Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Criminologische wetenschappen is een multidisciplinaire opleiding waar sociologie, psychologie, antropologie, strafrecht, economie, geschiedenis … samenkomen en bestudeerd worden in functie van begrijpen van crimineel gedrag. Alle facetten die op een of andere manier bij misdadig of sociaal afwijkend gedrag aan bod komen, zijn onderwerp van studie.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Recht en Criminologie
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Je kunt geen krant openslaan en geen nieuwsbericht beluisteren of je wordt geconfronteerd met een of andere vorm van ‘crimineel’ gedrag. Dat gedrag en de processen die eraan vooraf gaan of die erop volgen, vormen het studieobject van de opleiding criminologische wetenschappen. Vanaf de jaren zestig van vorige eeuw kreeg de criminologische wetenschap een nieuwe impuls, vooral onder invloed van sociologische inzichten op het fenomeen criminaliteit en de maatschappelijke reactie erop. De criminoloog bestudeerde niet langer uitsluitend de traditionele misdadigheid en de misdadiger, maar breidde zijn studiedomein uit tot allerhande vormen van grensoverschrijdend en sociaal afwijkend gedrag. Ook de georganiseerde misdaad en allerlei minder direct zichtbare vormen van criminaliteit zoals economische, fiscale en milieumisdrijven, worden onderzocht. De criminologie richt haar schijnwerpers niet meer uitsluitend op de daders van strafbare handelingen, maar ook op de maatschappelijke reacties, de sociale oorsprong van strafwetten, de werking van politie, parket, magistratuur en administratie, het lot van de slachtoffers van misdrijven, de rol van de sociale media in de beeldvorming over criminaliteit …

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De opleiding criminologische wetenschappen is geenszins een politie­opleiding of een praktijkgerichte opleiding die je klaarstoomt tot ‘Crime Scene Investigator’. Specifieke voorkennis is niet vereist, het is wel essentieel dat je geboeid bent door het menselijke gedrag in conflictsituaties, door criminologische fenomenen en door allerlei vormen van afwijkend gedrag bij zowel individuen als groepen. Dat onderzoeksveld wil je benaderen met een brede interesse voor inzichten uit allerlei kennisdomeinen (psychologie, sociologie, strafrecht, historische kritiek, geschiedenis). Je volgt graag de dagelijkse actualiteit en de nationale en internationale context waarin criminaliteitsfenomenen zich afspelen. Je wilt de processen begrijpen die menselijke gedragingen strafbaar maken of die net niet langer strafbaar worden gemaakt. Wat zijn de reacties op criminaliteit en afwijkend gedrag en welke rol speelt sociale controle? Je wilt zoeken naar oorzaken en verklaringen van afwijkend gedrag, van criminaliteit, van onveiligheidsgevoelens, van overlast. Je bent geïnteresseerd in de rol van preventie en welzijnswerk en in de handhaving van het strafrecht. Die fenomenen wil je theoretisch en conceptueel benaderen: wetenschappelijk onderzoek en internationale wetenschappelijke literatuur (Engelstalige en Franstalige) geven jou de nodige inzichten. In de methodologische en statistische vakken leer je data verzamelen en verwerken. Voor het kwantitatief onderzoek is een goede basiskennis wiskunde vereist.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

De bachelorjaren omvatten een aantal algemene basisvakken, methodologische, criminologische en juridische opleidingsonderdelen. Daarnaast krijg je specifieke vakken met aandachts­punten binnen het crimineel beleid. In het vak Project actuele criminologie staat probleemoplossend denken en ondernemend handelen centraal. Je werkt, individueel en in groep, een duurzaam ondernemingsmodel uit rond een criminologisch praktijkprobleem. Een tweede module is gewijd aan de voorbereiding van de stage, een vak uit de master. Vanaf het tweede bachelorjaar worden een aantal vakken in het Engels gedoceerd. Dat draagt bij tot de verdere internationalisering van de opleiding. Daarnaast neem je vanaf het tweede jaar een aantal keuzevakken op. Je kunt enerzijds kiezen uit opleidingsspecifieke vakken: methodologische of juridische vakken, talenkennis en vakjargon … Anderzijds kan je er ook voor kiezen vakken op te nemen uit een andere bacheloropleiding van de UGent, zoals economie, politieke wetenschappen, geschiedenis, communicatiewetenschappen, psychologie, pedagogische wetenschappen (waaronder vakken voorbereidend op de educatieve masteropleiding). 

  • Master

In de master is een stage voorzien van 300 uur. De stage is het moment om jouw kennis, vaardigheden en professionele attitude te demonstreren. Daarnaast komt een aantal beleidsvakken aan bod en kun je vier keuzevakken volgen waaronder twee special issues die in het Engels gedoceerd worden. De twee andere keuzevakken kies je uit een opleidingsspecifieke lijst of uit een andere masteropleiding van de Universiteit Gent. De masterproef vormt het sluitstuk van de opleiding.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Criminologen komen terecht in heel diverse sectoren en interessante beroepen. Werkgevers zijn hoofzakelijk overheidsdiensten en non-profitorganisaties. Naast de domeinen waarin de criminoloog traditioneel terechtkomt (politiediensten, strafinrichtingen en hulpverlening) ontwikkelden zich de voorbije decennia nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden. Bij de overheid zijn er bijvoorbeeld jobs als preventieambtenaar, bij slachtofferhulp en justitiehuizen en bij alternatieve sancties. Daarnaast nemen ook de opportuniteiten in de profitsector toe; in de bewakings- en private veiligheidssector bijvoorbeeld is er een groeiende vraag naar criminologen voor diverse managementposities. In de financiële sector komen criminologen terecht bij compliance.
Op de website van de faculteit Recht en Criminologie vind je getuigenissen over de tewerkstelling van criminologen.