Master of Arts in gender en diversiteit

Je wordt opgeleid om op een wetenschappelijk onderbouwde, geëngageerde en verantwoordelijke wijze te kunnen omgaan met complexe problemen van sociale ongelijkheid en discriminatie en de daaruit voortvloeiende veranderingsprocessen. De opleiding maakt ook de link met de praktijk en het werkveld door onder meer te voorzien in een stage en speelt zo in op de vraag naar gender- en diversiteitsexperten die leeft in het beleid, in het onderwijs, de bedrijfswereld, verenigingen en ngo’s.

De opleiding is een interuniversitaire opleiding en wordt gezamenlijk georganiseerd door de UGent, de VUB, de KU Leuven, de UAntwerpen en de UHasselt.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding wil studenten in staat stellen om vanuit een stevig theoretisch fundament in het interdisciplinaire vakgebied van de gender- en diversiteitstudies veranderingsprocessen te realiseren en te ondersteunen in het maatschappelijk veld. Je wordt opgeleid om op een wetenschappelijk onderbouwde, geëngageerde en verantwoordelijke wijze te kunnen omgaan met complexe problemen van sociale ongelijkheid en discriminatie.

De nadruk ligt enerzijds op het verwerven van een gevorderde kennis van de theorievorming in het domein van gender en diversiteit. Je leert hoe je gender als analytische categorie en kritisch perspectief kunt hanteren met betrekking tot centrale vraagstukken in de wetenschap, geschiedenis, politiek, media, cultuur en maatschappij. De koppeling van genderstudies aan de analyse van andere vormen van diversiteit zoals etniciteit, seksuele oriëntatie en klasse, verhoogt de relevantie van de opleiding in de multiculturele samenlevingen van vandaag.
De opleiding maakt anderzijds ook een sterke link met de praktijk en het werkveld. Daartoe voorziet het programma onder meer in een stage. Zo wil ze inspelen op de vraag naar gender- en diversiteitsexperten die leeft in het beleid, in het onderwijs, de bedrijfswereld, verenigingen en ngo’s.

Aandachtspunten

De opleiding is een interuniversitaire opleiding en wordt gezamenlijk georganiseerd door de UGent, de VUB, de KU Leuven, de UAntwerpen en de UHasselt.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding is gespreid over twee semesters en omvat vijf delen:

  • een verplichte gemeenschappelijke theoretische basis (vaste stamvakken - 15 ECTS);
  • een gedeeltelijke keuze in vakken die de binding tussen theorie en maatschappelijke praktijk centraal stellen of een meer theoretische uitdieping binnen een bepaald domein bieden (flexibele stamvakken - 15 ECTS);
  • individuele keuzevakken (5 of 10 ECTS);
  • een stage (5 of 10 ECTS);
  • de masterproef (15 ECTS).

Daarmee beoogt de opleiding een geleidelijke evolutie van een gemeenschappelijke, theoretische focus naar een meer individuele thematische specialisatie en veldverkenning.

Stage
Via de stage kun je de kennis en inzichten, opgebouwd in de theoretische en thematische opleidingsonderdelen, koppelen aan de praktijkervaring. Kies je voor een korte stage (5 ECTS) dan verblijf je gedurende een beperkte tijd in een bedrijf of organisatie. Je analyseert je observaties en rapporteert hierover vanuit gender- en diversiteitstheoretische denkkaders. In het geval van een lange stage (10 ECTS) ben je gedurende een langere periode actief werkzaam in een bedrijf, instelling of organisatie, waar je (mee)werkt aan een specifiek project, een bepaald onderzoek uitvoert of een beleidsondersteunend rapport schrijft.

Keuzevakken
Het programma kan aangevuld worden met 5 of 10 ECTS keuzevakken (naargelang de keuze voor een reflectie- of participatiestage) of met nog niet-gekozen flexibele stamvakken die de mogelijkheid bieden tot meer individuele specialisatie. Een vooropgestelde lijst van een 20-tal keuzevakken vormt een uitgebreid aanbod van de toepassing van gender- en diversiteitsbenaderingen in uiteenlopende onderzoeksdomeinen en maatschappelijke thema’s.

Masterproef
Het sluitstuk van de opleiding bestaat uit een masterproef over een zelf gekozen thema in het veld van gender en diversiteit waarin je de verworven wetenschappelijke inzichten en vaardigheden integreert in een wetenschappelijke reflectie.

Arbeidsmarkt

Het diploma gender en diversiteit biedt toegang tot al de beroepen waar een masterdiploma gevraagd wordt. Afgestudeerden kunnen in het bijzonder terecht in die onderdelen van een organisatie die gericht zijn op interne of externe veranderingsprocessen met als doel het realiseren van gelijkheid voor diverse maatschappelijke groepen.

Een diploma in gender en diversiteit is van nut in tal van sectoren: (lokale, regionale, nationale, supra- en internationale) besturen en beleidsorganen; administraties, overheidsinstellingen en andere diensten die een cel/werking gelijke kansen, gender of diversiteit hebben (bv. SELOR, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, de politie, de krijgsmacht, culturele instellingen); instellingen zoals het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding; politieke partijen en studiediensten, vakbonden; allerhande middenveldorganisaties, de vrouwenbewegingen en ngo’s; universiteiten, onderzoeksinstituten, consultancybureaus; de mediasector; personeelsdiensten en human resources management zowel in de publieke als de private sector.