Master of Science in de specialistische tandheelkunde (endodontologie)

De masteropleiding specialistische tandheelkunde heeft tot doel een algemeen tandarts verder op te leiden tot een hooggekwalificeerd practicus die deze bijzondere bekwaamheid binnen de tandheelkunde competent en autonoom kan beoefenen binnen een algemeen tandheelkundig en medisch perspectief en in een brede maatschappelijke context. De masteropleiding is slechts een deel van de volledige specialisatieopleiding, en wordt gecombineerd met een klinische opleiding (de permanente vorming of PEV).

master-na-masteropleiding
3 jaar 60 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Deze 3 jaar durende Nederlandstalige opleiding is een integratie van theoretisch, preklinisch en klinisch onderwijs.

De theoretische opleiding beslaat zowel de biologische basisprincipes van de endodontologie als zeer toegepaste specifieke topics met betrekking tot fysiologie en pathologie van de tandpulpa en de periradiculaire weefsels, gegeven door zowel externe lesgevers als eigen stafleden. De veelal thematische besprekingen gaan uit van wetenschappelijke vakliteratuur en/of handboeken.

In de preklinische opleiding worden de technische vaardigheden aangescherpt en nieuwe technieken aangeleerd. Geavanceerde machinale preparatietechnieken komen aan bod, alternatieve obturatiemethoden, technieken voor endodontische herbehandeling, evenals het gebruik van de operatiemicroscoop en toepassing van ultrasonics. Tot slot worden ook endodontische chirurgische technieken met betrekking tot weke en harde weefsels, preklinisch aangeleerd.

Tijdens de klinische opleiding wordt de endodontie in praktijk gebracht binnen de kliniek van het Universitair Ziekenhuis. Er wordt doorheen dit traject gestart met eenvoudige therapieën en er wordt opgebouwd tot steeds complexere handelingen. Bij dit alles blijft de best beschikbare wetenschappelijke evidentie de leidraad. Zowel de preklinische als klinische activiteiten worden op regelmatige basis opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Tot slot wordt in de masterproef een origineel onderwerp wetenschappelijk uitgediept. De neerslag van dit onderzoek gebeurt in een masterthesis. Op het einde van de opleiding vindt een klinisch en wetenschappelijk eindexamen plaats voor een internationale examinator.

Een Master in de Endodontologie heeft uitgesproken competenties ontwikkeld op het vlak van diagnostiek van pulpale en periradiculaire pathologie, en op vlak van chirurgische en niet-chirurgische endodontische behandeling hiervan.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding tot tandarts-specialist in de endodontologie bestaat uit de academische opleiding (master na master – 60 studiepunten) en de beroepsvoorbereidende (klinische) opleiding (PEV – 120 studiepunten), die binnen de opleiding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in elkaar doorlopen. Een deel van de masteropleiding wordt gevormd door de algemene opleidingsonderdelen, die gemeenschappelijk zijn met de andere afstudeerrichtingen (endodontologie, orthodontie, parodontologie, kindertandheelkunde), en georiënteerd op het leggen van een brede basis (verbreden van de visie). Het grootste deel van de masteropleiding focust op verdieping van de kennis binnen de endodontologie.

De master opleiding is op basis van 80% aanwezigheid. De studenten worden op woensdag niet on campus verwacht. In het weekschema zitten een aantal vaste kliniekdagen, lesmomenten en momenten om leerstof te verwerken of onderzoek te doen in kader van de masterthesis. De specialisten in opleiding nemen ook actief deel aan een beurtrolsysteem voor de wachtdienst Tandheelkunde. De klinische opleiding loopt door tijdens de examenperiodes, de inhaalweek en de periodes waarin normaliter onderwijsactiviteiten en evaluaties worden geschorst.

Arbeidsmarkt

De masteropleiding specialistische tandheelkunde leidt tandartsen uitgebreid en diepgaand op in alle aspecten van de specialisatie volgens de hoogste Europese Criteria. Op die manier kan je aan de slag  als zelfstandig tandarts-specialist of in associatieverband met andere tandartsen-specialisten in diverse disciplines. Je kunt ook onderwijs geven in de materie en wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in dat specifieke domein.