Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (Duits - Italiaans)

Talenkennis wordt steeds belangrijker door de toename van mobiliteit en de schaalvergroting van internationale contacten. Doeltreffende communicatie is echter niet louter een kwestie van taalbeheersing. Een brede, onbevangen kijk op de maatschappelijke context van een taal is ook van cruciaal belang.

 

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Talenkennis vormt één van de hoekstenen van onze informatiemaatschappij. Door de toename van de mobiliteit en de schaalvergroting van de internationale contacten wordt het steeds belangrijker om te beschikken over een hoog ontwikkelde taalvaardigheid in meer dan één taal. Doeltreffende communicatie is echter niet louter een kwestie van taalbeheersing. Ze berust evenzeer op een brede, onbevangen kijk op de maatschappelijke context waarbinnen de communicatie plaatsvindt en op een goede kennis van het culturele en meer bepaald het literaire erfgoed.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Jouw aanleg en liefde voor taal is groot: je beschouwt taal niet enkel als praktisch communicatiemiddel maar ook als uiting van een cultuur. Je combineert twee talen en twee wetenschappelijke disciplines. Het programma bevat daarom vakken als taalvaardigheid, geschiedenis en cultuur, taalkunde en letterkunde. De keuze voor de twee talen baseer je vooral op je eigen interesse voor en de binding met die bepaalde cultuur. De verwachte voorkennis verschilt per taal. Voor Nederlands, Frans of Engels komt die overeen met de eindtermen van het secundair onderwijs: je beheerst de taal goed, je hebt een actieve kennis van de basiswoordenschat en de grammatica, je hebt een elementaire kennis van de literatuur. Voor Duits, Grieks, Latijn, Italiaans, Spaans en Zweeds heb je geen voorkennis nodig. In het eerste semester krijg je de basis van die talen in de lessen taalvaardigheid aan een hoog tempo onder de knie. Voorkennis speelt hier in je voordeel.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

Aan de Universiteit Gent kies je twee talen uit een aanbod van negen.

De uurroosters worden zo opgesteld dat je twee talen uit een verschillende kolom probleemloos kan combineren. Twee talen uit eenzelfde kolom kan je niet samen opnemen.

  • Bachelor

De bacheloropleiding steunt op drie grote pijlers. Vooreerst zijn er de vijf algemene vakken uit het gemeenschappelijke pakket van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ze maken je als student Taal- en letterkunde vertrouwd met de grondbeginselen van de literatuur- en taalstudie, van de historische kritiek, van de geschiedenis van de filosofie en van de kunst.

Daarnaast zijn er de opleidingsspecifieke vakken. Met je medestudenten uit de opleiding Taal- en letterkunde volg je de vakken Algemene taalwetenschap en Algemene literatuurwetenschap. Ze bieden je de noodzakelijke kennis, methodes en vaardigheden die de taalspecifieke vakken ondersteunen.

De derde en omvangrijkste pijler is de studie van twee talen. Gedurende de eerste twee jaren van de opleiding wegen die twee talen in het programma precies even zwaar. Elk van de talenpakketten bestaat uit drie delen: taalvaardigheid, een letterkundig en een taalkundig gedeelte. De geschiedenis en cultuur van de bestudeerde taalgebieden komen ook expliciet aan bod. Dat gebeurt via specifieke cultuur- en geschiedenisvakken enerzijds en door voortdurende verwijzingen naar de cultuur-historische context in de taalkundige en letterkundige vakken anderzijds.

In het derde jaar kies je een ‘optietraject’ dat je voorbereidt op je verdere studie- of professionele carrière: je kiest een extra taal uit, verdiept je in de algemene taal- of literatuurwetenschap of je bereidt je voor op de educatieve master via een onderwijstraject. Het is ook mogelijk om vakken op te nemen uit voorbereidingsprogramma’s die toegang geven tot een aanvullende (master)opleiding. In je derde jaar krijg je verder de kans om in het buitenland te gaan studeren.

  • Master

Met je bachelordiploma heb je rechtstreeks toegang tot de master in de taal- en letterkunde. Je kunt ervoor kiezen om je talencombinatie van de bachelor voort te zetten, of om je te specialiseren in één van je talen uit de bachelor. Na afloop van je bachelor of master kun je je ook nog in een derde taal verdiepen via een verkorte bachelor.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde masters. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’. 

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Je diepgaande academische vorming met een goede talenkennis, een verfijnd taalgevoel, en een goed inzicht in zowel literaire als niet-literaire teksten, samen met algemene competenties als een creatief, probleemoplossend vermogen en een attitude van levenslang leren, zorgen ervoor dat je in verschillende sectoren terechtkunt.

Veel afgestudeerden vinden een gepaste baan in het bedrijfsleven en in het onderwijs, traditioneel een belangrijke afzetmarkt. Anderen gaan aan de slag als journalist, vertaler, redacteur of corrector, en dat in diverse media en sectoren van de bedrijfswereld. De culturele sector biedt arbeidskansen in musea, bibliotheken, culturele centra, festivals en organisaties. Voor afgestudeerden met een bijzondere belangstelling voor de theoretische studie van de taal- of letterkunde biedt het wetenschappelijk onderzoek aantrekkelijke perspectieven. Uit recente cijfers van de VDAB blijkt dat meer dan 90% van de afgestudeerden werk vindt binnen het jaar.

Een lijst met concrete beroepen van de afgestudeerden vind je op www.taalenletterkunde.ugent.be/beroepen.