Bachelor of Science in de industriële wetenschappen (informatica)

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

Het opleidingstraject dat leidt tot de titel Industrieel Ingenieur Informatica wil

 1. breed opgeleide ingenieurs afleveren die gegeerd en direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt en die verschillende functiecategorieën binnen het informaticawerkveld kwaliteitsvol kunnen invullen;
 2. de opleiding structureren rond vier pijlers, die in de loop van het opleidingstraject gradueel uitgebouwd worden: softwareontwikkeling, netwerken, besturingssystemen en elektronica & hardware;
 3. de theoretische kennis steeds verankeren via praktijkvoorbeelden en via intensieve praktijksessies waarin de studenten hun kennis creatief moeten toepassen en tevens essentiële technische vaardigheden inoefenen;
 4. competenties in onderzoek en communicatie bijbrengen, zodat nieuwe kennis gecreëerd en vlot gedeeld kan worden;
 5. studenten begeleiden tot en bevestigen in zelfstandigheid met het oog op levenslang mee evolueren in de snel veranderende IT‐sector.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Het studieprogramma is logisch en coherent opgebouwd en is gestructureerd rond de zes onderstaande leerlijnen en werd mede gebaseerd op bevragingen van studenten, alumni en werkveld.
  • Technische en wetenschappelijke basisvakken
  • Softwareontwikkeling
  • Computernetwerken
  • Besturingssystemen
  • Elektronica en hardware
  • Project, onderzoek en communicatie
 2. Door een doordachte, evenwichtige verdeling van didactische werkvormen worden studenten op verschillende manieren aangezet tot het leren en verwerven van de competenties. Het aantal hoorcolleges neemt af naarmate de opleiding vordert, terwijl het aantal practica toeneemt. De studenten krijgen niet alleen schrijf- en presentatiesessies, maar krijgen ook multidisciplinaire opdrachten. Ook de evaluatievormen zijn aangepast aan de te verwerven competenties, waarbij er ook aandacht is voor nieuwe evaluatievormen.
 3. De opleiding kan beschikken over een uitgebreid kader van hooggekwalificeerde en gemotiveerde personeelsleden in de diverse personeelscategorieën. De visitatiecommissie stelde vast dat de studenten tevreden zijn over hun docenten, niet alleen omdat de docenten gemotiveerd lesgeven, maar ook omdat de meesten zich betrokken tonen en de contacten tussen studenten en docenten laagdrempelig zijn. De docenten hechten veel belang aan hun onderwijsopdracht en onderwijzen vanuit een passie voor hun vak.
 4. Er wordt een goed eindniveau gerealiseerd. Met name de combinatie van een sterke wetenschappelijke basiskennis met de toepassingsgerichte houding van de afgestudeerden wordt sterk gewaardeerd door werkgevers. De afgestudeerden zijn goed inzetbaar op de arbeidsmarkt en worden door het beroepenveld gewaardeerd. Een afgestudeerde vindt vrijwel onmiddellijk werk.
 5. Er worden tal van studiebegeleidingsactiviteiten georganiseerd en er wordt zelftestsoftware betreffende wiskundekennis en studiemethodiek aangeboden.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Het percentage vrouwelijke studenten in alle informatica‐opleidingen is zorgwekkend laag.
 2. Voor het bachelor‐ en masterprogramma is het diplomarendement niet zo goed: relatief veel studenten spreiden de studie over meer dan de voorziene vier jaar. Er is een beduidende vertraging van de doorstroom.
 3. Op het vlak van internationalisering is er nog ruimte voor verbetering. Er zijn slechts heel weinig studenten die, ondanks het ruime informatieaanbod, kiezen om een deel van hun opleiding in het buitenland te volgen.