Master of Laws in de rechten

Juristen nemen in heel uiteenlopende functies een maatschappelijke sleutelpositie in. De opleiding is polyvalent en heel flexibel door de ruime keuzelijst voor verdiepende vakken, verbredende vakken en specifieke vaardigheden. De colleges zijn meestal zeer interactief en vormen een goede voorbereiding op het latere beroepsleven.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Recht en Criminologie
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Rechten is één van de oudste universitaire opleidingen, maar studenten worden er nog steeds door aangetrokken. De verklaring hiervoor ligt voor de hand. De samenleving wordt steeds complexer en dat heeft zijn weerslag op het recht. Meer en meer sectoren worden ‘gejuridiseerd’. Goed juridisch advies is noodzakelijk bij quasi elke belangrijke beslissing. Juristen nemen daardoor een sleutelpositie in binnen de maatschappij. Vroeger studeerde men rechten om advocaat, magistraat of notaris te worden. De nadruk lag vooral op de studie van het burgerlijk recht en van het strafrecht. Ondertussen is de opleiding polyvalenter geworden. Afgestudeerden vinden we niet alleen terug in de klassieke togaberoepen, maar ook in de private sector, bij de overheid of in internationale organisaties. De studie is tevens een ideale basis voor een politieke carrière.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Het masterprogramma is zeer flexibel. Je volgt zes verplichte vakken en kiest daarnaast een twaalftal keuzevakken. Deze kies je uit een lijst met ‘vakken met een component vaardigheden’ (bv. stage, een internationale mout court, een legal clinic …), en lijsten met ‘verdiepende’ (het uitdiepen van een bepaalde rechtstak) en ‘verbredende’ (specifieke juridische of metajuridische onderwerpen) vakken. De keuze maak je op basis van je persoonlijke voorkeuren, je toekomstige beroepskeuze, de doceerwijze of een andere reden. De colleges van die opleidingsonderdelen zijn meestal interactief en vormen een goede voorbereiding op de latere beroepspraktijk. Bij veel vakken is er geen ‘klassiek’ examen aan het einde van het semester of het academiejaar maar worden niet-periodegebonden evaluaties georganiseerd. Je legt ook nog een masterproef af. Het is een zelfstandig onderzoek waarin een belangrijke topic uit het recht wordt uitgediept, zowel strikt juridisch als meta-juridisch en rechtsvergelijkend. Met je masterproef start je al in het eerste masterjaar, maar de finale masterscriptie wordt pas neergelegd en verdedigd op het einde van het tweede masterjaar. De structuur van de opleiding is zo flexibel dat je de mogelijkheid hebt om tijdens de masterjaren een deel van je studies in het buitenland te doen. Uiteraard worden de geïnteresseerden die hun horizonten willen verbreden met raad en daad bijgestaan..

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Advocatuur
Ongeveer een derde van alle afgestudeerde juristen kiest na de studie voor een stage aan de balie. De stageperiode duurt drie jaar. Tijdens deze stage wordt door de balie een bijkomende opleiding voorzien waarin stagiairs specifieke beroepskennis opdoen, maar ook knowhow aangereikt krijgen over ondernemen, communicatie en onderhandelen. Een stage wordt daarom ook gekozen als een soort bijkomende studieperiode, waarin je als jurist verder wordt gevormd. Die ervaring kan nuttig zijn in een verdere loopbaan buiten de advocatuur of de aanzet zijn om zelf mee te werken aan de uitbouw van een advocatenkantoor. Zo verlaten heel wat juristen na het volbrengen van de stage de advocatuur om elders werk te zoeken.

Magistratuur
De politiek is de voorbije jaren tot het inzicht gekomen dat de gerechtelijke achterstand voor een belangrijk deel te wijten is aan een tekort aan magistraten. Om die reden heeft het korps een flinke expansie gekend. Om als magistraat aan de slag te gaan, moet je eerst slagen voor een vergelijkend toelatingsexamen. Daarna volgt een gerechtelijke stage van twee jaar. Als je deze stage met succes beëindigt, kan je je kandidaat stellen voor een vacante betrekking bij de staande of zittende magistratuur. Ben je reeds een ervaren jurist met minstens 4 jaar juridische ervaring dan kan je deelnemen aan het examen beroepsbekwaamheid. Slaag je voor dit examen dan kan je je onmiddellijk kandidaat stellen voor een ambt als magistraat en hoef je dus geen stage meer te lopen.

Notariaat
Er is een specifieke masteropleiding (ManaMa) in het notariaat die juristen opleidt tot de functie van kandidaat-notaris en tot het ambt van notaris. De opleiding omvat 60 studiepunten, maar is zo gestructureerd dat een combinatie met een deeltijds beroep of stage mogelijk is. Een notaris wordt door de Koning benoemd na het afleggen van een vergelijkend examen. Wie in aanmerking wil komen voor een benoeming als notaris of als erkend kandidaatnotaris moet gedurende drie jaar de wettelijk verplichte stage lopen bij een notaris. De opleiding in het notariaat kan ook een interessante aanloop zijn tot een loopbaan in het bank- of verzekeringswezen, in de vastgoedsector of in de ambtenarij. De bijkomende specifieke juridische bagage die je via de opleiding opdoet, wordt in die sectoren immers ten zeerste op prijs gesteld.

Publieke sector
De overheid heeft veel juristen in dienst. Naast de federale overheidsdienst Justitie, doen zo goed als alle andere federale en Vlaamse ministeriële diensten een beroep op juristen. Ook gemeentelijke en provinciale overheden trekken juristen aan, net zoals verzelfstandigde publieke instellingen én internationale organisaties zoals de EU en de VN. Verder zijn er tal van functies bij de overheid die niet specifiek voor juristen zijn voorbehouden maar waar juristen vlot voor de examens slagen.

Privésector
Het merendeel van de afgestudeerde juristen trekt vandaag naar de privésector: banken en financiële instellingen, handels- en industriële ondernemingen, verzekeringswezen, vastgoedsector, consumentenorganisaties, vakbonden, niet-gouvernementele organisaties ... De meeste juristen zijn allround adviseurs die betrokken worden bij allerlei beleidsbeslissingen of betwiste zaken. Daarnaast worden er jobs uitgeoefend die niet specifiek juridisch zijn, maar die door hun complexiteit een juridische basiskennis vereisen.

Op de website van de faculteit Recht en Criminologie vind je getuigenissen over de tewerkstelling van juristen. Ook op www.durfdenken.be vind je interessante getuigenissen.