Bachelor of Science in de geologie

Geologie vind je niet terug in het lessenpakket van het secundair onderwijs. Wel komen bepaalde geologische onderwerpen aan bod in de lessen aardrijkskunde. Toch komt de term ‘geologie’ ons niet onbekend voor. We worden immers regelmatig met geologie geconfronteerd. Hoe is het leven op aarde tot stand gekomen? Waar komen de bergen vandaan? Hoe zijn olie, gas en verertsingen ontstaan? Om op die vraag een antwoord te krijgen, kom je terecht bij de studie van de Geologie.

Geologie wordt vaak verward met geografie. Geografen of aardrijkskundigen bestuderen het oppervlak van de Aarde en besteden weinig aandacht aan de structuur op grotere diepte.
Geologen daarentegen doen dat wel, omdat in de buitenste honderd kilometer van de Aarde allerlei processen plaatsvinden, die aan de oppervlakte bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen of aardbevingen kunnen veroorzaken. Geologen duiken zelfs nog dieper de Aarde in en proberen door te dringen tot de kern van de planeet. Ze bestuderen daarbij processen die zich miljoenen of miljarden jaren geleden in en op de Aarde hebben afgespeeld.
Geologen doen onderzoek met behulp van specifieke technieken maar ook met methodes uit basiswetenschappen zoals natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie. De geologische kennis is niet alleen belangrijk omwille van de wetenschap zelf, maar heeft ook zeer veel praktische invalshoeken: het opsporen van delfstoffen (olie, water, ertsen), het begrijpen en voorspellen van natuurrampen (aardbevingen, vulkaanuitbarstingen), de bescherming en sanering van de bodem, en vele andere.

Voor wie?

Als geologiestudent heb je een ruime interesse voor mens en natuur. Je hebt tijdens je secundair onderwijs een goede wiskundig-wetenschappelijke vorming gehad. Voorkennis van geologie is niet vereist. Je moet wel rekening houden met enkele fysieke vereisten vermits je veel veldwerk verricht. Soms kan kleurenblindheid een handicap zijn bij de studies: het identificeren van mineralen, het gebruik van microscopen, de interpretatie van geologische kaarten … vereisen het werken met kleuren en tinten. Een goed ruimtelijk inzicht is ook wenselijk. Driedimensionaal denken – of zelfs vierdimensionaal als je de tijd meerekent – is namelijk één van de basisgedachten in de geologie. Maar onthou één punt: handicaps zijn er om overwonnen te worden. Belangrijk is om erover te spreken, zo vroeg mogelijk, opdat problemen en mogelijke oplossingen gewikt en gewogen zouden kunnen worden.

Opbouw

  • Bachelor

Het programma van het eerste en het tweede bachelorjaar geeft je een basisvorming, waarin veel ruimte gemaakt wordt voor vakken als wiskunde, fysica, chemie en biologie. Die vakken moeten immers eerst een basis leggen voor de vele toepassingen in de geologie. Naast de basiswetenschappen staan er reeds vanaf het eerste bachelorjaar typisch geologische vakken op het programma om je meteen in contact te brengen met de studie waar je voor gaat.
Vanaf het tweede bachelorjaar wordt het pakket geologische vakken uitgebreid en in het derde bachelorjaar krijg je een vrijheidsruimte die je kunt invullen met een stage in een bedrijf of in een wetenschappelijke instelling. Je kunt ook een ruimere terreinervaring opdoen te land of ter zee.
Het derde jaar biedt eveneens de mogelijkheid tot een studie aan een andere universiteit in Europa, in het kader van de in het kader van de Erasmus-uitwisselingen. Je kunt met je buitenlandervaring echter ook wachten tot in je masteropleiding.

  • Master

In de Nederlandstalige Master in de geologie heb je de keuze uit twee majors: Bekkens en orogenen legt enerzijds de klemtoon op de sedimentaire processen, de dynamica van oceanen en klimaten en de evolutie van de biosfeer, met micropaleontologie in een sleutelrol. Anderzijds komen ook de petrologische en geofysische aspecten aan bod. Voor beide studiegebieden is een veldstage geprogrammeerd. Grondwater en minerale rijkdommen legt de focus op de fundamentele en toegepaste studie van natuurlijke rijkdommen en grondwater en ligt de finaliteit in een duurzaam beheer en bescherming van deze vitale bronnen. Naast de majors worden in de master verbredende trajecten (minors) aangeboden die voorbereiden op een loopbaan in het onderwijs of in het bedrijfsleven.

Er is ook een Engelstalige Master in Geology. Die is voornamelijk onderzoeksgericht. Er is keuze uit vier majors. Naast de twee majors die ook in de Nederlandstalige opleiding worden aangeboden kun je kiezen voor de majors ‘Geodynamics and Georesources’ en ‘Surface Processes and Paleoenvironments’. Je hebt ook ruim de mogelijkheid tot verbreding en verdieping via extra keuzevakken en de masterproef.

Waarheen?

Er is een reële vraag naar geologen, in binnen- en buitenland. De brede wetenschappelijke basisopleiding biedt afgestudeerden heel wat mogelijkheden om niet alleen in het specifieke werkveld van de geologen maar ook daarbuiten gewaardeerd te worden.Een eerste categorie van afgestudeerden komt in de milieusector terecht: de bodem- en waterdecreten eisen steeds meer expertise in dit domein. Ook andere takken van de industrie trekken geologen aan: de petroleumexploratie, de diamantnijverheid, de bouwsector … Dat soort werk gaat veelal gepaard met een langdurig verblijf in het buitenland. Een tweede deel van de afgestudeerde geologen vindt een job in het onderzoek aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen.

+++/---

Nog een derde groep komt terecht in overheidsdiensten en onderwijs. Voor de overheid gaat het om onderzoek voor de watervoorziening, afvalverwerking en vooronderzoek voor belangrijke bouwwerken, opsporen van afval in de bodem … In het onderwijs kan men aardrijkskunde, fysica, scheikunde of natuurlijke bouwmaterialen als vakken geven. Ten slotte nog dit: de ontkoppeling van diploma en beroep is zeker ook voor geologen van belang. De brede wetenschappelijke basisopleiding biedt zeker heel wat mogelijkheden om ook buiten het specifieke werkveld van de geologen gewaardeerd te worden.