Master of Science in de criminologische wetenschappen

De criminologie heeft afwijkend gedrag en misdadigheid als onderzoeksdomein. Het is een autonome wetenschap die niet enkel criminaliteit ontleedt maar ook zoekt naar de meest aangepaste reactie van de samenleving op afwijkend gedrag. In de masteropleiding gebeurt de echte specialisatie. Hierbij speelt het onderwerp van de masterproef en de keuzevakken een belangrijke rol.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Recht en Criminologie
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De criminologie heeft de voorbije decennia een hele evolutie doorgemaakt. De criminoloog bestudeert niet alleen de traditionele misdadigheid, maar breidt het studiedomein uit tot allerhande vormen van sociaal afwijkend gedrag. Ook de georganiseerde misdaad en allerlei minder direct zichtbare vormen van criminaliteit zoals economische, fiscale en milieumisdrijven worden door de criminoloog onderzocht. Bovendien richt de criminologie haar schijnwerpers niet meer uitsluitend op de daders van strafbare handelingen, maar ook op de reacties van de samenleving op afwijkend en crimineel gedrag. De criminologische wetenschap verricht ook onderzoek naar de sociale oorsprong van de strafwetten. De criminoloog heeft aandacht voor de werking van de verschillende instanties als politie, parket, magistratuur en administratie die bij de strafrechtspleging zijn betrokken. De slachtoffers van misdrijven, de aangiftebereidheid van het publiek en de rol van (sociale) media in de beeldvorming over criminaliteit vormen tevens het onderwerp van onderzoek. De criminologie is dus geëvolueerd naar een autonome wetenschap die naast het ontleden van criminaliteit ook zoekt naar de meest aangepaste reactie van de samenleving op afwijkend gedrag. Disciplines zoals sociologie, antropologie en geschiedenis, hebben een even belangrijk aandeel in de criminologie verworven als het traditionele strafrecht.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

In de master wordt een stage voorzien van 300 uur. Het is het moment om jouw kennis, vaardigheden en professionele attitudes te demonstreren. De stageplaatsen kunnen worden verdeeld in vier grote sectoren: politie, justitie, sociaal en onderzoek&beleid.
Daarnaast komen een aantal beleidsvakken aan bod en kun je vier keuzevakken volgen, waaronder twee special issues die in het Engels gedoceerd worden. De masterproef is het koninginnenstuk van de opleiding. Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een criminologisch onderwerp naar keuze dat je in overleg met de promotor bepaalt.
Tijdens de master heb je de mogelijkheid om een semester in het buitenland te studeren.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerde criminologen komen terecht in heel diverse sectoren en interessante beroepen. Het criminologisch werkveld is heel breed. Werkgevers zijn hoofzakelijk overheidsdiensten en non-profitorganisaties. Naast de domeinen waarin de criminoloog traditioneel terechtkomt (politiediensten, strafinrichtingen en hulpverlening) ontwikkelden zich de voorbije decennia nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden voor afgestudeerde criminologen.
De federale minister van Binnenlandse Zaken sloot met steden strategische veiligheids- en preventieplannen af waardoor talrijke criminologen werden aangeworven als deskundigen in de integrale veiligheid.
In het kader van de hervorming van justitie ontplooide de minister van Justitie verschillende beleidsplannen (slachtofferhulp, justitiehuizen, alternatieve sancties, ketenaanpak intrafamiliaal geweld) die ook voor criminologen interessante tewerkstellingsperspectieven bieden.
Daarnaast stellen we ook vast dat opportuniteiten in de profitsector toenemen; in de bewakings- en private veiligheidssector bijvoorbeeld is er een groeiende vraag naar criminologen voor diverse managementposities. In de financiële sector komen criminologen terecht bij compliance. Niettegenstaande de afgestudeerden in heel wat verschillende beroepen en sectoren aan de slag zijn, is het betreden van het criminologisch werkveld niet zo evident. Het kan een tijdje duren vooraleer ze op de positie belanden waarin zij geïnteresseerd zijn.
Een aantal hindernissen zijn hiervoor verantwoordelijk. Het criminologisch beroep bestaat niet. Er zijn weinig vacatures die expliciet verwijzen naar een functie met het woord criminoloog in de titel. Onze opleiding is geen beroepsopleiding maar vooral een breed theoretische academische opleiding met als doel studenten voor te bereiden op een functie als beleidsmedewerker. Daarnaast zijn de selectieprocedures voor bepaalde overheidsdiensten vrij lang. De rekruteringsprocedure van de politie voor de uniformfuncties neemt al snel 1 jaar in beslag. Selor, het rekruteringsbureau van de overheid, hanteert eveneens een procedure waarbij de verschillende rondes ruim gespreid worden in de tijd. Bovendien zijn er weinig functies/beroepen waarvoor enkel criminologen in aanmerking komen. Voor jobs in het criminologisch werkveld, zelfs bij de politie, kunnen afgestudeerden vanuit verschillende opleidingen solliciteren.

Staar je echter niet blind op de nog relatief onzekere positie van de criminologen op de arbeidsmarkt. Succes bij het solliciteren wordt niet enkel bepaald door het diploma criminologische wetenschappen. Meer dan voor om het even welke studierichting hangt veel af van de individuele capaciteiten en persoonlijke drijfveren van de afgestudeerde. Extra engagementen zoals vrijwilligerswerk, een buitenlandse stage of Erasmusuitwisseling kunnen een belangrijke troef zijn.
Een vooropleiding kan ook een bijzondere rol spelen. Wie al een universitaire opleiding heeft gevolgd of een professionele loopbaan heeft, maakt kans om een aanvullende opleiding in de criminologische wetenschappen te vertalen in een job binnen een bepaald domein of op beleidsniveau. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan juristen en artsen, maar evenzeer aan sociologen, psychologen en agogen.

Op de website van de faculteit Recht en Criminologie vind je getuigenissen over de tewerkstelling van criminologen.