Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Grootste taalgroep: in onze opleiding kies je voor twee talen uit de grootste talenfamilie in Europa, met een overeenkomstig rijk en divers cultuurgebied.
 2. Talen én culturen: studenten die kiezen voor onze opleiding, kiezen voor een mix van taal- en cultuurstudie. Via de talenkennis die onze studenten opbouwen, krijgen ze toegang tot de achterliggende literatuur, de (cultuur)geschiedenis en maatschappij.
 3. Over het muurtje: met een hele waaier aan extracurriculaire activiteiten, van filmavonden over lezingen tot cultuurreizen, geven we onze studenten de gelegenheid om verder te kijken dan het reguliere vakkenaanbod.
 4. Internationalisering: een internationale ervaring? Al na het eerste jaar kan je kortdurende zomercursussen volgen in het buitenland. Vanaf het derde jaar zijn tijdens het academiejaar langere verblijven aan één van onze buitenlandse partnerinstellingen mogelijk.
 5. Toekomstperspectief: de combinatie van specifieke talen- en cultuurkennis en brede academische vaardigheden bereidt onze studenten op een bijzondere manier voor op de arbeidsmarkt, maar geeft ook toegang tot voortgezette studies.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Internationalisering: de verschillende nationaliteiten binnen het lesgeverskorps tonen dat we streven naar een buitenlandervaring voor al onze studenten.
 2. Multiperspectivisme en talentontwikkeling: je volgt een programma dat een brede waaier van inzichten en invalshoeken samenbrengt: letterkunde, geschiedenis- en cultuurwetenschappen, antropologie, taalkunde en filologie. Met dit aanbod spelen we als opleiding in op de verscheidenheid van talenten en interesses van onze studenten.
 3. Kenniscreatie: door de nauwe verwevenheid van onderwijs en onderzoek in ons programma leren onze studenten zelf wetenschappelijke kennis creëren.
 4. Nieuw programma: de studenten vroegen om meer actualiteit en meer toepasbare kennis. Het nieuwe programma komt daaraan tegemoet, maar biedt daarnaast ook de mogelijkheid tot specialisering en kritisch denken.
 5. Aanspreekbaarheid: als kleine opleiding zetten wij in op een onmiddellijk en intensief persoonlijk contact tussen onze docenten en onze studenten.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Betere communicatie: de visie, de positionering en de werking van onze opleiding komt niet altijd goed uit de verf. Samen met de communicatiedienst van onze faculteit maken we werk van een betere communicatie binnen- en buitenshuis door o.a. de lancering van een vernieuwde website en meer initiatieven naar het secundair onderwijs.
 2. Nauwere samenwerking: “team spirit” is onontbeerlijk, zeker in een opleiding met een internationaal docentenkorps. Daarom streven we naar een werksfeer waartoe alle personeelsleden actief (willen) bijdragen en waarin iedereen zich ten volle kan ontplooien.
 3. Meer inspraak: we vinden het belangrijk dat studenten zich actief betrokken voelen bij onze werking, maar we merken dat onze studenten nog niet altijd de juiste weg vinden. Maak dus gebruik van je recht op inspraak en participatie. Waarom? Inspraak leidt tot enthousiasme en betrokkenheid! We zetten daarom in op een betere informatiedoorstroom, o.a. met een nieuwe brochure, en door verslagen van vergaderingen en belangrijke beslissingen die daar worden genomen, op Minerva beschikbaar te stellen.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.