Bachelor of Science in de farmaceutische wetenschappen

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Brede en gevarieerde opleiding. In de opleiding staan zowel het geneesmiddel als de patiënt centraal. Het is bij uitstek een multidisciplinaire opleiding waarin kennis over Biologie, Scheikunde, Biomedische wetenschappen en Geneeskunde geïntegreerd verweven zit. De studenten verwerven farmaceutische en medische basiskennis.
 2. Kennis toepassen. Kennis, principes en methoden uit de (Bio)chemie, Biologie en Natuurkunde worden toegepast om inzicht te krijgen in de meest veelzijdige facetten van therapeutisch waardevolle stoffen.
 3. Theoretische basis en labowerk. De opleiding biedt een uitstekende theoretische basiskennis. Gecombineerd met veel laboratorium-opdrachten worden de studenten, zowel fundamenteel als praktisch, sterk wetenschappelijk gevormd. Het is een opleiding met veel oefeningen en voorbereidingen waarbij ook handigheid en doorzettingsvermogen belangrijk zijn.
 4. Maatschappelijke relevantie. Gezien het enorm maatschappelijk belang heeft de opleiding aandacht voor de opportuniteiten en gevaren van geneesmiddelen voor patiënten wereldwijd.
 5. Toekomstperspectief. De Bachelor of Science in de farmaceutische wetenschappen is een doorstroomgraad: vrijwel alle studenten studeren verder en volgen de ‘Master of Science in de farmaceutische zorg’ of de ‘Master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling’.
 6. De combinatie van specifieke farmaceutische kennis en brede academische vaardigheden bereidt de studenten op een uitstekende manier voor op de arbeidsmarkt.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Studiebegeleiding. De opleiding hecht veel belang aan goede communicatie met en ondersteuning van (toekomstige) studenten. Een greep uit de informatie-initiatieven: zomercursus chemie, facultaire infodagen, leerpaden, monitoraatsessies voor chemie en fysica in groep en op maat. Studenten kunnen tevens terecht bij de studietrajectbegeleider en bij de individuele docenten.
 2. Progressieve kennisopbouw. In de bacheloropleiding verwerven studenten basiswetenschappelijke en farmaceutische kennis; de vakken volgen elkaar op in een zeer logische volgorde.
 3. Onderwijs gesteund op uitstekend onderzoek. Het onderzoek van de lesgevers uit deze opleiding wordt internationaal sterk gewaardeerd. Met de opleiding kiezen studenten dus voor een opleiding die voluit ondersteund wordt door hoog aangeschreven geneesmiddelenonderzoek dat loopt in de diverse laboratoria van de faculteit. De opleiding houdt sterk rekening met de rol van de apotheker in de toekomst. De lesgevers houden de vinger aan de pols m.b.t. maatschappelijke en wettelijke tendensen en stemmen het programma en de lessen hierop af.
 4. Enthousiast en gemotiveerd docentenkorps. De opleiding beschikt over een vast team van gemotiveerde lesgevers, assistenten en begeleiders die een grote expertise hebben en tevens zeer toegankelijk zijn voor de studenten.
 5. Service-onderwijs en multiperspectivisme. Naast het vaste lesgeverskorps doet de opleiding een beroep op heel wat professoren uit andere faculteiten om de studenten optimaal op te leiden. Een aantal vakken en labo-opdrachten wordt verzorgd door experten uit de faculteiten Wetenschappen en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Assisterend onderwijspersoneel. De opleiding werkt aan een betere communicatie met het assisterend onderwijspersoneel.
 2. Werkveldervaring. De opleiding onderzoekt hoe werkveldervaring in de bacheloropleiding sterker aan bod kan komen. Omdat kennismaking met het werkveld niet enkel op een vrijwillig initiatief van één of meerdere lesgevers zou berusten, wil de opleiding dit aspect een vaste plaats geven in het programma.
 3. Studielast. De opleiding zal verder inzetten op een duidelijke communicatie over welke wetenschappelijke basiskennis zij verwacht van instromende studenten. De werklast om te slagen voor de opleiding wordt door de studenten als ‘zwaar’ beschouwd. De opleidingscommissie zal de studielast blijven monitoren en, indien nodig, aanpassingen doorvoeren aan het programma.

   

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.