Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen)

Competentiegerichte aanpak is een centraal gegeven in deze opleiding. Zowel de beroepsspecifieke competenties als de bredere competenties om in aanverwante werksettings vlot aan de slag te kunnen, worden aangeleerd. Doel is het vormen van polyvalente kinesitherapeuten die in alle settings van de gezondheidszorg inzetbaar zijn.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Kinesitherapie is binnen de gezondheidszorg een gereglementeerd beroep. Daardoor is het volgens de betreffende wetgeving zo dat de bacheloropleiding (180 studiepunten) geen beroepstoegang verleent. De bacheloropleiding moet je dus voornamelijk als een ‘doorstroombachelor’ bekijken die de basis legt voor de masteropleiding (120 studiepunten) waarmee je de gereglementeerde beroepstitel kan krijgen.

Het studieprogramma is opgebouwd vanuit een competentiegerichte aanpak. Bij de opbouw van het programma wordt met andere woorden gekeken naar de competenties die een afstuderende kinesitherapeut moet beheersen om optimaal in het beroepsleven te functioneren. Competenties bestaan steeds uit deelcomponenten als kennis (inzicht), vaardigheden (technische, sociale en communicatieve) en attitudes (persoonseigenschappen). Je leert van in het begin de deelcomponenten op elkaar te betrekken en aan te wenden in een concrete (beroeps)context. Je leert dus geen afzonderlijke ‘vakjes’ die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben.

Om die competenties tijdens het bachelor- en mastertraject te bereiken, worden leerlijnen opgesteld. Een leerlijn beschrijft een logische opbouw en aaneenschakeling van opleidingsonderdelen. Naast beroepsspecifieke kinesitherapeutische competenties wordt voldoende aandacht geschonken aan bredere competenties (bv. maatschappelijke competenties en competenties in samenwerken en communiceren), zodat je als afgestudeerde kinesitherapeut ook voldoende kennis en vaardigheden in huis hebt om in aanverwante werksettings vlot aan de slag te kunnen.

De wisselwerking tussen ziekteleer en het aangepast kinesitherapeutisch handelen wordt tijdens de opleiding voortdurend geconcretiseerd. Je benadert daarbij allerlei aandoeningen vanuit diverse invalshoeken. In de lessen kinesitherapie werk je specifieke behandelingsschema’s uit op basis van een grondige evaluatie van de patiënt. De gebruikte concepten worden theoretisch toegelicht, didactisch gedemonstreerd en ten slotte, onder begeleiding, grondig ingeoefend. Het uitwerken van casussen komt op gesystematiseerde wijze aan bod in de opleiding. Je krijgt de kans om stage te lopen op diverse diensten en in privaatpraktijken, zowel in binnen- als buitenland. De opleiding vormt je dus tot een polyvalent kinesitherapeut die in alle settings van de gezondheidszorg inzetbaar is.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

> Afstudeerrichtingen
In het mastertraject krijg je ook de mogelijkheid om je verder te verdiepen in een specifiek werkterrein. Op basis van je persoonlijke interesse kun je kiezen voor een bepaalde afstudeerrichting die je kunt beschouwen als een verbijzondering bovenop de algemene basisopleiding. De diverse afstudeerrichtingen vormen de basis voor het verwerven van de door de overheid erkende ‘bijzondere beroepsbekwaamheden’ in de kinesitherapie.
De volgende afstudeerrichtingen zijn mogelijk aan de UGent:

  • Musculoskeletale revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (manuele therapie en sportrevalidatie);
  • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen (behandelen van specifieke aandoeningen bij het zich ontwikkelende kind en de jongere);
  • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen (specifieke kinesitherapeutische aanpak bij ouderen);
  • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen (specifieke kinesitherapeutische interventies bij interne aandoeningen zoals diabetes, kanker, hartaandoeningen ...).

> Masterproef
Op het einde van de masteropleiding leg je een masterproef voor. Daarin moet je bewijzen dat je een bepaald onderwerp op een kritisch-wetenschappelijke wijze kunt benaderen en onderzoeken. De proef wordt bij voorkeur gemaakt in groepjes van twee of drie studenten. Kunnen werken in teamverband is voor de toekomstige beroepsbeoefenaar in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie immers een onmisbare competentie. De onderzoeksonderwerpen van de masterproef sluiten meestal nauw aan bij de onderzoekslijnen van het opleidingsteam.

