Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Je kunt geen krant openslaan en geen nieuwsbericht beluisteren of je wordt geconfronteerd met een of andere vorm van ‘crimineel’ gedrag. Denk hierbij niet alleen aan de traditionele misdaden, maar ook aan allerlei vormen van ‘grensoverschrijdend en sociaal afwijkend’ gedrag. Dat gedrag en de processen die eraan vooraf gaan of die erop volgen, vormen het studieobject van de opleiding Criminologie.

Vanaf de jaren zestig van vorige eeuw kreeg de criminologie een nieuwe impuls, vooral onder invloed van sociologische inzichten op het fenomeen criminaliteit en de maatschappelijke reactie erop. De criminoloog bestudeerde niet langer uitsluitend de traditionele misdadigheid en de misdadiger, maar breidde zijn studiedomein uit tot allerhande vormen van sociaal afwijkend gedrag. Ook de georganiseerde misdaad en allerlei minder direct zichtbare vormen van criminaliteit zoals economische, fiscale en milieumisdrijven, worden door de criminoloog onderzocht. Ook richt de criminologie haar schijnwerpers niet meer uitsluitend op de daders van strafbare handelingen, maar ook op de maatschappelijke reacties, de sociale oorsprong van strafwetten, de werking van politie, parket,magistratuur en administratie, het lot van de slachtoffers van misdrijven, de rol van de sociale media in de beeldvorming over criminaliteit … Om die fenomenen ten volle te begrijpen heb je nood aan een brede waaier van disciplines. Criminologie is de multidisciplinaire opleiding bij uitstek waar sociologie, psychologie, antropologie, strafrecht, economie, geschiedenis… samenkomen en bestudeerd worden in functie van het begrijpen van crimineel gedrag.

Voor wie?

Als criminoloog ben je geboeid door het menselijke gedrag in conflictsituaties, niet alleen van een individu, maar ook van een groep of van de volledige samenleving. Je wilt begrijpen hoe dit gedrag tot stand komt, welke factoren dit gedrag beïnvloeden en binnen welk juridisch kader dit gedrag kan geplaatst worden. De opleiding Criminologie kan enkel aan de universiteit gevolgd worden en leidt de studenten op tot wetenschappers. In dit opzicht onderscheidt de opleiding zich van de meer praktijkgerichte opleidingen aan de hogescholen. Je hebt geen specifieke voorkennis nodig maar wel een actieve en kritische studiehouding die noodzakelijk is voor het wetenschappelijke onderzoek die je als criminoloog verricht.

Opbouw

  • Bachelor

De bachelorjaren omvatten een aantal algemene basisvakken, methodologische vakken en specifieke criminologische opleidingsonderdelen. Daarnaast worden specifieke vakken onderwezen met aandachtspunten binnen het crimineel beleid. Verder zijn er vakken die zich richten op organisaties en instellingen. Een laatste pakket bestaat uit rechtsvakken.

Vanaf het tweede bachelorjaar kun je jouw curriculum aanvullen met een aantal keuzevakken. Je kunt hierbij kiezen uit vakken die ingaan op talenkennis en vakjargon, maatschappijgerichte vakken, sociologische vakken, filosofische vakken, informatica en de statistische gegevensverwerking of vakken die aan een hogeschool worden gedoceerd. Het keuzepakket kan je oriënteren op een verdere studie in bv. sociologie of op een criminologisch georiënteerd Europees Socrates-studieprogramma. In het derde bachelorjaar is een stage voorzien van 300 uur

  • Master

Tijdens de master komen er een aantal beleidsvakken aan bod. Je krijgt de nodige ondersteunende vakken voor het schrijven van de masterproef. In de master kun je drie keuzevakken volgen die een doorgedreven specialisatie toelaten of je kunt kiezen voor een aantal vakken uit het theoretische gedeelte van de lerarenopleiding.

Waarheen?

Criminologen komen traditioneel terecht bij politiediensten, strafinrichtingen, parket, hulpverlening enz. De overheid heeft heel wat tewerkstellingsmogelijkheden voor criminologen gecreëerd. Zo zijn er bijvoorbeeld jobs als preventieambtenaar, bij slachtofferhulp en justitiehuizen en bij alternatieve sancties. Andere nieuwe perspectieven situeren zich in de groeiende sector van private beveiliging, bewaking en opsporing en bij de bijzondere inspectiediensten belast met de opsporing van inbreuken op economische, fiscale, sociale en milieuwetgeving.