Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Multiperspectivisme: we leiden onze studenten op tot kritische professionals die kunnen werken in teamverband. We brengen onze studenten de nodige vaardigheden bij om creatief en probleemoplossend te werken. Tijdens de opleiding wordt heel veel samengewerkt met studenten en docenten van andere opleidingen om de kritische zin aan te scherpen en samen te werken in een multidisciplinaire context.
 2. Unieke opleiding in Vlaanderen met een unieke leeromgeving: de opleiding industrieel ingenieur industrieel ontwerpen is uniek in Vlaanderen. De leeromgeving stimuleert studenten om zelfstandig en kritisch te ontwerpen. Er gaat bijzondere aandacht naar het ontwerpend leren en het materialiseren. Op Ugent Campus Kortrijk is een aangepaste ontwerpinfrastructuur aanwezig in het industrial design center. Deze infrastructuur maakt deel uit van de “Ghent Design Factory”, en vormt samen met de locaties “The Foundry”, “De Krook”, en “P3Lab” een ideale biotoop voor het creatieve, ontwerpend en ondernemend innoveren.
 3. Toepassingsgericht en sterke contacten met de industrie: studenten werken zelfstandig of in groep aan diverse ontwerpopdrachten in nauwe samenwerking met de industrie. De opleiding is toepassingsgericht. Meer dan 80% van de masterproeven loopt in samenwerking met een industriële partner. Via een goede alumniwerking en organisaties zoals “Designregio Kortrijk” en VOKA is er een duidelijke verankering met de lokale industrie. De opleiding beschikt ook over een sterk internationaal netwerk.
 4. Creatief en ondernemend: de studenten worden gestimuleerd om te ontwerpen in een onzekere en creatieve context waarin duidelijk aandacht is voor ondernemingszin in alle leerlijnen van het curriculum. Ook is er aandacht voor een specifieke leerlijn “ondernemerschap”.
 5. Integratie theorie en praktijk: het opleidingsprogramma bestaat uit een groot aantal uren werkcolleges en practica waarin de theoretische kennis uit de hoorcolleges wordt ingeoefend in onze goed uitgebouwde laboruimtes en practicumlokalen. Daarbij scherpen wij de kritische zin en het probleemoplossend denken van onze studenten aan en houden wij hen op de hoogte van de nieuwste technologische ontwikkelingen in het vakgebied.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Goede voorbereiding en studiebegeleiding: om goed voorbereid het eerste academiejaar in te zetten kunnen studenten deelnemen aan onze zomercursussen en de inleidingsweek. Tijdens de studies wordt veel aandacht besteed aan een persoonlijke en goede begeleiding van de studenten.
 2. Gemotiveerd lesgeversteam: de opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines. Onze lesgevers combineren hun onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van de lessen die ze geven. Daarenboven is de afstand student-docent zeer klein vooral door de directe interactie tijdens diverse ontwerpprojecten en bijhorende consults.
 3. Aanspreekbaarheid: als kleine opleiding zetten wij in op een onmiddellijk en intensief persoonlijk contact tussen onze docenten en onze studenten.
 4. Enthousiaste en gemotiveerde studenten: de studenten zijn zeer enthousiast door de diverse praktijkgerichte en projectgerichte onderwijsvormen, een goede samnwerking met de industrie en een passie voor het industrieel ontwerpen. Studenten nemen ook vaak deel aan (internationale) wedstrijden en krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale conferenties.
 5. Interdisciplinair onderzoek door iteratief ontwerpen: ontwerpoplossingen worden niet alleen bedacht en uitgewerkt op papier of computer, maar worden in meerdere iteratiestappen gerealiseerd. Bij elke iteratiestap worden prototypes gebouwd en vanuit diverse disciplines en invalshoeken getest om het ontwerppproces te sturen (research through design).

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Stage: studenten hebben duidelijk nood om tijdens hun opleiding praktijkervaring op te doen via een stage. Vanaf academiejaar 2018-2019 wordt een (internationale) stage (3SP/6SP) als keuzevak ingevoerd.
 2. Betere formele communicatie en inspraak van de studenten bij diverse overlegorganen: hoewel de studenten aangeven dat zij individueel en informeel een zeer goede relatie hebben met de docenten, geven zij duidelijk aan dat zij directer wensen betrokken te worden bij de diverse overlegorganen, in het bijzonder de opleidingcommissie. Ook wordt angegeven dat deze commissie op regelmatigere tijdstippen zou moeten overleggen met de studenten. Dit is een prioritair actiepunt vanuit de opleiding.
 3. Feedback en objectieve beoordeling: de studenten geven aan dat ze soms te weinig feedback krijgen op hun werkstukken. Er worden daarom meer afspraken gemaakt tussen de lesgevers over de timing van de opdrachten, wat ervan wordt verwacht en hoe de studenten er feedback over zullen krijgen. Ook is er nood om via een objectieve rubricering de resultaten te evalueren.

   

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de –kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.