Bachelor of Science in de economische wetenschappen

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Multiperspectivisme: we leiden onze studenten op tot kritische economisten die de economische evoluties op de voet volgen. We brengen onze studenten de nodige vaardigheden bij om creatief en probleemoplossend te werken.
 2. Talentontwikkeling: als student krijg je de een zekere keuzevrijheid in het samenstellen van je studieprogramma om een economist met een brede visie te worden.
 3. Kenniscreatie: de opleiding hecht veel belang aan een stapsgewijze opbouw van kennis. Onze studenten worden daarbij voortdurend aangezet tot kritische zelfreflectie Een afgestudeerde van onze opleiding is een master met een gedegen analytische en kwantitatieve specialisatie.
 4. Programma: in het programma is wordt veel aandacht besteed aan de kerndomeinen van de economie, hebben de afstudeerrichtingen een duidelijke finaliteit en is er ruimte voor internationale uitwisseling.
 5. Integratie theorie en praktijk: in het opleidingsprogramma wordt veel aandacht besteed aan groepsopdrachten waarin economische problemen worden geanalyseerd. Daarbij scherpen wij de kritische zin en het probleemoplossend denken van onze studenten aan en houden we de pols aan nieuwe economische ontwikkelingen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Voorbereiding: om goed voorbereid het eerste academiejaar in te zetten kunnen studenten deelnemen aan onze zomercursussen en de inleidingsweek.
 2. Gemotiveerd lesgeversteam: de opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende economische disciplines. Onze lesgevers combineren hun onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van de lessen die ze geven.
 3. Ruimte voor praktijkervaring: onze permanente nadruk op oefeningen, cases en groepswerken zorgt ervoor dat we de theoretische kennis over economische vraagstukken vertalen naar concrete cases, zowel Belgisch als internationaal. Via de werkstukken en de masterproef willen we de studenten permanent betrekken bij het wetenschappelijk onderzoek in de economie.
 4. Toetsing: onze studenten waarderen dat ze goed geïnformeerd zijn over de vorm en de inhoud van de evaluaties zodat ze tijdens het studeren duidelijk weten waaraan ze zich kunnen verwachten.
 5. Aanspreekbaarheid: als kleine opleiding zetten wij in op een onmiddellijk en intensief persoonlijk contact tussen onze docenten en onze studenten.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Internationalisering: we willen onze studenten nog meer stimuleren om een buitenlandse studie-ervaring op te doen, onder meer door het organiseren van double degrees in de masteropleiding.
 2. Strakkere opvolging van het masterproefproces: de opleiding stelt het uitvoeren van empirisch onderzoek door studenten sterk op prijs en moedigt het ook aan. We willen daarom nog meer inzetten op kwantitatieve empirische vaardigheden van de studenten.
 3. Feedback: de studenten geven terecht aan dat ze te weinig feedback krijgen op hun werkstukken. Er worden daarom meer afspraken gemaakt tussen de lesgevers over de timing van de opdrachten, wat ervan wordt verwacht en hoe de studenten er feedback over zullen krijgen.