Bachelor of Science in de geologie

Geologie mag niet verward worden met geografie. Geografie bestudeert de oppervlakte van de Aarde, geologen gaan op onderzoek naar dieper liggende structuren. In de buitenste honderd kilometer van de Aarde vinden allerlei processen plaats die een effect kunnen hebben aan de aardoppervlakte.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Geologie vind je niet terug in het lessenpakket van het secundair onderwijs. Wel komen bepaalde geologische onderwerpen aan bod in de lessen aardrijkskunde: Hoe is het leven op aarde tot stand gekomen? Waar komen de bergen vandaan? Hoe zijn olie, gas en verertsingen ontstaan?

Om op die vraag een antwoord te krijgen, kom je terecht bij de studie van de geologie.

Geologie wordt vaak verward met geografie. Geografen of aardrijkskundigen bestuderen het oppervlak van de Aarde. Geologen besteden aandacht aan de structuur van de Aarde op grotere diepte, omdat daar allerlei processen plaatsvinden die aan de oppervlakte bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen of aardbevingen kunnen veroorzaken.

Geologen duiken zelfs nog dieper de Aarde in en proberen door te dringen tot de kern van de planeet. Ze bestuderen daarbij processen die zich miljoenen of miljarden jaren geleden hebben afgespeeld. De geologische kennis heeft zeer veel praktische invalshoeken: delfstoffen opsporen (olie, water, ertsen), natuurrampen begrijpen en voorspellen (aardbevingen, vulkaanuitbarstingen), de bodem beschermen en saneren, en vele andere.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Als geologiestudent heb je een ruime interesse voor mens en natuur. Je hebt tijdens je secundair onderwijs een goede wiskundig-wetenschappelijke vorming gehad. Voorkennis van geologie is niet vereist.

Je moet wel rekening houden met enkele fysieke vereisten vermits je veel veldwerk verricht. Soms kan kleurenblindheid een handicap zijn bij de studies: mineralen identificeren, microscopen gebruiken, geologische kaarten interpreteren … vereisen het werken met kleuren en tinten.

Een goed ruimtelijk inzicht is ook wenselijk. Drie- zelfs vierdimensionaal denken (tijd) is namelijk één van de basisgedachten in de geologie. Maar handicaps zijn er om overwonnen te worden. Belangrijk is om er zo vroeg mogelijk over te spreken, zodat oplossingen gezocht kunnen worden.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

Het programma van het eerste en het tweede jaar geeft je een basisvorming, waarin veel ruimte gemaakt wordt voor vakken als wiskunde, fysica, chemie en biologie. Naast de basiswetenschappen staan er al vanaf het eerste jaar typisch geologische vakken op het programma.

Vanaf het tweede jaar wordt het pakket geologische vakken uitgebreid. In het derde jaar kun je kiezen voor het traject geologie dat je kunt invullen met o.a. een bachelorproject (een stage in een bedrijf of een wetenschappelijke instelling). Je kunt ook een ruimere terreinervaring opdoen te land of ter zee. Daarnaast kun je opteren voor het traject onderwijs waarna je rechtstreeks kunt instromen in de aansluitende educatieve masteropleiding. Het derde jaar biedt ook de mogelijkheid tot een studie aan een andere universiteit in Europa. Je kunt met je buitenlandervaring ook wachten tot in je masteropleiding.

Na de bachelor kies je tussen een Nederlandstalige master en een Engelstalige master.

  • Master

In de Nederlandstalige Master in de geologie heb je de keuze uit twee majors. ‘Bekkens en orogenen’ legt enerzijds de klemtoon op de sedimentaire processen, de dynamica van oceanen en klimaten en de evolutie van de biosfeer, met micropaleontologie in een sleutelrol. Anderzijds komen ook de petrologische en geofysische aspecten aan bod. Voor beide studiegebieden is een veldstage geprogrammeerd. ‘Grondwater en minerale rijkdommen’ legt de focus op de fundamentele en toegepaste studie van natuurlijke rijkdommen en grondwater en de finaliteit ligt in een duurzaam beheer en bescherming van die vitale bronnen.

Naast de majors worden in de master de minor Professionalisering aangeboden. Dit verbredend traject bereidt je voor op een loopbaan in het bedrijfsleven (via een stage).

Er is ook een Engelstalige Master in Geology. Die is voornamelijk onderzoeksgericht. Er is keuze uit vier majors. Naast de twee majors die ook in de Nederlandstalige opleiding worden aangeboden kies je uit de majors ‘geodynamics and georesources’ en ‘surface processes and paleoenvironments’. Je hebt ook ruim de mogelijkheid tot verbreding en verdieping via extra keuzevakken en de masterproef.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Arbeidsmarkt

Er is een reële vraag naar geologen, in binnen- en buitenland. De brede wetenschappelijke basisopleiding biedt heel wat mogelijkheden om niet alleen in het specifieke werkveld van de geologen maar ook daarbuiten gewaardeerd te worden.

Een eerste categorie van afgestudeerden komt in de milieusector terecht: de bodem- en waterdecreten eisen steeds meer expertise. Ook andere takken van de industrie trekken geologen aan: de petroleumexploratie, de diamantnijverheid, de bouwsector … Dat soort werk gaat veelal gepaard met een langdurig verblijf in het buitenland.

Een tweede deel van de afgestudeerde geologen vindt een job in het onderzoek aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen.

Een derde groep komt terecht in overheidsdiensten en onderwijs. Voor de overheid gaat het om onderzoek voor de watervoorziening, afvalverwerking en vooronderzoek voor belangrijke bouwwerken, opsporen van afval in de bodem …

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord