Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

De analyse van de socio-economische, culturele, fysisch-morfologische of verkeerskundige gegevens wordt gedoceerd als noodzakelijke onderbouw van een ruimtelijke strategie. De nadruk ligt echter vooral op het ontwikkelen van een synthetisch vermogen via ruimtelijke conceptvorming. Je werkt autonoom in een multidisciplinair team aan een duurzame ontwikkeling van de ruimtelijke ordening.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning heeft tot doel de studenten op te leiden tot academisch en internationaal erkende professionals in het brede domein van de stedenbouw en de ruimtelijke planning. De specifieke finaliteit van de opleiding in Gent is de vorming tot gedegen wetenschappelijk onderlegde masters met een brede (inter)nationale oriëntatie en grote uitwisselingsmogelijkheden. Kernaccenten liggen op het detecteren en verklaren van (maatschappelijke) processen die schuil gaan achter de ruimtelijke structuur, een brede oriëntatie op ruimtelijke governance met een sterke actorgerichte inzet, en het gebruik van verschillende (onderzoeks-, planning- en ontwerp)methoden om die opgaven tot robuuste en veerkrachtige oplossingen te brengen. De analyse van de socio-economische, culturele, fysisch-morfologische en verkeerskundige gegevens wordt ingeoefend als noodzakelijke onderbouw van een dergelijke ruimtelijke strategie. De opleiding is in de eerste plaats gericht op het ontwikkelen van een synthetisch vermogen, via ruimtelijke conceptvorming en maatschappelijk gedragen voorstellen. Er is bijzonder aandacht voor de specifieke eigenheid van de Vlaamse ruimte als onderdeel van een ‘horizontale metropool’ binnen de Eurodelta van de Schelde, Rijn en Maas, waarin stedelijke en meer landelijke elementen zowel nauw met elkaar vernetwerkt zijn als in contrast met elkaar staan. Die bijzondere eigenschap van het Vlaamse land wordt in een internationaal perspectief geplaatst van zowel de Eurodelta (Rand-Ruit-Ruhrstad), als in de actuele mondiale economische en ecologische uitdagingen.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding kent een dubbele structuur met een duidelijke opsplitsing tussen het eerste en tweede masterjaar. Alle vakken in het eerste jaar garanderen de professionele, min of meer lokale onderbouw voor het werken als stedenbouwkundige en ruimtelijk planner in Vlaanderen. Het tweede jaar bestaat uit een verdere verdieping tot (inter-) nationaal erkende Masters of Science in Urbanism and Planning. Dit tweede jaar staat ook in het teken van academische én internationale vorming. Het staat nadrukkelijk open voor inkomende buitenlandse studenten via internationale Erasmusuitwisseling met geselecteerde universiteiten buiten België. Omgekeerd kunnen eigen studenten in het tweede jaar een semester in het buitenland gaan studeren.

De opleiding is opgebouwd uit vakken die:

  • de technische vaardigheden van de stedenbouw en ruimtelijke planning aanleren;
  • de inhoudelijke kern van de discipline doceren rond de kennis van de ruimte, stedenbouw- en planningstheorie, ontwerpen op verschillende schaalniveaus, omgaan met planningsprocessen, instrumentarium en beleidsinstrumenten;
  • een verdere specialisatie van de student mogelijk maken, rond bijvoorbeeld actorgerichte governance, logistiek en transportbeleid, stedelijk project, landschap en waterbeheer, etc.

Tussen die programmaonderdelen bestaat een sterke relatie.

In aanvulling daarop kent de master:

  • twee grote studio’s, waarin case- en praktijkgericht (ontwerpend) onderzoek wordt verricht naar creatieve nieuwe oplossingen en concrete praktische uitvoering rond actuele ruimtelijke uitdagingen.
  • de masterproef (thesis) in het tweede jaar als de uiteindelijke proef van academisch gevormde stedenbouwkundige en ruimtelijk planner.

Arbeidsmarkt

Het belang van stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners wordt groter als gevolg van de groeiende schaarste aan ruimte. Daarnaast spelen klimaatadaptatie, energietransitie, een mobiliteitsshift, duurzame landbouw, circular economy en het behoud van de open ruimte daarbij een grote rol. De kerndoelen van de opleiding op het gebied van governance, creativiteit, actorgericht denken, een open mind voor alternatieve voorstellen en een integrale benadering van vraagstukken, beantwoorden in onze complexe wereld aan een groeiende vraag. Dankzij de breedte en integraliteit van de opleiding, belanden onze afgestudeerden bij een breed scala van werkgevers. Dit kan zowel bij diverse overheidsdiensten (op Europees, nationaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau), maar ook in de privésector (bij diverse planologische of stedenbouwkundige studiebureaus), in de bedrijfswereld, in de (academische) onderzoekswereld of zelfs bij burger- of specifieke belangengroepen. Omdat het tweede jaar van de opleiding borg staat voor een brede internationale oriëntatie, hoeft een toekomstige carrière zich niet alleen in Vlaanderen of België af te spelen, maar kunnen onze alumni ook voor een toekomst elders kiezen,binnen of buiten Europa.