Bachelor of Arts in de archeologie

De archeoloog bestudeert oude culturen en maakt hiervoor gebruik van de materiële overblijfselen om die culturen in al hun aspecten te reconstrueren. Aan de hand van die overblijfselen is het mogelijk om de levenswijze en de leefomstandigheden te leren kennen. Op die manier krijg je een goed zicht op de evoluties van culturen en de wederzijdse beïnvloeding van verschillende groepen. De overblijfselen bevinden zich voor een groot deel onder de grond, vandaar het romantische beeld van de archeoloog-opgraver. Toch is het zo dat het eigenlijke werk pas begint na het opgraven: de analyse, vergelijking, formuleren van hypotheses, toetsen … Archeologen doen hiervoor een beroep op een brede waaier van hulpwetenschappen zoals geschiedenis, antropologie, studie van munten … Ook de natuurwetenschappen steken een handje toe, vnl. geologie en geografie. Er wordt ook heel veel gebruik gemaakt van moderne technologieën zoals fotografische technieken en nieuwe methodes voor afstandswaarneming.

Voor wie?

Je hebt een ruime wetenschappelijke belangstelling voor oude culturen, je bent van nature nauwgezet, en vele uren doorbrengen in openlucht schrikt je niet af. Vooropleiding speelt een kleine rol, je algemene begaafdheid en je engagement zijn van doorslaggevend belang. Daarnaast is een goed geheugen welkom omdat deze studie toch vrij veel geheugenwerk vraagt. Een basiskennis van vreemde talen is belangrijk (Engels, Frans, Duits …). Voor Klassieke Archeologie kunnen zelfs Latijn en Grieks of eventueel Spaans en Italiaans handig zijn. Talen kun je nog bijwerken tijdens jouw studies omdat hiervoor allerlei cursussen worden voorzien. Daarnaast kan ook een lichte voorkennis van wetenschappen nuttig zijn.

Opbouw

Bachelor

In het eerste jaar is heel wat plaats ingeruimd voor de vijf algemene vakken uit het gemeenschappelijke pakket van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte die jou de elementaire kennis en vaardigheden in de humane wetenschappen bijbrengen. Daarnaast is de bachelor in de Archeologie opgebouwd rond drie soorten vakken:

 • kennis- en inzichtvakken: overzichten van periodes en van grote archeologische regio’s
 • methodologische vakken: inleiding tot de archeologie, inleiding tot de natuurwetenschappen ...
 • praktijkvakken: begeleide oefeningen waarin geleerd wordt zelfstandig onderzoek op te zetten en uit te voeren, terreinstages, excursies, materiaalpractica. 

Vanaf het tweede bachelorjaar kan je je via een minor verdiepen in wetenschappen die nauw aansluiten bij de archeologische praktijk.
Dit zijn de pijlers waarop de opleiding steunt. Je wordt van meet af aan geconfronteerd met alle facetten van de archeologische praktijk en met divers wetenschappelijke disciplines. Gedurende de hele opleiding worden regelmatig korte (buitenlandse) excursies georganiseerd: je bezoekt een archeologische site, een museum, een tentoonstelling ... Die worden georganiseerd vanuit de opleiding of door de studenten zelf, die een zeer actieve Archeologische Werkgroep vormen. De opleiding is een combinatie van hoor- en werkcolleges, terreinpraktijk en begeleide zelfwerkzaamheid. Naarmate de opleiding vordert, worden de hoorcolleges afgebouwd en neemt het belang van de werkcolleges en van het eigen onderzoek toe.

 • Master

 • De opleiding is erop gericht archeologen te vormen die in staat zijn zelfstandig en gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek te verrichten en in staat zijn om leidinggevende functies met succes te vervullen. Eigen wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van de masteropleiding en dit resulteert in een geschreven masterproef. Ook de stage neemt een belangrijke plaats in. De verder doorgedreven deelname aan opgravingen en aanverwante activiteiten (museumbeheer, management, enz.) zal de studenten nog meer klaarstomen voor de praktische kant van de veldarcheologie en het archeologisch onderzoek.

  Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

  Waarheen?

  Archeologen komen terecht in het wetenschappelijk onderzoek, aan universiteiten, in musea en andere instellingen. Bij de overheid zijn ze verantwoordelijk voor het beheer en het wetenschappelijk onderzoek van het archeologisch erfgoed en in de ruimtelijke ordening in gemeentelijke, regionale, provinciale en Vlaamse diensten. Ook archeologische privébedrijven en studiecentra belast met milieu-evaluaties werven archeologen aan. De in Vlaanderen opgeleide archeologen blijken zeer gegeerd in het buitenland (bv. in Nederland, Frankrijk, Ierland). De opleiding archeologie geeft daarnaast ook toegang tot zeer diverse beroepen. Steeds meer afgestudeerden vinden een job buiten het onderwijs, het beheer en het wetenschappelijk onderzoek zoals bijvoorbeeld administratieve functies in de openbare en private sector, commerciële functies, een job in de publicrelationssector, de culturele sector, het bibliotheekwezen en de journalistiek.