Bachelor of Science in Computer Science

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Een afgestudeerde informaticus beheerst de wisselwerking tussen theoretische kennis en praktische vaardigheden uit de verschillende kennisdomeinen van de informatica: algoritmen en complexiteit, computerarchitectuur en computerorganisatie, computationele wetenschappen, discrete structuren, computergrafiek en datavisualisatie, interactie tussen mens en machine, informatiebeveiliging, informatiebeheer, intelligente systemen, netwerken en communicatie, besturingssystemen, platformspecifieke softwareontwikkeling, parallel en gedistribueerd rekenen, programmeertalen, grondslagen van softwareontwikkeling, software engineering, computersystemen, maatschappelijke aspecten en professionalisme, etc.
 2. De student leert en durft creatief systemen vanuit verschillende perspectieven, programmeertalen, tools, paradigma's en technologieën bekijken op meerdere niveaus van detail en abstractie en zoekt softwarematige oplossingen voor complexe en computationeel uitdagende problemen. Hij/zij vormt zich een holistisch beeld van de structuur van softwarematige systemen en brengt waardering op voor de processen die spelen bij hun constructie en analyse; in interactie met andere wetenschappelijke domeinen, mensen en de fysieke wereld.
 3. De student leert via praktijkgerichte en gevarieerde (software-ontwikkelings)projecten en teamwork ontwerpen en verbeteren op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van de functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en performantie.
 4. De student is bereid om levenslang te leren in een zeer snel evoluerende technische en wetenschappelijke discipline door deel te nemen aan activiteiten rond certificering, managementtraining of het verwerven van domeinspecifieke kennis. Hij/zij is zich bewust van de sociale, legale, ethische en culturele aspecten die onlosmakelijk met informatica verbonden zijn en kent de individuele en collectieve verantwoordelijkheden van een informaticus.
 5. Computerplatformen variëren van ingebedde microsensoren tot supercomputers en gedistribueerde clouds. Een informaticus moet beschikken over het nodige theoretisch inzicht, het abstraherend vermogen en de creativiteit om de grenzen van de informatica zoals we die vandaag kennen op te zoeken en te onderkennen, om van daaruit de informatica van morgen mee te helpen uittekenen en te ontwikkelen.

 

Quality assurance: strengths

 1. Focus op informatica volgens internationale standaard: Vanaf het eerste jaar focust deze opleiding zich op het vakgebied informatica. Het curriculum van de opleiding is opgebouwd volgens een internationaal algemeen aanvaarde standaard voor informatica-kennisgebieden (opgesteld door ACM (Association for Computing Machinery) en IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
 2. Gemotiveerd en multidisciplinair lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door enthousiaste lesgevers uit verschillende disciplines. Deze lesgevers combineren hun onderzoekservaring met een grote inzet voor lesgeven. De lesgevers komen uit meerdere vakgroepen en faculteiten en vormen zo een multidisciplinair team dat een brede waaier aan (keuze)vakken kan aanbieden. Veel lesgevers zijn ook actief op het gebied van onderwijsinnovatie.
 3. Projectmatig werken en ruimte voor praktijkervaring: In meerdere vakken (zoals de Software Engineering Labs) werken de studenten aan grotere projecten, in teamverband, met een variatie aan toepassingsdomeinen. In de bedrijfsstage, die voor alle studenten in de masteropleiding verplicht is, krijgen de studenten de ruimte om praktijkervaring in het werkveld op te doen. Ook in het kader van masterproeven is er dikwijls samenwerking met bedrijven.
 4. Feedback en toetsing: Vanuit de opleiding wordt sterk ingezet op systemen die automatische toetsing en feedback mogelijk maken. Hierdoor bekomen we via regelmatige toetsing tijdens practicumsessies ook permanente feedback, naast de momentane feedback van de eigenlijke examens.
 5. Communicatieve vaardigheden: Een informaticus moet doeltreffende presentaties kunnen geven, voor een variërend doelpubliek, over technische en computationele problemen en hun oplossingen. Dit omvat mondelinge, geschreven en elektronische communicatievormen. Hij moet voorbereid zijn om op een efficiënte manier te kunnen werken als lid van een team en in staat zijn om het eigen functioneren en dat van anderen binnen het team te beheren, waaronder het beheren van tijd, prioriteiten en voortgang.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Communicatie: We streven ernaar om de communicatie met toekomstige, huidige en afgestudeerde studenten verder te verbeteren. We willen dit bereiken via:
  • het verder uitbouwen van de opleidingswebsite met nuttige informatie voor al deze groepen. Hiervoor is momenteel een werkgroep actief.
  • de organisatie van en medewerking aan activiteiten rond informatica (programmeren en probleemoplossend denken) voor leraars en leerlingen secundair en lager onderwijs (zoals CoderDojo, STEM-activiteiten, nascholing voor leraars, Vlaamse Programmeerwedstrijd, Bebras, etc.).
 2. Relatief kleine instroom in eerste bachelorjaar: De instroom in de opleiding informatica groeit bij ons beperkt, niettegenstaande een nog steeds zeer grote vraag naar afgestudeerde informatici. Actiepunten hiervoor zijn:
  • nagaan of dit fenomeen zich ook bij de andere informatica-opleidingen in Vlaanderen voordoet
  • nagaan hoe we mogelijke toekomstige studenten beter kunnen bereiken.
 3. Groei van de masteropleiding: Momenteel zit de masteropleiding in een fase van groei. Hierdoor moeten een aantal organisatorische aspecten meer gestructureerd worden (bv. rond masterproeven). Hiervoor is momenteel ook een werkgroep actief.

   

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.