Bachelor of Science in de geografie en de geomatica

Geografie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de diverse verschijnselen op het aardoppervlak en hun onderlinge ruimtelijke samenhang, en die probeert de ruimtelijke variatie van onze leefwereld te begrijpen. Het aardoppervlak wordt beschouwd als een fysisch gegeven, maar ook als de woonplaats, levenswijze en -ruimte van de mens. De relatie tussen de natuurlijke omgeving en de invloed van de mens op die omgeving uit zich op verschillende manieren, zoals historische ontginningen van landbouw, industrialisatie, verstedelijking, verkeer en infrastructuur, intensieve landbouw, ontbossingen, erosie …

Geomatica omvat de wetenschap en technieken om geografisch gelokaliseerde gegevens te verzamelen, te beheren, te analyseren en te visualiseren. Geomatici gaan om met ruimtelijke informatie en stellen zich de vraag hoe je het terrein kunt opmeten, welke datamodellen je gebruikt om de informatie te beheren, hoe je informatie analyseert en hoe je die nadien op duidelijke manier communiceert en visualiseert.

Voor wie?

Wil je Geografie en geomatica studeren dan ben je sterk geïnteresseerd in de wereld rondom je, de omgeving waarin we leven en werken. Geografie studeren aan de universiteit verschilt sterk van de aardrijkskunde die je hebt leren kennen op school waar de leerstof vrij versnipperd is. Het wordt pas echt boeiend wanneer je de verschillende aspecten na elkaar kan bestuderen en stap voor stap de onderlinge ruimtelijke verbanden doorgrondt. Geografie is een fundamentele wetenschap waarbij je je niet beperkt tot de feiten, maar ook de achterliggende waaroms bestudeert. Hiervoor moet je vaak terugvallen op de kennis van de basiswetenschappen, en een degelijke basis van wiskunde en wetenschappen is dus zeker op zijn plaats. Tijdens de studie van Geografie zul je ook vaak geconfronteerd worden met kaarten, grafieken, diagrammen, infraroodfoto’s … Waarnemingsvermogen, dieptezicht en tweeen driedimensionaal voorstellingsvermogen zijn vaardigheden die bijgevolg welkom zijn bij de start van de studie, maar die sowieso aangescherpt en onderhouden worden tijdens de studies.

Opbouw

Bachelor

De Bachelor in de geografie en de geomatica start in het eerste jaar met een combinatie van algemene wetenschapsvakken en een aantal inleidende geografische en geomatica-opleidingsonderdelen. Je maakt kennis met zowel fysische als menselijke en economische geografie en wordt begeleid in de intrigerende wereld van geografische informatiesystemen, raakt gefascineerd door de topografie en je wordt de knepen van de cartografische voorstelling bijgebracht.

In het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding verschuift de klemtoon van de algemene wetenschapsvakken meer naar opleidingsspecifieke vakken van zowel geografie als geomatica. Er wordt ook tijd vrijgemaakt voor actuele thema’s in geografie en geomatica zodat je nog een beter inzicht krijgt in de toepassingsmogelijkheden en werkgelegenheid van de geograaf en geomaticus. Je opteert voor een geografische discipline waarin je een bachelorproef voorbereidt en uitwerkt. Er is ruimte voor 10 studiepunten aan keuzevakken.

De verschillende aspecten van de opleiding worden op een geïntegreerde wijze bestudeerd en de studenten bouwen door veldwaarneming, laboratoriumwerk en via oefeningen en projecten in de computerklas een grondige ervaring op in de methodologie van het verzamelen, analyseren, interpreteren en voorstellen van gegevens over de omgevingsruimte. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de geomatica (topografie, cartografie, geografische informatiesystemen, geografische informatiewetenschap, teledetectie, fotogrammetrie en geodesie). Daarnaast worden gedurende de hele bacheloropleiding in het kader van verschillende opleidingsonderdelen excursies en veldwerk georganiseerd

 

     

     

Master

De opleiding Master in de geografie en de geomatica sluit rechtstreeks aan op de Bachelor in de geografie en de geomatica. In de masteropleiding kies je een specialisatie of inhoudelijke wetenschappelijke verdieping die aansluit bij één van de vijf onderzoeksdomeinen van de vakgroep Geografie:

− sociale en economische geografie;
− landschapskunde;
− fysische geografie;
− cartografie en GIS;
− 3 D-data-acquisitie.

In de masteropleiding worden ook verbredende trajecten aangeboden die voorbereiden op een loopbaan in het onderzoek, het bedrijfsleven of het onderwijs.

Waarheen?

Door de eigen domeinspecifieke opleiding van de geograaf of geomaticus kunnen ze snel aan het werk in een zeer breed veld van sectoren. Door de raakvlakken in de opleidingen zijn er ook gemeenschappelijke werkdomeinen. Afhankelijk van de specialisatie die je kiest in de Master in de geografie en de geomatica, zal je als geograaf of geomaticus aan de slag gaan. De jobmogelijkheden zijn gelijklopend maar kunnen een meer geografische of een meer technische geo-IT component bevatten. Afgestudeerde geografen en geomatici zijn door hun sterke kennis van de technologische aspecten van geografie, veelgevraagd op de arbeidsmarkt.