Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen

De Universiteit Gent onderscheidt zich van de andere Vlaamse universiteiten met het uitzonderlijke concept. De opleiding start met een algemeen omkaderende basisopleiding in kunst-, muziek- en theaterwetenschappen en een eerste kennismaking met de studie van de verschillende artistieke disciplines. Pas later in de opleiding ga je je progressief verdiepen in de specifieke vakgebieden én bestudeer je interartistieke confrontaties.

De artistieke disciplines die aan bod komen zijn:

  • Podium- en mediakunsten en muziek
Musicologie is verankerd met de studie van de podiumkunsten, waardoor de focus wordt verruimd van muziek naar direct verwante domeinen zoals dans, theater, film en muziektheater (waaronder opera). Zowel binnen de musicologie als binnen de podium- en mediakunsten wordt er historisch en systematisch gewerkt. De major Podium- en mediakunsten en muziek bestudeert het theatrale gebeuren in de meest brede betekenis van het woord.
  • Beeldende kunst en architectuur
In de loop van de geschiedenis hebben beeldende kunst, architectuur, interieur en kunstnijverheid in sommige periodes en bij bepaalde stromingen een parallelle evolutie gekend. Heel wat actuele kunstcreaties bogen op een fantasierijke dialectiek tussen beeldende kunst en architectuur. De major Beeldende kunst en architectuur biedt je de mogelijkheid om zich in die dialectiek, of zich specifiek binnen één van de vakgebieden te specialiseren.

Voor wie?

Je bent geïnteresseerd in kunst in al haar vormen. Je hebt een artistieke gevoeligheid, je bent nieuwsgierig, je wilt ‘kijken, horen en voelen’ hoe kunst werkt, je bent kritisch, je gaat op eigen initiatief naar musea, bibliotheken, theater …
Vooropleiding speelt een kleine rol, je algemene begaafdheid en je engagement zijn van doorslaggevend belang. Daarnaast is een goed geheugen welkom omdat de studie toch vrij veel geheugenwerk vraagt.
Voor muziek is het belangrijk dat je een actieve kennis van notenleer hebt. Daarnaast moet je op zijn minst een passieve kennis hebben van Engels, Frans en Duits voor het doornemen van vakliteratuur.

Opbouw

  •  Bachelor

De artistieke disciplines van de opeenvolgende bachelorjaren zijn evenwichtig uitgebouwd.
In het eerste jaar is heel wat plaats ingeruimd voor de vijf algemene vakken uit het gemeenschappelijke pakket van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte die jou de elementaire kennis en vaardigheden in de humane wetenschappen bijbrengen. Daarnaast krijg je een theoretische inleiding op de verschillende artistieke disciplines (beeldende kunst, architectuur, podium- en mediale kunsten, muziek) op basis waarvan je je verdere keuze in het tweede jaar kunt bepalen. De onontbeerlijke historische basiskennis wordt nog verder uitgediept in de discipline-overschrijdende vakken.

Het tweede jaar vormt de aanzet tot specialisatie. Hier kies je één van de majors: Podium- en mediakunsten, Muziek of Beeldende kunst en architectuur. Via de minor wordt een complementair studietraject uitgebouwd. Het derde jaar legt enerzijds de klemtoon op een verdere specialisatie in de gekozen major en anderzijds op de implementatie van de opgedane kennis in de praktijk (o.a. via de stage). De bachelorproef in het derde jaar bachelor vormt als proeve van autonoom en kritisch denken een voorbereiding op de master. Tot slot is er in de bachelor ook ruimte voorzien voor internationale uitwisseling.

  • Master

Het is de bedoeling van de Master in de kunstwetenschappen om een begin van expertise op te bouwen, om je voor te bereiden op onderzoeksgerichte en beleidsverantwoordelijke functies. Gerichte werkcolleges, inrichting van symposia en studiedagen al dan niet met medewerking van externe specialisten, samenwerkingen met musea en wetenschappelijke instellingen, en de aandacht voor interactieve dynamiek moeten je helpen om je in het specifieke vakgebied te specialiseren. Je bent in staat om autonoom probleemstellingen te formuleren en kritisch doordachte resultaten van je onderzoek af te leveren.

Waarheen?

De opleiding biedt een waaier aan toekomstmogelijkheden afhankelijk van de gekozen optie (specialisatie). Als afgestudeerde vind je op de arbeidsmarkt een rijk en gediversifieerd afzetgebied. Je komt in aanmerking voor functies in het ruime artistieke en culturele veld: musea, culturele centra en kunstencentra, media, pers en uitgeverijen, archieven en documentatiecentra, erfgoedcellen, cultuurtoerisme, galerijwezen, monumentenzorg, onderwijs en andere overheidsdiensten.