Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Je kunt geen krant openslaan en geen nieuwsbericht beluisteren of je wordt geconfronteerd met een of andere vorm van ‘crimineel’ gedrag. Denk hierbij niet alleen aan de traditionele misdaden, maar ook aan allerlei vormen van ‘grensoverschrijdend en sociaal afwijkend’ gedrag. Dat gedrag en de processen die eraan vooraf gaan of die erop volgen, vormen het studieobject van de opleiding criminologische wetenschappen. Vanaf de jaren zestig van vorige eeuw kreeg de criminologische wetenschap een nieuwe impuls, vooral onder invloed van sociologische inzichten op het fenomeen criminaliteit en de maatschappelijke reactie erop. De criminoloog bestudeerde niet langer uitsluitend de traditionele misdadigheid en de misdadiger, maar breidde zijn studiedomein uit tot allerhande vormen van sociaal afwijkend gedrag. Ook de georganiseerde misdaad en allerlei minder direct zichtbare vormen van criminaliteit zoals economische, fiscale en milieumisdrijven, worden onderzocht. Ook richt de criminologie haar schijnwerpers niet meer uitsluitend op de daders van strafbare handelingen, maar ook op de maatschappelijke reacties, de sociale oorsprong van strafwetten, de werking van politie, parket, magistratuur en administratie, het lot van de slachtoffers van misdrijven, de rol van de sociale media in de beeldvorming over criminaliteit … Om die fenomenen ten volle te begrijpen heb je nood aan een brede waaier van disciplines. Criminologische wetenschappen is de multidisciplinaire opleiding bij uitstek waar sociologie, psychologie, antropologie, strafrecht, economie, geschiedenis… samenkomen en bestudeerd worden in functie van het begrijpen van crimineel gedrag.

Voor wie?

Als criminoloog ben je geboeid door het menselijke gedrag in conflictsituaties, niet alleen van een individu, maar ook van een groep of van de volledige samenleving. Je wilt begrijpen hoe grensoverschrijdend gedrag tot stand komt, welke factoren dit gedrag beïnvloeden en binnen welk juridisch kader het geplaatst kan worden. De opleiding criminologische wetenschappen kan enkel aan de universiteit gevolgd worden en leidt je op tot wetenschapper. In dat opzicht onderscheidt de opleiding zich van de meer praktijkgerichte opleidingen aan de hogescholen. Je hebt geen specifieke voorkennis nodig maar wel een actieve en kritische studiehouding die noodzakelijk is voor het wetenschappelijke onderzoek die je als criminoloog verricht.

Opbouw

  • Bachelor

De bachelorjaren omvatten een aantal algemene basisvakken, methodologische vakken en specifieke criminologische opleidingsonderdelen. Daarnaast worden specifieke vakken onderwezen met aandachtspunten binnen het crimineel beleid. In het vak Project (Actuele) Criminologie werk je in kleine groepjes zelfstandig een beleids- of wetenschappelijk vraagstuk uit rond een criminologisch thema. Tijdens de projectweek presenteer je het eindresultaat aan medestudenten, studiekiezers en mensen uit het werkveld.

Vanaf het tweede bachelorjaar worden een aantal vakken in het Engels gedoceerd, wat bijdraagt tot de verdere internationalisering van de opleiding. Daarnaast neem je vanaf het tweede jaar een aantal keuzevakken op. Je kunt hierbij kiezen uit vakken die ingaan op talenkennis en vakjargon, maatschappijgerichte vakken, sociologische vakken, filosofische vakken, informatica en de statistische gegevensverwerking of juridische vakken. Als je kiest voor het traject onderwijs krijg je inzichten vanuit de pedagogie en de didactiek die voor de professionele criminoloog (bv. in kader van vormingswerk) evenzeer van pas kunnen komen. Het keuzepakket kan je oriënteren op criminologisch georiënteerd Europees Socrates-studieprogramma. 

  • Master

In de master is een stage voorzien van 300 uur. De stage is het moment om jouw kennis, vaardigheden en professionele attitude te demonstreren.
Daarnaast komen in het masterjaar een aantal beleidsvakken aan bod en kun je vier keuzevakken volgen. Deze laten een doorgedreven specialisatie toe. Ook hier kun je kiezen uit een waaier van methodologische, juridische, maatschappijgerichte, sociologische of filosofische vakken. 
Je legt ook een masterproef af, een zelfstandig wetenschappelijk werkstuk, waarin je jouw verworven kennis, vaardigheden en attitudes aantoont. 

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (90 sp).

 

 

Waarheen?

Criminologen komen traditioneel terecht bij politiediensten, strafinrichtingen, parket, hulpverlening enz. De overheid heeft heel wat tewerkstellingsmogelijkheden voor criminologen gecreëerd. Zo zijn er bijvoorbeeld jobs als preventieambtenaar, bij slachtofferhulp en justitiehuizen en bij alternatieve sancties. Andere nieuwe perspectieven situeren zich in de groeiende sector van private beveiliging, bewaking en opsporing en bij de bijzondere inspectiediensten belast met de opsporing van inbreuken op economische, fiscale, sociale en milieuwetgeving. Op de website van de faculteit Recht en Criminologie vind je getuigenissen en een animatiefilm over de tewerkstelling van criminologen.