Master of Arts in de Oost-Europese talen en culturen

In een opleiding 'talen en culturen' bestudeer je talen om de achterliggende culturen beter te begrijpen. De masteropleiding Oost-Europese talen en culturen biedt een unieke combinatie van taalspecialisatie en verdiepende studie in de samenlevingen van Oost-Europa. Er is ruimte voor keuzetrajecten zodat je zelf kunt kiezen of je werkervaring wil opdoen, je kennis verdiepen of je kennis verbreden.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De masteropleiding Oost-Europese talen en culturen combineert specialisatie in Slavische talen met een verdiepende studie van de culturen en samenlevingen van Oost-Europa. Via een geïntegreerde studie van talen en culturen krijg je direct toegang tot de historisch gegroeide eigenheid van Rusland, Oekraïne en Zuidoost-Europa, wat je in staat stelt deze regio’s te begrijpen en een onderbouwde, kritische positie in te nemen over vraagstukken gerelateerd aan hun specifieke plaats in Europa en de wereld. Daarbij is er ook aandacht voor verbredende en verdiepende kennisverwerving in disciplines als literatuurwetenschap, taalkunde en geschiedenis. De masterproef vormt het sluitstuk van de opleiding. Het programma is flexibel opgebouwd, zodat je een curriculum op maat kunt samenstellen, met aandacht voor maatschappelijk engagement, academisch onderzoek, internationale ervaring en/of professionele ervaring in het werkveld (stage).

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Het programma bestaat uit drie pakketten die elk 1/3 van je curriculum uitmaken: algemene opleidingsonderdelen, de masterproef en keuzeopleidingsonderdelen.

Het pakket algemene opleidingsonderdelen valt uiteen in drie soorten vakken – thematische vakken, een onderzoeksseminarie en een projectvak – die je tot een logisch geheel moet combineren. Je neemt minstens twee thematische vakken op. Die vakken gaan dieper in op een aantal pertinente thema’s voor de regio Oost-Europa, met name taal, herinnering en identiteit, en situeren die binnen bredere menswetenschappelijke disciplines. Je kiest één van de vier trajecten van het onderzoeksseminarie. Elk seminarie sluit nauw aan bij lopend academisch onderzoek in de Slavistiek en Oost-Europakunde. Het traject van jouw keuze dient zo goed mogelijk aan te sluiten bij het onderzoek dat je zelfstandig uitvoert in het kader van je masterproef. Tot slot neem je ook nog het projectvak op. Voor dit vak ga je actief, creatief én in een van de doeltalen aan de slag met een actueel thema dat centraal staat in een van de thematische vakken die je opneemt.

Voor het pakket masterproef voer je zelfstandig onderzoek uit onder begeleiding van een promotor. Dit werkstuk vormt het sluitstuk van je opleiding. Een methodevak helpt je bij de voorbereiding op de masterproef en leert je de vaardigheden aan die nodig zijn voor wetenschapscommunicatie.

In het pakket keuzeopleidingsonderdelen kan je kiezen uit een module Stage (als voorbereiding op de arbeidsmarkt), Onderzoek (als voorbereiding op een onderzoekscarrière) of Vrije keuze (verdere verdieping en verbreding, afhankelijk van je interesses, toekomstplannen of masterproef)...

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De master in Oost-Europese talen en culturen geeft dezelfde mogelijkheden op de arbeidsmarkt als andere academische studies waarbij taal centraal staat.

De regio waarop de opleiding zich toespitst, vormt een cruciale schakel op Europees en wereldniveau. Rusland is het grootste land ter wereld en heeft zich in de laatste twee decennia ontpopt tot een belangrijke geopolitieke speler, zowel op het Europese continent als daarbuiten. Ten gevolge van de oorlog in Oekraïne zijn de verhoudingen met het Westen ernstig vertroebeld, wat negatieve gevolgen heeft voor de relaties tussen de beide regio’s. Anderzijds is het belang van afgestudeerden die Rusland kennen en begrijpen nooit groter geweest dan vandaag, wat ook kansen biedt, bijvoorbeeld in de journalistiek en de diplomatie.

Bulgarije, Kroatië en Slovenië hebben zich aangesloten bij de Europese Unie. Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Oekraïne zijn als kandidaat-lidstaten prioritair in de buitenlandpolitiek van de Unie. Tegelijkertijd is de relatie met de Europese Unie in Zuidoost-Europa uiterst complex. Een afgestudeerde die én de landen/de regio én de talen kent, is een waardevol intermediair, waar die ook zal werken.

Afgestudeerden in de Oost-Europese talen en culturen vinden werk bij bedrijven die zaken doen met Oost-Europa in het algemeen en Zuidoost-Europa in het bijzonder. Ze worden gerekruteerd om te helpen bij handelsmissies of om te werken in een vestiging ter plaatse. Met een masterdiploma Oost-Europese talen en culturen kun je ook aan de slag in de culturele sector (theater, uitgeverijen, bibliotheken), in de sociale sector (vaak in combinatie met een bijkomende studie), in de media alsook bij nationale of internationale organisaties en overheidsinstellingen. Wanneer je de educatieve master volgt, kun je aan de slag als leraar in het (volwassenen)onderwijs. Er zijn ook afgestudeerden die werken als vertaler en/of tolk.

Voor wie een grote belangstelling heeft voor een wetenschappelijke verdieping in de humane wetenschappen (taalkunde, literatuur, (cultuur)geschiedenis, filologie) biedt de master ook aantrekkelijke perspectieven op een carrière als wetenschappelijk onderzoeker.