Postgraduaatsopleiding Conferentietolken (Nederlands, Frans, Spaans)

Het postgraduaat conferentietolken beoogt een vervolmaking in het consecutief en simultaan tolken binnen een conferentiecontext. Het richt zich tot binnen- en buitenlandse studenten met een voldoende kennis van het Nederlands en de gekozen talen, die een doorgedreven beroepsgerichte vorming zoeken op het niveau van het conferentietolken.

postgraduaatsopleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Het postgraduaat conferentietolken beoogt een vervolmaking in het consecutief en simultaan tolken binnen een conferentiecontext. Het richt zich tot binnen- en buitenlandse studenten met een voldoende kennis van het Nederlands en de gekozen talen, die een doorgedreven beroepsgerichte vorming zoeken op het niveau van het conferentietolken. Het conferentietolken bestaat traditioneel uit consecutief tolken en simultaan tolken. Hoewel in het beroepsleven vooral simultaan getolkt wordt, is consecutief tolken onontbeerlijk als voorbereiding bij het simultaan tolken. Iedereen met een master en een uitstekende talenkennis kan de opleiding volgen. Een toelatingsproef test de praktische taalvaardigheid, de formuleervaardigheid en de synthesevaardigheid van de kandidaat en bepaalt of de kandidaat zich in mag schrijven. Masters in het tolken kunnen worden vrijgesteld van de proef voor de talen die ze in hun master hebben gestudeerd. Ook professionele bachelors die een vierjarige opleiding in het tolken achter de rug hebben kunnen toegelaten worden, op voorwaarde dat ze slagen voor de toelatingsproef.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De volledige opleiding omvat zes modules tolkpraktijk en vier modules tolkvorming. Je kiest twee vreemde talen. Voor je eerste vreemde taal (VT1) heb je de keuze uit Duits, Engels of Frans. Voor je tweede vreemde taal (VT2) kun je kiezen uit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks. Inschrijven voor een derde taal is mogelijk.

Voor je tolkpraktijk volg je voor VT1 vier modules: twee modules consecutief tolken (in en uit het Nederlands) en twee modules simultaan tolken (in en uit het Nederlands). Voor VT2 volg je alleen de modules waarbij in het Nederlands getolkt wordt. Een module consecutief tolken omvat 37,5 lesuren, een module simultaan tolken in het Nederlands 75 en uit het Nederlands 60 lesuren. Tijdens die modules krijg je een intensieve training in het conferentietolken, ook aan de hand van on-site oefeningen in Europese en andere instellingen. De opleidingsonderdelen tolkpraktijk worden onderwezen door docenten met een lange ervaring in het tolkonderwijs en door professionele tolken. Zij staan samen met externe juryleden in voor de eindevaluatie.

Het pakket tolkvorming omvat vier opleidingsonderdelen: Nederlandse formuleervaardigheid, theorie en deontologie, tolktechnieken en Europese instellingen. Studenten worden geëvalueerd op basis van klassieke examens.
In elk semester worden minstens twee ‘conferenties’ gesimuleerd. De opleiding kan rekenen op ondersteuning van het Directoraat-Generaal Tolken (Europese Commissie) en van het Directoraat-Generaal LINC (Europees Parlement). Studenten kunnen een studiebeurs aanvragen bij het Directoraat-Generaal Tolken.

Wie de opleiding niet volledig wenst te volgen, kan zelf een pakket samenstellen met een of meerdere modules. Tolken die al beroepsactief zijn, kunnen op die manier bijvoorbeeld een taal toevoegen.

Arbeidsmarkt

De globalisering van politiek en economie en de vergrijzing binnen het tolkberoep doet de vraag naar conferentietolken toenemen.
Elk jaar organiseren Europese instellingen accreditatietesten om nieuwe freelancetolken aan te nemen: meer informatie vind je op https://europa.eu/interpretation/index_nl.html. Ook bij Belgische instellingen, organisaties, vakbonden werken conferentietolken in vast dienstverband en daarnaast is er een bloeiende freelancemarkt.
Ondanks de steeds grotere rol die het Engels als lingua franca in Europa en over de hele wereld inneemt, blijft de nood aan conferentietolken groot: veel mensen beheersen het Engels net niet voldoende om zonder tolk te communiceren binnen een gespecialiseerde context.

Let op!
Om toegelaten te worden tot de accrediteringstests van de Europese Unie moeten kandidaten beschikken over een academisch masterdiploma. Professionele bachelors verwerven geen academisch masterdiploma wanneer ze slagen voor het postgraduaat Conferentietolken.