Bachelor of Science in de sociologie

De socioloog bestudeert menselijke interactie. Die vindt plaats tussen minimaal twee personen, maar meestal is de realiteit complexer. Sociologen gaan na hoe het groepsverband interactie en sociaal handelen beïnvloedt. Ze gaan op zoek naar patronen en mechanismen, ze bekijken de samenhang en wisselwerking tussen groepen, ook sociale bewegingen en veranderingen komen aan bod.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Wat doen, denken en voelen we? Dat wil de sociologie begrijpen en verklaren vanuit het feit dat mensen samenleven. Waar voor een bioloog de lichamelijke aspecten centraal staan, en voor een psycholoog de werking van het brein, focust een socioloog zich op de samenleving en de relatie tussen mensen en de samenleving. Wie we zijn en wat we doen wordt ook, en misschien vooral, door onze relaties met anderen bepaald. Dat kan over persoonlijke relaties gaan (bv. de invloed van ouders op hun kinderen), maar evengoed over verhoudingen tussen sociale groepen van mensen met dezelfde kenmerken (bv. naar leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, etniciteit ...) die een gelijkaardige positie in de samenleving delen (bv. de invloed van stigma’s op het welbevinden van etnische minderheden). Daarnaast zijn er ook nog grote organisaties als scholen, multinationals, ngo’s, mediabedrijven en staten die ons leven bepalen (bv. de invloed van grote mijnbedrijven op de gezondheid van Peruviaanse boeren). Op die manier is sociologie dé discipline die zich richt op de studie van de mens in de samenleving van de 21ste eeuw.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Je bent geboeid door hoe mensen met elkaar samenleven en hoe ze met elkaar omgaan in de samenleving van de 21ste eeuw. Je volgt wat in de media wordt gezegd en geschreven, maar staat ook kritisch tegenover die informatie. Je wil de oorzaken en gevolgen van sociale verschijnselen, zoals ongelijkheid en solidariteit, zelfdoding, armoede, genderrollen, Noord-Zuid problematiek … bestuderen, niet alleen door erover na te denken, maar door deze verschijnselen op een wetenschappelijke wijze in de praktijk te onderzoeken. Daarom ben je geïnteresseerd in methodes en technieken om wetenschappelijke studies uit te voeren. Hiertoe heb je geen specifieke voorkennis nodig. Een werkbare taalvaardigheid (Nederlands, Engels) is wel van belang, zowel om teksten goed en snel te kunnen analyseren als om zelf presentaties te maken, problemen te formuleren …

Structuur

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen organiseert drie bacheloropleidingen, met name politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen en sociologie. Je kiest vanaf het eerste jaar voor één van de drie richtingen.

  • Bachelor

De opleiding sociologie richt zich naast het opbouwen van theoretische inzichten in de samenleving van de 21ste eeuw, ook op het ontwikkelen van drie andere competenties. Je wordt gevormd tot een sociologisch expert die de verschillende stappen in de ontwikkeling van een onderzoeksproject inoefent en nieuwe kennis leert te integreren, gewapend met de kennis van sociaalwetenschappelijke methoden. Het denken en doen van een socioloog mondt uit in een mondeling of schriftelijk eindproduct. Hiertoe ontwikkel je verschillende communicatievaardigheden zoals presenteren, rapporteren en debatteren. Je krijgt tevens de kans om eigen accenten te leggen in je opleidingsprogramma via een aantal keuzevakken en buitenlandse ervaring op te doen via internationale uitwisselingsprojecten. In de bachelor ligt de klemtoon op de vorming van professionelen die in tal van beroepssituaties onder begeleiding kunnen functioneren. De hoofddoelstelling van de bachelor is evenwel de doorstroming naar de masteropleiding, waarin je leert actief en zelfstandig onderzoek op te zetten en uit te voeren.

  • Master

In de master vervolmaak je je kennis over de kernbegrippen, de voornaamste verklaringsmodellen, geavanceerde onderzoekvaardigheden en benaderingswijzen van de algemene sociologie. 
In de Nederlandstalige master in de sociologie verdiep je jou in een deelgebied naar keuze via een major: gezondheid en sociale demografie; cultuur en onderwijs, politieke sociologie; conflict en ontwikkeling in een globale wereld.
Er is ook een Engelstalige Master in Sociology. Het programma is opgebouwd rond drie pijlers: toegepast onderzoek, internationalisering en een wetenschappelijke aanpak van hedendaagse maatschappelijke problemen.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (90 sp).

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Afgestudeerde sociologen worden door werkgevers sterk gewaardeerd vanwege hun inzicht in de samenleving, hun onderzoekvaardigheden, hun projectmatige manier van handelen en hun communicatievaardigheden. Een opleiding in de sociologie leert je inzicht verwerven in maatschappelijke fenomenen en sociologische problemen te besturen waardoor je goed voorbereid wordt op het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijke projecten voor een universiteit, de overheid of een studiedienst. Daarnaast ben je als socioloog ook goed voorbereid om acties voor maatschappelijke veranderingen te ontwerpen, implementeren en beheren, als bv. beleidsadviseur of NGO-medewerker.

Bij meer coördinerende functies waarbij je binnen organisaties diensten aanstuurt en projecten managet (bv. human resources), ben je tevens gebaat bij een opleiding in de sociologie. Tot slot kan je de vaardigheden die je aangeleerd zijn, gebruiken om maatschappelijke fenomenen en sociologische problemen te duiden en uit te leggen als journalist of lesgever.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord