Bachelor of Science in Educational Sciences (Clinical Special Needs Education and Disability Studies)

What?

Hoe kun je leerkrachten begeleiden die werken met ‘moeilijke’ jongeren? Hoe zit het met de kwaliteit van de kinderopvang? Hoe werk je een kindvriendelijk museum uit en hoe maak je dat een vakantiekamp méér is dan een babysitoplossing? Wat is multiculturaliteit? Beïnvloedt het M-decreet de klaspraktijk? Hoe kan een gemeente een sociaal beleid vormgeven? Welke begeleidingen zijn mogelijk voor diverse verslavingen? Al die vragen illustreren het brede domein van de pedagogische wetenschappen. Mensen maken deel uit van een omgeving en leren daarmee adequaat omgaan. Hiervoor hebben ze bepaalde vaardigheden, houdingen en inzichten nodig die ze moeten verwerven en verder ontwikkelen. Hierin ligt de taak van de pedagoog: het ondersteunen bij de verwerving en verdere ontwikkeling van die bekwaamheden door opvoeden, onderwijzen, begeleiden, opleiden … Als pedagoog in spe bestudeer je de ondersteuningsvraagstukken. Met behulp van wetenschappelijke methoden en aan de hand van onderzoeksresultaten zoek je naar antwoorden.

.

For whom?

Veel jongeren hebben interesse voor de mens-in-ontwikkeling. Hoe kun je via pedagogisch handelen (opvoeden, onderwijs, vorming, opleiding) die ontwikkeling stimuleren, optimaliseren, bijsturen enz.? Pedagogische vaardigheden worden tijdens de opleiding zelf bijgebracht maar je hebt nu al een levendige belangstelling voor anderen: voor kinderen en ouderen, voor individuen en groepen en voor het hele maatschappelijk gebeuren. Geduldig kunnen omgaan met de diverse doelgroepen is een basisvaardigheid. Pedagogiek als wetenschappelijke discipline is in eerste instantie begaan met de objectiviteit van de waarneming. Dat veronderstelt een kritische houding tegenover de gebruikte onderzoeksmethodes en ook tegenover zichzelf. Pure wiskunde komt niet in het studieprogramma voor. Wel vormt statistiek een belangrijk onderdeel van de opleiding. Kennis van wiskunde uit het secundair onderwijs volstaat als voorkennis.

Pure wiskunde komt niet in het studieprogramma voor. Wel vormt statistiek een belangrijk onderdeel van de opleiding. De cursus omvat een geheel van methodes om op een wiskundige manier resultaten van tests, observaties, enquêtes … te verwerken, waaruit de studenten controleerbare besluiten kunnen trekken. Kennis van wiskunde uit het secundair onderwijs volstaat als voorkennis.

Course structure

Bachelor
De bachelor is opgebouwd rond een aantal algemene opleidingsonderdelen waarbinnen vier lagen te onderscheiden zijn: een methodologische basis, een ondersteunende laag, een pedagogische kern en een praktijklaag. Vanaf het tweede jaar worden de lagen verder verbreed en verdiept en aangevuld met een deontologische laag. Vanaf het derde bachelorjaar is het programma gedifferentieerd in functie van de afstudeerrichtingen.

Master
Je volgt de masteropleiding in het verlengde van de gekozen afstudeerrichting uit de bachelor. Kies je voor een ‘niet-aansluitende’ master, dan volg je een extra voorbereidingsprogramma. De Master in het Sociaal Werk is niet rechtstreeks toegankelijk: eerst werk je een voorbereidingsprogramma van minstens 60 studiepunten af en daarna de master; daardoor volg je uiteindelijk ook een traject van 120 studiepunten. De masteropleidingen hebben elk een eigen opbouw en finaliteit en leiden tot de zelfstandige beroepsuitoefening. In elke afstudeerrichting is er ruim plaats gemaakt voor de stage.

Where to?

De opleiding tot pedagoog biedt een ruime waaier van arbeidsmogelijkheden. Belangrijk hierbij is het feit dat de opleiding een evenwicht biedt tussen een algemene opleiding als pedagoog en een zekere specialisatie, via de opties waarbij elke optie een aantal accenten heeft op beroepsvlak.

+++/---

Pedagogiek en onderwijskunde
Voor onderwijskundigen bestaat het ruime werkveld uit diverse vormen van opleiding en vorming. Afhankelijk van de plaats waar je werkt, ligt het accent meer op het ontwerpen van programma’s, beleidsadvisering, begeleiding van leerkrachten, ondersteuning van scholen en instellingen of meer op het onderzoek.

Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies
Orthopedagogen werken in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel in de ambulante als (semi-)residentiële voorzieningen, in de zorg voor personen met een beperking, ze verrichten taken op het gebied van leerlingenbegeleiding, ondersteuning van leerkrachten, schoolteams en schoolorganisaties. De jeugdhulpverlening en jeugdbescherming is ook een mogelijke tewerkstellingssector.

Sociale Agogiek/Sociaal Werk
Voor de sociale agogiek bestaat het ruime werkveld uit diverse vormen van maatschappelijke dienstverlening. Sociaal agogen vind je bv. bij de gemeentelijke, provinciale of centrale besturen of bij semi-officiële diensten (VDAB, OCMW, Bijzondere Jeugdzorg). Agogen komen ook in het onderwijs terecht. Je wordt betrokken bij her- en bijscholingsinitiatieven en je bent uiteraard ook actief in het vormingswerk. Er zijn ook mogelijkheden in gesubsidieerde organisaties of privébedrijven.

Onderzoek/onderwijs
Voor alle pedagogen vormt het onderzoek een belangrijke afzetmarkt. Dat onderzoek kan kaderen binnen een academische context, maar ook voor o.a. de overheid in het kader van beleidsvoorbereiding. Veel pedagogen komen ook in het onderwijs terecht.