Schakelprogramma tot Master of Science in de sociologie en tot Master of Science in Sociology

Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen bepaalde professionele bachelors (3-jarige hogeschoolopleiding) en een specifieke master. Via het schakelprogramma krijg je dus toegang tot een aansluitende master.

schakelprogramma
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Je volgt de kernvakken uit de academische bacheloropleiding Sociologie met als bedoeling je de competenties bij te brengen om met de masteropleiding te kunnen starten. Via het schakelprogramma behaal je geen bachelordiploma, het geeft je enkel een toegangsticket naar een specifieke master.
Waarom zijn sommige mensen rijk en andere mensen arm? En waarom is het zo dat armere mensen minder gezond zijn en zelfs minder lang leven? Welke kansen krijgen en missen kinderen in het onderwijs, simpelweg doordat ze geboren zijn in een gezin waar ouders een bepaald type werk uitvoeren of waarbij (groot)ouders in een bepaald land geboren zijn? Waarom geloofden mensen vroeger dat de wereld bewoond was door geesten en goden, en nu niet meer – en is het wel waar dat mensen in de 21ste eeuw minder gelovig zijn? Betekent de toenemende zichtbaarheid van diverse vormen van genderidentiteit en -uitdrukking dat gendernormen in de samenleving ook effectief veranderd zijn? Het zijn maar enkele van de vele vragen waarop de sociologie een antwoord tracht te geven. Het uitgangspunt van de sociologie is dat het menselijk handelen – studeren, stemmen, of het plegen van misdrijven – en menselijke kenmerken – zoals rijk of arm zijn, behaald diploma, ziekte – tot op zekere hoogte bepaald worden door de samenleving. Het belangrijkste doel van de opleiding sociologie is om toe te lichten hoe de samenleving dat precies doet, maar ook om studenten de tools aan te leren om dat zelf te onderzoeken. Het vertrekpunt hierbij is de studie van de structuur en de cultuur van de samenleving. De structuur verwijst naar de verschillende posities die mensen innemen (zoals bv. het beroep dat mensen uitoefenen, man en vrouw zijn, kind of ouder zijn). De cultuur verwijst naar symbolen, ideeën en waarden van mensen. Een tweede stap betreft de studie van twee processen die de maatschappelijke werking ondersteunen: institutionalisatie of de vorming van geijkte procedures in het menselijke handelen (bv. de regeling van de voortplanting via het instituut van het huwelijk, het overdragen van kennis en normen via het instituut van het onderwijs) en socialisatie of het aanleren van die procedures aan elke nieuwe generatie. Die inzichten worden toegepast op een hele reeks deelterreinen van de sociologie, zoals de studie van sociale ongelijkheid, sociale verandering, criminaliteit, religie, familie en gezin, gender, etniciteit, gezondheid, onderwijs, kunstparticipatie en zo veel meer.
De Gentse sociologieopleiding steunt op drie belangrijke pijlers: een degelijke, algemene sociologische vorming, aandacht voor de randgebieden en nadruk op zowel kennen én kunnen als op de nauwe band tussen beide. Die drie-eenheid maakt de afgestudeerde deskundig én polyvalent.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Dit schakelprogramma is een toegangsticket naar een specifieke master. De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd op het niveau van de master in kwestie. Op de fiche van de master vind je of jouw diploma toelating geeft. De link vind je op het tabblad 'verder studeren' op deze pagina.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerde sociologen worden door werkgevers sterk gewaardeerd vanwege hun inzicht in de samenleving, hun onderzoeksvaardigheden, hun projectmatige manier van handelen en hun communicatievaardigheden.
Een opleiding in de sociologie leert je inzicht verwerven in maatschappelijke fenomenen en sociologische problemen te besturen waardoor je goed voorbereid wordt op het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijke projecten voor een universiteit, de overheid of een studiedienst. Je bent klaar voor onderzoek van sociale fenomenen zoals sociale ongelijkheid, genderverschillen, de doeltreffendheid van sociale interventies, de kwaliteit van arbeid, de democratisering van onderwijs, demografische transities, gezondheid en risicogedrag. Daarnaast ben je als socioloog ook goed voorbereid om acties voor maatschappelijke veranderingen te ontwerpen, implementeren en beheren, als bijvoorbeeld beleidsadviseur of NGO-medewerker. Bij meer coördinerende functies waarbij je binnen organisaties diensten aanstuurt en projecten managet (bv. human resources), ben je tevens gebaat bij een opleiding in de sociologie. Tot slot kan je de vaardigheden die je aangeleerd zijn, gebruiken om maatschappelijke fenomenen en sociologische problemen te duiden en uit te leggen als journalist of lesgever.