie, parket, magistratuur en administratie.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Wie kiest voor de opleiding criminologie, kiest voor een uitdagende theoretische opleiding, geen politieopleiding of training tot 'Crime Scene Investigator'. Je leert nadenken over criminologische fenomenen op beleidsniveau.

Specifieke voorkennis is niet vereist. Het is wel belangrijk dat je geboeid bent door het menselijke gedrag in conflictsituaties, criminologische fenomenen en allerlei vormen van afwijkend gedrag, zowel bij individuen als groepen.

Dat onderzoeksveld benader je vanuit een brede interesse voor allerlei kennisdomeinen (psychologie, sociologie, strafrecht, historische kritiek, geschiedenis). Je volgt graag de dagelijkse actualiteit en de nationale en internationale context waarin criminaliteitsfenomenen zich afspelen op.

Je wil de processen begrijpen die menselijke gedragingen strafbaar maken of die net niet langer strafbaar zijn. Wat zijn de reacties op criminaliteit en afwijkend gedrag en welke rol speelt sociale controle? Je wil zoeken naar oorzaken en verklaringen van afwijkend gedrag, criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en overlast. Je bent geïnteresseerd in de rol van preventie en welzijnswerk en in de handhaving van het strafrecht.

Die fenomenen wil je theoretisch en conceptueel benaderen: wetenschappelijk onderzoek en internationale wetenschappelijke literatuur (Engelstalige en Franstalige) geven jou de nodige inzichten. In de methodologische en statistische vakken leer je data verzamelen en verwerken. Voor het kwantitatief onderzoek is een goede basiskennis wiskunde vereist.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

De bachelorjaren omvatten naast een aantal algemene basisvakken, ook methodologische, criminologische en juridische opleidingsonderdelen. Daarnaast krijg je specifieke vakken met aandachts¬punten binnen het crimineel beleid.

In het vak Project Actuele Criminologie staat probleemoplossend denken en ondernemend handelen centraal. Je werkt individueel en in groep een duurzaam ondernemingsmodel uit rond een criminologisch praktijkprobleem.

Een tweede module is gewijd aan de voorbereiding van de stage, een vak uit de master.

Vanaf het tweede bachelorjaar worden een aantal vakken in het Engels gedoceerd. Dit draagt bij tot de verdere internationalisering van de opleiding. Daarnaast neem je vanaf het tweede jaar een aantal keuzevakken op.

Je kan kiezen uit opleidingsspecifieke vakken zoals methodologische of juridische vakken, talenkennis en vakjargon. Of je kan vakken opnemen uit een andere bacheloropleiding van de UGent zoals economie, politieke wetenschappen, geschiedenis, communicatiewetenschappen, psychologie, pedagogische wetenschappen (waaronder vakken voorbereidend op de educatieve masteropleiding).

  • Master

In de master is een stage voorzien van 300 uur. Deze stage is het moment om jouw kennis, vaardigheden en professionele attitude te demonstreren.

Daarnaast komt een aantal beleidsvakken aan bod en kan je vier keuzevakken volgen waaronder twee special issues die in het Engels gedoceerd worden. De twee andere keuzevakken kies je uit een opleidingsspecifieke lijst of uit een andere masteropleiding van de Universiteit Gent.

De masterproef vormt het sluitstuk van de opleiding.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Criminologen komen terecht in heel diverse sectoren en interessante beroepen. Werkgevers zijn hoofzakelijk overheidsdiensten en non-profitorganisaties.

Naast de domeinen waarin de criminoloog traditioneel terechtkomt (politiediensten, strafinrichtingen en hulpverlening) ontwikkelden zich de voorbije decennia nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden. Bij de overheid zijn er bijvoorbeeld jobs als preventieambtenaar, bij slachtofferhulp en justitiehuizen en bij alternatieve sancties.

Daarnaast nemen ook de opportuniteiten in de profitsector toe; in de bewakings- en private veiligheidssector bijvoorbeeld is er een groeiende vraag naar criminologen voor diverse managementposities. In de financiële sector komen criminologen terecht bij compliance.

Op de website van de faculteit Recht en Criminologie vind je getuigenissen over de tewerkstelling van criminologen.