Bachelor of Science in de handelswetenschappen

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Doing business: De opleiding verschaft een breed inzicht in de werking van (private) organisaties die je bestudeert als een geïntegreerd geheel van processen en actoren. Als student verken je de diverse functies, taken en processen van een organisatie, en weet je hoe deze op elkaar af te stemmen om de organisatiedoelen te realiseren. Bij het nemen van beslissingen houd je rekening met deze interne relaties en processen, alsook met alle externe spelers die relevant zijn voor de organisatie. In de opleiding maakt de student zich diverse theorieën, modellen en methoden eigen die hem/haar helpen onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen.
 2. Praktijkoriëntatie: De opleiding hanteert een wetenschappelijke benadering van problemen en de toepassing van kennis (gebaseerd op de recente stand van het wetenschappelijk onderzoek), om de complexe problemen en uitdagingen waar een organisatie in een economische context mee moet omgaan te analyseren en op te lossen. Dit komt tot uiting in het feit dat de masteropleiding wordt afgesloten met enerzijds het schrijven van een masterproef en anderzijds een bedrijfsstage.
 3. Ondernemerschap: De opleiding moedigt ondernemerschap bij studenten aan en leert hen succesvol een project op sporen te zetten. In het verplichte opleidingsonderdeel “ondernemersvaardigheden” maken ze een business-plan en proeven ze de uitdagingen en kansen van het ondernemerschap. De verplichte stage laat studenten hun tijdens de opleiding opgedane bagage aanwenden op de werkvloer. De opleiding bevat een leerlijn met “managerial” opleidingsonderdelen en steunt initiatief bij studenten (bijv. student-ondernemerschap).
 4. Duurzaamheid: De opleiding maakt studenten bewust en biedt hen de nodige bagage om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De opleiding neemt deel aan diverse UGent-pilootinitiatieven inzake duurzaamheid.
 5. Open blik: De opleiding handelswetenschappen leert studenten kritisch openstaan voor de samenleving en in het bijzonder de ondernemingswereld. Hun basiskennis en zelfstandige benadering van uitdagingen moet hen helpen om de elkaar snel opvolgende evoluties in hun denkkader te integreren. Werken in team, kennis van vreemde talen en aandacht voor een internationaal perspectief zijn belangrijke skills waarmee de handelswetenschapper projectmatig boeiende en complexe bedrijfsvraagstukken kan helpen oplossen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Programma: De opleiding handelswetenschappen bewaakt voortdurend de opbouw van het programma. Recent is het programma hervormd om sterker in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van de opleiding: breed gevormde professionals opleiden die enerzijds voldoende gespecialiseerde kennis hebben en anderzijds een breed perspectief hebben om beredeneerd strategische beslissingen te helpen nemen.
 2. Werk- en toetsvormen: Een goede handelswetenschapper heeft een flinke theoretische bagage en beschikt tegelijk over meer algemene kwaliteiten. Door het nastreven van voldoende variatie in de manier waarop leerstof wordt aangereikt en getoetst (bijv. meer aandacht voor taken, presentaties, ‘levensechte’ opdrachten) zoekt de opleiding naar de beste wijze van inoefenen en evalueren in functie van de beoogde competenties.
 3. Talentontwikkeling: De opleiding handelswetenschappen wil iedere student de ruimte bieden zijn talenten optimaal te laten bloeien. Dit begint reeds vóór de eerste lesdag, met voorbereidende cursussen (opfriscursus wiskunde, voorbereidingscursus boekhouding, enz.) en informatie die de studiekeuze faciliteert. De opleiding zet sterk in op het schakelprogramma voor studenten die reeds over een professionele bachelordiploma beschikken en wil door innovatieve aanpak, overleg tussen lesgevers, remediëringsmogelijkheden…de gemotiveerde student optimaal ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom krijgt de student ook de kans om na een brede vorming in de bacheloropleiding, in functie van zijn interesses te kiezen voor specialisatie in masteropleiding. Hierbij maakt hij op basis van zijn voorkeuren en interesses diepgaander en geïntegreerd kennis met één van de functionele domeinen van de onderneming.
 4. Enthousiasme: De lesgevers in de opleiding hebben een aanstekelijk enthousiasme en zetten zich sterk in voor de opleiding en haar studenten. Ongeacht welke context (hoorcollege of werkcollege,…) zijn de docenten makkelijk aanspreekbaar voor studenten met vragen, opmerkingen.
 5. Participatie: De opleiding handelswetenschappen put sterk uit een brede betrokkenheid van lesgevers, het werkveld en alumni. Dit leidt tot een nuttig klankbord en zeer constructieve inbreng. De opleiding nodigt ook studenten, ervaringsdeskundigen bij uitstek, uit mee te investeren in de opleiding.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Onderwijs gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek: De opleiding ontwikkelde in de “bachelor” een leerlijn die de studenten stap voor stap onderzoeksvaardigheden aanleert. In de masteropleiding wil de opleiding deze leerlijn doortrekken en toespitsen op de gekozen afstudeerrichting. De opleiding wil ook nagaan hoe reeds in het eerste jaar van de bacheloropleiding studenten wetenschappelijke vaardigheden kunnen inoefenen en in hoeverre het masterproefonderzoek nog beter kan aansluiten bij het lopende onderzoek van de docenten in de opleiding.
 2. Internationalisering: Internationalisering moet deel uitmaken van het genetisch materiaal van een opleiding die studenten voorbereidt op het werken in een commerciële omgeving. Daarom wil de opleiding studenten blijvend aanmoedigen om en ondersteunen bij het integreren van internationale/interculturele componenten in hun opleiding. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De opleiding wil investeren in internationaliseringsmogelijkheden en studenten hier nog meer warm voor maken. In het kader van hun opleiding kunnen studenten een stage in het buitenland lopen, deelnemen aan kortlopende internationaliseringsinitiatieven of op uitwisseling gaan.
 3. Toetsing en feedback: De opleiding wil toetsing en feedback een centrale rol geven in de onderwijskwaliteitszorg. Vooral in de bachelor wil de opleiding onderzoeken of een bredere waaier aan voor de leerstof representatieve toetsvormen kan worden aangeboden. Tevens wil de opleiding sterker inzetten op feedback als essentieel onderdeel van het leerproces. Bij groepstaken bijv. is goede tussentijdse feedback een groeikans voor de studenten.

   

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.