Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Je kunt geen krant openslaan en geen nieuwsbericht beluisteren of je wordt geconfronteerd met een of andere vorm van ‘crimineel’ gedrag. Denk hierbij niet alleen aan de traditionele misdaden, maar ook aan allerlei vormen van ‘grensoverschrijdend en sociaal afwijkend’ gedrag. Dat gedrag en de processen die eraan vooraf gaan of die erop volgen, vormen het studieobject van de opleiding criminologische wetenschappen. Vanaf de jaren zestig van vorige eeuw kreeg de criminologische wetenschap een nieuwe impuls, vooral onder invloed van sociologische inzichten op het fenomeen criminaliteit en de maatschappelijke reactie erop. De criminoloog bestudeerde niet langer uitsluitend de traditionele misdadigheid en de misdadiger, maar breidde zijn studiedomein uit tot allerhande vormen van sociaal afwijkend gedrag. Ook de georganiseerde misdaad en allerlei minder direct zichtbare vormen van criminaliteit zoals economische, fiscale en milieumisdrijven, worden onderzocht. Ook richt de criminologie haar schijnwerpers niet meer uitsluitend op de daders van strafbare handelingen, maar ook op de maatschappelijke reacties, de sociale oorsprong van strafwetten, de werking van politie, parket, magistratuur en administratie, het lot van de slachtoffers van misdrijven, de rol van de sociale media in de beeldvorming over criminaliteit … Om die fenomenen ten volle te begrijpen heb je nood aan een brede waaier van disciplines. Criminologische wetenschappen is de multidisciplinaire opleiding bij uitstek waar sociologie, psychologie, antropologie, strafrecht, economie, geschiedenis … samenkomen en bestudeerd worden in functie van het begrijpen van crimineel gedrag.

Voor wie?

De opleiding criminologische wetenschappen is geenszins een politieopleiding of een praktijkgerichte opleiding die je klaarstoomt tot ‘Crime Scene Investigator’. Een fascinatie voor misdaad en misdadigers is niet voldoende: je moet intrinsiek geïnteresseerd zijn in theoretische, conceptuele en wetenschappelijke benaderingen vanuit verschillende disciplines zoals de sociologie, het strafrecht, de historische kritiek, de psychologie en de geschiedenis. En je interesse reikt best verder dan het afwijkend gedrag zelf: ben je ook geïnteresseerd in de rol van preventie en welzijnswerk, in de strafrechtshandhaving, in de verklaring van afwijkend gedrag, in het begrijpen van de processen die menselijke gedragingen strafbaar maken of net niet langer strafbaar worden gemaakt?
De wetenschappelijke en methodologische scholing tot criminoloog neemt een cruciale plaats in. In functie van het kwantitatief onderzoek is kennis van statistiek onmisbaar: je hebt zeker een voldoende goede kennis wiskunde nodig! Grote hoeveelheden leerstof verwerken en (wetenschappelijke en moeilijke) teksten in het Engels en het Frans mogen je niet afschrikken. Je wetenschappelijke bevindingen presenteer je schriftelijk en mondeling op een heldere en correcte manier. Ten slotte heb je best een oprechte interesse in de actualiteit en in de nationale en internationale context waarin criminaliteitsfenomenen zich afspelen.

Opbouw

  • Bachelor

De bachelorjaren omvatten een aantal algemene basisvakken, methodologische en specifieke criminologische opleidingsonderdelen. Daarnaast worden specifieke vakken onderwezen met aandachtspunten binnen het crimineel beleid. In het vak Project (Actuele) Criminologie werk je in kleine groepjes zelfstandig een beleids- of wetenschappelijk vraagstuk uit rond een criminologisch thema. Tijdens de projectweek presenteer je het eindresultaat aan medestudenten, studiekiezers en mensen uit het werkveld.

Vanaf het tweede bachelorjaar worden een aantal vakken in het Engels gedoceerd, wat bijdraagt tot de verdere internationalisering van de opleiding. Daarnaast neem je vanaf het tweede jaar een aantal keuzevakken op. Je kunt enerzijds kiezen uit opleidingsspecifieke vakken: methodologische of juridische vakken, talenkennis en vakjargon ... Anderzijds kan je er ook voor kiezen vakken op te nemen uit een andere bacheloropleiding aan de UGent, zoals economie, politieke wetenschappen, geschiedenis, communicatiewetenschappen, psychologie, pedagogische wetenschappen (waaronder vakken voorbereidend op de educatieve masteropleiding).

  • Master

In de master is een stage voorzien van 300 uur. De stage is het moment om jouw kennis, vaardigheden en professionele attitude te demonstreren. Naast het vak stage komen een aantal beleidsvakken aan bod en kun je vier keuzevakken volgen, waaronder twee special issues die in het Engels gedoceerd worden. De twee andere keuzevakken kies je uit een opleidingsspecifieke lijst aan vakken of uit een andere masteropleiding van de Universiteit Gent. Je legt ook een masterproef af, een zelfstandig wetenschappelijk werkstuk, waarin je jouw verworven kennis, vaardigheden en attitudes aantoont. 

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (90 sp).

 

 

Waarheen?

Criminologen komen traditioneel terecht bij politiediensten, strafinrichtingen, parket, hulpverlening enz. De overheid heeft heel wat tewerkstellingsmogelijkheden voor criminologen gecreëerd. Zo zijn er bijvoorbeeld jobs als preventieambtenaar, bij slachtofferhulp en justitiehuizen en bij alternatieve sancties. Andere nieuwe perspectieven situeren zich in de groeiende sector van private beveiliging, bewaking en opsporing en bij de bijzondere inspectiediensten belast met de opsporing van inbreuken op economische, fiscale, sociale en milieuwetgeving. Op de website van de faculteit Recht en Criminologie vind je getuigenissen en een animatiefilm over de tewerkstelling van criminologen.