Bachelor of Science in de geografie en de geomatica

In geografie en geomatica bestudeer je de ruimtelijke samenhang van de verschijnselen aan het aardoppervlak. Het is de studie van het fysisch gegeven van het aardoppervlak maar ook de interactie tussen de natuurlijke omgeving en de menselijke activiteit in die omgeving.

 

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Geografie en geomatica gaat veel verder dan het schoolvak aardrijkskunde. Ze diept de interactie tussen fysische systemen en menselijke factoren grondiger uit en doorgrondt de onderliinge ruimtelijke verbanden.
Geografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van de diverse verschijnselen op het aardoppervlak en hun onderlinge ruimtelijke samenhang, en die probeert de ruimtelijke variatie van onze leefwereld te begrijpen. Het aardoppervlak wordt beschouwd als een fysisch gegeven, maar ook als de woonplaats, levenswijze en -ruimte van de mens. De relatie tussen de natuurlijke omgeving en de invloed van de mens op die omgeving uit zich op verschillende manieren, zoals historische ontginningen van landbouw, industrialisatie, verstedelijking, verkeer en infrastructuur, intensieve landbouw, ontbossingen, erosie … Geografie is bijgevolg een discipline waar de natuurwetenschappen in dialoog gaan met de menswetenschappen.
Geomatica omvat de wetenschap en technieken om geografisch gelokaliseerde gegevens te verzamelen, te beheren, te analyseren en te visualiseren. Geomatici gaan om met ruimtelijke informatie en stellen zich de vraag hoe je het terrein kunt opmeten, welke datamodellen je gebruikt om de informatie te beheren, hoe je informatie analyseert en hoe je die nadien op een duidelijke manier communiceert en visualiseert.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Wil je Geografie en geomatica studeren dan ben je sterk geïnteresseerd in de wereld rondom je, de omgeving waarin we leven en werken.
Je beschikt idealiter over een degelijke wiskundige en exact-wetenschappelijke basis. Bij wiskunde sluit de inhoud aan bij het programma van de studierichtingen die in de derde graad wekelijks minimaal vier uur wiskunde bevatten. Het speelt in jouw voordeel als je uit een richting komt met zes uur wiskunde. Het vak chemie start met een beknopte herhaling van de chemische basiskennis. Daarna volgt de uitbreiding en vooral uitdieping van het inzicht in de basisconcepten. De leerstof van het vak fysica wordt vanaf nul opgebouwd, maar er wordt wel een parate basiskennis wiskunde (vectoren, differentialen, integralen en goniometrie) verondersteld.
Een zekere technische vaardigheid en interesse is aangewezen, aangezien je veel gebruik maakt van pc, optische en mechanische instrumenten. Ten slotte zijn een scherp waarnemingsvermogen, dieptezicht, twee- en driedimensionaal voorstellingsvermogen nuttige vaardigheden (kaarten, grafieken, diagrammen, luchtfoto’s, infraroodfoto’s, satellietbeelden enz. interpreteren) die worden aangescherpt tijdens de opleiding.

Structuur

  • Bachelor

De bacheloropleiding start in het eerste jaar met een combinatie van algemene wetenschapsvakken en een aantal inleidende geografische en geomaticavakken. Je maakt kennis met zowel fysische als menselijke en economische geografie en wordt begeleid in de intrigerende wereld van geografische informatiesystemen, raakt gefascineerd door de topografie en je wordt de knepen van de cartografische voorstelling bijgebracht.

In het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding verschuift de klemtoon van de algemene wetenschapsvakken meer naar opleidingsspecifieke vakken van zowel geografie als geomatica. In het derde jaar krijg je een verdere verdieping in geografische aspecten van landschapskunde, geomorfologie, bevolkings- en stadsgeografie, ecologie alsook geo-programmeren en cartografie die aansluiten bij het pakket geomatica. Via actuele thema’s krijg je een beter inzicht in de toepassingsmogelijkheden en werkgelegenheid van de geograaf en geomaticus. Je kiest een geografische discipline waarin je een bachelorproef voorbereidt en uitwerkt. En voor 15 studiepunten kies je ofwel het traject geografie en geomatica ofwel het traject onderwijs waarna je in de aansluitende educatieve masteropleiding kunt instromen.

De verschillende aspecten van de opleiding worden op een geïntegreerde wijze bestudeerd en je bouwt door veldwaarneming, laboratoriumwerk en via oefeningen en projecten een grondige ervaring op in de methodologie van het verzamelen, analyseren, interpreteren en voorstellen van gegevens over de omgevingsruimte. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de geomatica (topografie, cartografie, GIS, GI-wetenschap, teledetectie, fotogrammetrie en geodesie). Tijdens de bacheloropleiding staan excursies en veldwerk op het programma.

  • Master

In de masteropleiding kies je een specialisatie of inhoudelijke wetenschappelijke verdieping die aansluit bij een van de vijf onderzoeksdomeinen van de vakgroep Geografie. De majors (waarvan je er twee combineert) zijn: fysische geografie, landschapskunde, stadsgeografie, cartografie en GIS, topografie en hydrografie. Daarnaast kies je ook een verbredend traject (minor met aansluitende stage), een ideale voorbereiding op een loopbaan in het onderzoek, het bedrijfsleven of bij de overheid.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Arbeidsmarkt

Geografen en geomatici zijn per definitie breed georiënteerd en zijn actief in een ruime waaier van economische en maatschappelijke sectoren, zoals ruimtelijke ordening en beleid, planologische diensten, milieuzorg, bodemsanering, ontwikkelingssamenwerking, erfgoedbeheer en landschapszorg, stadsvernieuwing, mobiliteit, cartografie, geo-ICT, baggerbedrijven, onderwijs …
Afhankelijk van de specialisatie in de masteropleiding zal je als geograaf of geomaticus aan de slag gaan. De jobmogelijkheden zijn gelijklopend maar kunnen een meer geografische of een meer technische geo-IT component bevatten.