Educatieve Master of Science in de gezondheidswetenschappen (medische wetenschappen)

Een educatieve master bereidt je voor op een job als leraar in het onderwijs met focus op het secundair onderwijs (2de en 3de graad), het hoger onderwijs en het volwassenonderwijs. Ook buiten het onderwijs is een diploma van de educatieve masteropleiding relevant. Na elke bacheloropleiding van de UGent kun je starten met een educatieve master.

educatieve masteropleidingen
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Heb je ambities om in het onderwijs te werken of vormingen te geven? Wil je expert worden in een (deel)domein van de gezondheidswetenschappen en tegelijk leren hoe je jouw vakkennis overbrengt aan anderen? Wil je een beroep waar je hét verschil kan maken en jongeren of volwassenen kan begeleiden in het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden? Heb je een open, creatieve geest en zie je diversiteit als een troef en uitdaging? Dan is de educatieve masteropleiding in de gezondheidswetenschappen iets voor jou. De opleiding bereidt je niet enkel voor op lesgeven in de hogere graden van het secundair onderwijs. Het is een breed vormende opleiding die je klaarstoomt voor alle functies waarin educatieve vaardigheden van belang zijn.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

In de educatieve masteropleiding in de gezondheidswetenschappen van 120 studiepunten (sp) kies je op basis van je voorafgaande (bachelor)opleiding één van de vier afstudeerrichtingen: diergeneeskunde, farmacie, medische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen. Je verwerft er de vakinhoudelijke expertise op masterniveau.

In de afstudeerrichting medische wetenschappen zijn deze trajecten voorzien: geneeskunde; tandheelkunde; biomedische wetenschappen; revalidatiewetenschappen en kinesitherapie; logopedische en audiologische wetenschappen.

De afstudeerrichting sociale gezondheidswetenschappen is enkel mogelijk in de vorm van een verkort traject na de master en is toegankelijk voor bv. masters in de ergotherapeutische wetenschap, management en beleid van de gezondheidszorg, gezondheidsvoorlichting … (zie toelatingsvoorwaarden).

Professionele bachelors in de verpleegkunde/vroedkunde kunnen terecht in het verkort traject van de educatieve master in de gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting medische wetenschappen, na het volgen van het schakelprogramma en de masteropleiding verpleegkunde/vroedkunde.

Als je de educatieve master in de gezondheidswetenschappen meteen na je bachelor volgt, telt het studieprogramma 120 studiepunten. Je moet weliswaar bijkomend een voorbereidingsprogramma van 15 sp volgen omdat er geen pakket onderwijs in de bachelor is voorzien. Je kan dat gelijktijdig met de educatieve masteropleiding opnemen. In dat pakket onderwijs bestudeer je de visies op leren en onderwijzen, en maak je kennis met diverse werkvormen en methodes om te toetsen en te evalueren. Dat wordt aangevuld met een eerste oriëntatiestage en een cluster vakdidactiek waarbij je leert hoe je een vak onderwijst.

De educatieve masteropleiding gezondheidswetenschappen zelf bestaat uit 2 delen: een component domein van 75 sp (diergeneeskunde, farmacie, medische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen) en een component leraar van 45 sp. De vakken uit de component domein volg je samen met de studenten uit de domeinmaster: je krijgt een evenwaardige vakinhoudelijke vorming.
In de component leraar leer je een klas managen en ervaar je welke beslissingen een leerkracht neemt inzake motivatie, leeromgeving, omgang met ouders en de relatie leerkracht-leerling. Je verkent het onderwijslandschap en -beleid in Vlaanderen, de positie en het statuut van een leerkracht, en de rol van een leerkracht binnen de schoolstructuur. Daarnaast bestudeer je de psychosociale ontwikkeling van jongeren. Tijdens de stage sta je voor de klas en integreer je theorie en praktijk. Het sluitstuk is de masterproef die peilt naar het vermogen om je verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgerichte uitwerking. In de masterproef combineer je de inhoud van jouw domeinmaster met een pedagogische invalshoek. Alle verworven competenties kun je achteraf ook inzetten in een andere sector dan het onderwijs.

Naast gezondheidswetenschappen kun je er in bepaalde gevallen voor kiezen een bijkomend bekwaamheidsbewijs te verwerven voor biologie, chemie, fysica, Nederlands niet-thuistaal …

Als je pas na het behalen van de domeinmaster beslist om leraar te worden, moet je niet meer de volledige educatieve masteropleiding afwerken. Je krijgt dan een (verkort) traject van 60 studiepunten (15 sp pakket onderwijs inbegrepen) met daarin de vakken die focussen op de pedagogische vaardigheden.

Arbeidsmarkt

De educatieve masteropleiding bereidt je enerzijds voor op een job als leraar met een focus op de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Welke vakken je mag geven in het secundair onderwijs hangt grotendeels af van de vakdidactiek(en) die je volgt. Een educatief masterdiploma is een vereiste om een aanstelling van doorlopende duur te krijgen en betaald te worden als master.

Anderzijds draagt de component leraar bij tot een brede educatieve vorming die als een meerwaarde gezien wordt in het bedrijfsleven (denk maar aan coaching en trainingen), in de sociaal-culturele sector, in musea enz. Een wetenschappelijk onderwerp op een didactisch verantwoorde manier uiteenzetten, is een gewaardeerde vaardigheid in om het even welke functie. Uiteraard geeft een educatieve masteropleiding ook toegang tot het doctoraat. Kortom, meer dan één troef om te kiezen voor deze boeiende opleiding!

Wil je de optie openhouden om ook te werken als arts, tandarts, kinesitherapeut of logopedist/audioloog, dan werk je best eerst het volledige studieprogramma van de domeinmaster af. Nadien kan je de educatieve masteropleiding als verkort traject volgen.