> Internationalisering
Tijdens de masterjaren zal je in verschillende opleidingsonderdelen een aantal lessen van buitenlandse collega’s krijgen, zodat je de blik kan verruimen. In je eerste masterjaar kan je via het Erasmusprogramma enkele maanden in het buitenland gaan studeren. Binnen dit Europees programma zijn er partnerschappen met heel wat universiteiten in Europa: van het noorden in Finland tot het zuiden in Spanje en van het westen in Ierland tot het oosten in Tsjechië. Meestal zal het programma wel voornamelijk bestaan uit stage. In het tweede masterjaar kan je ook stage lopen in een aantal niet-Europese landen zoals in Australië, Vietnam of Rwanda bijvoorbeeld. Maar ook wie niet naar het buitenland gaat, kan in Gent een keuzevak volgen samen met internationale studenten.

Naast de hier beschreven domeinmaster kun je ook kiezen voor de educatieve master. Je wordt dan geen kinesitherapeut, maar je maakt de keuze om met je wetenschappelijke kennis een educatieve functie op te nemen. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Als master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie kun je terecht in ziekenhuizen, revalidatiecentra, rust- en verzorgingstehuizen, bejaardenhomes, bijzondere instellingen, zowel in dienstverband als als zelfstandige. In die sectoren is de aard van het werk afhankelijk van het type patiënt. Afgestudeerden kunnen terechtkomen in de orthopedie, cardiologie, neurologie, pediatrie, geriatrie, in de kraamafdeling ... Heel wat kinesitherapeuten starten zelf een praktijk, alleen of met collega’s. Kinesitherapeuten komen ook steeds meer terecht in preventieve zorg. Verder kunnen ze aan de slag als kinesitherapeut in het bijzonder onderwijs, als sportkinesitherapeut bij een sportclub, in de gehandicaptensector ...

In bepaalde sectoren van de gezondheidszorg is er een grote vraag naar kinesitherapeuten. Zo is er, door de vergrijzing van de bevolking, een toenemende vraag naar specifieke zorg voor bejaarden waarbij kinesitherapeuten gespecialiseerd in de geriatrische revalidatie ingeschakeld worden in het brede kader van de preventieve en curatieve gezondheidszorg van de bejaarden, in rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, preventieve zorgprojecten voor bejaarden ...

Door de stijgende incidentie van een aantal inwendige aandoeningen zoals diabetes, obesitas, kanker, hart- en vaatziekten, en de groeiende inzichten omtrent de specifieke kinesitherapeutische aanpak bij die patiënten, stijgt ook de vraag naar goed opgeleide, gespecialiseerde masters in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie binnen dat domein.

Kinesitherapeuten gespecialiseerd in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen en jongeren worden frequent gevraagd in heel diverse diensten zoals kinderklinieken, kinderrevalidatie, buitengewoon onderwijs, dienstencentra ...maar ook als zelfstandig pediatrisch kinesitherapeut kan een praktijk worden opgebouwd.

Ook binnen het wetenschappelijk onderzoek is een groeiende markt te onderscheiden evenals in een breed gamma van aanverwante domeinen (medisch afgevaardigde, fitnessbegeleiders, researchfuncties in de industrie ...). Bovendien kun je terecht als leerkracht in het secundair onderwijs voor bepaalde wetenschapsvakken en in een aantal professionele bacheloropleidingen binnen de gezondheidszorg.

Het Vlaamse masterdiploma in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie is eveneens sterk gegeerd in het buitenland.
De afstudeerrichting Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen (sportkinesitherapie en manuele therapie) is trouwens in overeenstemming met de internationale tendens om kinesitherapeuten op te leiden met een brede specialisatie in de behandeling van het bewegingsstelsel. Enkel nog een postgraduaatsopleiding van 40 studiepunten volstaat om een internationale erkenning te bekomen.