Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Kenniscreatie: de opleiding criminologie hecht veel belang aan een stapsgewijze opbouw van kennis. Een afgestudeerde van de masteropleiding is een flexibel inzetbare criminoloog die zich toch voldoende heeft kunnen specialiseren. Onze studenten worden voortdurend aangezet tot kritische zelfreflectie.
 2. Multidisciplinair theoretische aanbod: de criminoloog is een sociale wetenschapper die “normoverschrijdend gedrag” (criminaliteit) leert te doorgronden met behulp van theoretische inzichten uit verschillende disciplines. Studenten verwerven een kritische kijk op de oorzaken, preventie en beleidsmatige aanpak van criminaliteit.
 3. Stapsgewijze methodologische verdieping: vanaf het eerste jaar leert de toekomstige criminoloog gebruik te maken van de diverse wetenschappelijke methoden die de criminologie rijk is. In de hogere jaren is er ruimte voor grondige verdieping in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 4. Een sterke inbedding in het werkveld: de stage in het derde bachelorjaar is een van de belangrijkste troeven van onze opleiding. Gedurende drie maanden worden de studenten in diverse sectoren ondergedompeld in de praktijk en leren ze zelfstandig en in team te functioneren.
 5. Engelstalige opleidingsonderdelen en internationaal hoogstaande studies: op die manier komen de studenten via diverse vakken in aanraking met het vakjargon van de criminologie en met internationaal kwaliteitsvol onderzoek. Met het oog op de bachelor- en masterproef leren ze geleidelijk aan wetenschappelijke literatuur zelfstandig te verwerken.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Gemotiveerd en enthousiast lesgeversteam: de opleiding wordt gedragen door een groep van lesgevers die veel belang hecht aan goed contact met studenten.
 2. Aandacht voor kwaliteitsvol onderwijs: als opleiding waken we over de kwaliteit van ons onderwijs. We rekenen daarvoor niet alleen op onze eigen inspanningen, maar nemen ook de mening van onze studenten in acht.
 3. Studiebegeleiding: wij hechten veel belang aan een goede ondersteuning van onze studenten. Er is studiebegeleiding op maat dankzij de doorgedreven inspanningen van de studietrajectbegeleider en het monitoraat.
 4. Ruimte voor praktijkervaring: met onze recente programmahervorming willen we een antwoord bieden op enkele moeilijkheden uit het verleden. We hebben o.a. een integratieseminarie ingevoerd en meer ruimte vrijgemaakt om onze studenten praktijkervaring te laten opdoen.
 5. Leren werken in teamverband: in meerdere vakken en in het integratieseminarie worden studenten getraind om goede teamspelers te zijn en gezamenlijk verantwoordelijkheid op te nemen om een taak (een criminologisch relevant probleem) tot een goed einde te brengen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Stimuleren van inspraak: we vinden het belangrijk dat onze studenten zich actief betrokken voelen bij de werking van onze opleiding. Daarom willen we onze studenten aanmoedigen om gebruik te maken van hun recht op inspraak, bijv. bij het nemen van beslissingen over een programmahervorming, of door deel te nemen aan bevragingen.
 2. Stimuleren van internationalisering: de opleiding onderzoekt hoe internationalisering kan worden verbeterd. Omdat een studieverblijf in het buitenland niet voor iedereen evident is, wil de opleiding meer inzetten op initiatieven van Internationalisation@Home.
 3. Strakkere opvolging van het masterproefproces: de opleiding stelt het uitvoeren van empirisch onderzoek door studenten sterk op prijs en moedigt het ook aan. We stellen echter vast dat studenten vaak hun masterproef uitstellen naar tweede zit. Dit is een werkpunt waar we samen met de studenten mee aan de slag gaan.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.